Javni poziv za financiranje projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Rok: 16. kolovoza 2021.
Predmet Javnoga poziva je financiranje projekata udruga za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za potrebe slijepih i slabovidnih učenika u osnovnim i srednjim školama te studenata na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj za školsku/akademsku godinu 2021./2022..
Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelit će bespovratna sredstva udrugama koje planiraju provesti navedene projekte u skladu s ovim Javnim pozivom.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

Sukladno članku 33. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14, 70/17 i 98/19) te na temelju Odluke o načinu financiranja programa izrade udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2021./2022. (KLASA: 602-09/21-01/00043 URBROJ: 533-06-21-0001 od 17. lipnja 2021.), a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15 i 37/21), Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje

JAVNI POZIV
za financiranje projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

1. VRSTA FINANCIJSKE POTPORE

Predmet Javnoga poziva je financiranje projekata prilagodbe i izrade udžbenika i drugih obrazovnih materijala na Brailleovu pismu i uvećanome tisku za potrebe slijepih i slabovidnih učenika u odgojno-obrazovnim ustanovama te prilagodba udžbenika, edukativnih i didaktičkih materijala, kao i literature prijeko potrebne slijepim i slabovidnim studentima za školsku/akademsku godinu 2021./2022. (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) dodijelit će bespovratna sredstva udrugama koje planiraju provesti navedene projekte u skladu s ovim Javnim pozivom.

Temeljni ciljevi Javnoga poziva su zadovoljiti potrebe slijepih i slabovidnih učenika i studenata projektima udruga koje će osigurati pristupačnost, prilagodbu, prijepis, tisak i dotisak udžbenika i drugih obrazovnih materijala, kao i literature na Brailleovu pismu u tiskanom izdanju, digitalnome obliku, zvučnome zapisu i uvećanome tisku koji će pridonijeti izjednačavanju uvjeta uključivanja u odgojno-obrazovni proces škola i visokih učilišta.

Prioriteti prijave na Javni poziv ima udruga:

 • koja je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske te aktivno i kontinuirano djeluje na području Republike Hrvatske;
 • čije je primarno djelovanje usmjereno na pružanje potpore slijepim i slabovidnim učenicima i studentima u odgojno-obrazovnim ustanovama i visokim učilištima u Republici Hrvatskoj;
 • koja ima najmanje jednog suradnika osobu odgovarajuće kvalifikacije (edukator-rehabilitator), a ostali suradnici odgovarajuće kompetencije i najmanje pet (5) godina specifičnog iskustva potrebnog za realizaciju aktivnosti prilagodbe i izrade udžbenika i drugih materijala primjerenih potrebama slijepih i slabovidnih učenika i studenata;
 • koja u projektno partnerstvo uključuje odgojno-obrazovnu ustanovu, a može uključiti i dodatne partnere koji djeluju u području obrazovanja, javne ustanove, nakladničke kuće, organizacije civilnog društva te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • koja u svoj rad uključuje volontere i/ili studente;
 • koja na provedbi projekta namjerava zapošljavati nezaposlene osobe odgovarajuće kvalifikacije, s iskustvom u području prilagodbe, o čemu prilažu Izjavu o namjeri zapošljavanja. Prednost imaju osobe s invaliditetom s odgovarajućom kvalifikacijom i iskustvom.

2. IZNOS FINANCIJSKE POTPORE

Ministarstvo planira na temelju provedenoga Javnog poziva udrugama s najboljim projektima dodijeliti iznos do 2.829.156 kn, ovisno o priljevu sredstava iz prihoda od igara na sreću. Najmanji iznos koji prijavitelj može zatražiti za dotisak na brajici/digitalnome obliku i prethodno prilagođene udžbenike je 5.000,00 kuna, a najviši iznos po projektu do 200.000,00 kuna. Udruga isključivo može prijaviti do dva projekta na Javni poziv. Odobreni iznosi isplatit će se sukladno potpisanome ugovoru.

3. OPĆI UVJETI JAVNOGA POZIVA

Projekt se provodi isključivo na području Republike Hrvatske, u školskoj/akademskoj godini 2021./2022., a može trajati najdulje do 1.travnja 2022. godine.

Udruga može prijaviti projekt za osiguranje pristupačnosti, prilagodbu i izradu udžbenika/literature, koji do sada nisu financirani ili dostupni, te dotisak postojećih nastavnih sredstava za potrebe slijepih i slabovidnih učenika i/ili studenata koji pohađaju odgojno-obrazovne ustanove/visoka učilišta u sljedećim područjima:

P1. Osnovna škola
P2. Srednja škola
P3. Visoka učilišta.

Udruga prijavljuje projekt za potrebe slijepih i slabovidnih učenika osnovnih i srednjih škola i to naslove udžbenika koji su na popisu u ovogodišnjem Katalogu odobrenih udžbenika za osnovnu školu, gimnazije i srednje strukovne škole za šk. god. 2021./2022.

Udruga također može prijaviti projekt za prilagodbu udžbenika objavljenih u Katalozima odobrenih udžbenika za osnovnu školu, gimnazije i srednje strukovne škole za šk. god. 2019./2020., 2020./2021, kao i 2014./2015. Katalozi su objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva.

Prednost pri odobravanju financijskih sredstava imat će projekti udruga koji će biti u skladu s   Javnim pozivom i najbolje vrednovani. Prijavitelji projekata u područjima osnovna škola i srednja škola (P1 i P2) obvezni su osigurati timove koji će uključivati edukatora-rehabilitatora i predmetnog učitelja/nastavnika, dok će se za visoka učilišta osigurati preporuka o obliku prilagodbi i osiguranju pristupačnosti, tj. mišljenje Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta ili Ureda za studente pojedinoga fakulteta (sastavnice Sveučilišta).

P1. Osnovna škola:

a) za razrednu nastavu, prioriteti su obvezni nastavni predmeti tiskani na Brailleovu pismu i uvećani tisak uz obveznu prilagodbu svih vizualnih sadržaja i izradu taktilnih prikaza za nastavne predmete prema prioritetu za:

 • Hrvatski jezik,
 • Matematiku,
 • Prirodu i društvo i
 • strani jezik.

b) za predmetnu nastavu od 5. do 8. razreda prioriteti su obvezni nastavni predmeti uz obveznu prilagodbu svih vizualnih sadržaja i izradu taktilnih prikaza za:

 • Hrvatski jezik,
 • Matematiku,
 • strani jezik,
 • Prirodu,
 • Geografiju,
 • Povijest,
 • Informatiku,
 • Tehnička kulturu,
 • Fiziku,
 • Kemiju i
 • Biologiju.

Za nastavne predmete od 5. do 8. razreda izrađuju se digitalni oblici udžbenika i drugih obrazovnih materijala uz obveznu prilagodbu svih vizualnih sadržaja i izrada taktilnih prikaza. Za nastavne predmete prirodoslovlja i strane jezike mogu se koristiti tiskana izdanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala na Brailleovu pismu uz obveznu prilagodbu svih vizualnih sadržaja i izradu taktilnih prikaza (oblik prilagodbe treba biti prema preporuci stručnjaka za prilagodbu i u dogovoru s predmetnim učiteljem/nastavnikom).
 
P2. Srednja škola:

a) za gimnaziju prioriteti projekata su digitalni oblici udžbenika uz prilagodbu svih vizualnih sadržaja i izradu taktilnih prikaza za sve nastavne predmete.

Za nastavne predmete prirodoslovlja i strane jezike mogu se koristiti tiskana izdanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala na Brailleovu pismu uz obveznu prilagodbu svih vizualnih sadržaja i izradu taktilnih prikaza (oblik prilagodbe treba biti prema preporuci stručnjaka za prilagodbu i u dogovoru s predmetnim učiteljem/nastavnikom).
 
b) za strukovne škole prioriteti projekta su digitalni oblici udžbenika uz prilagodbu svih vizualnih sadržaja i izradu taktilnih prikaza za sve nastavne predmete.

Za nastavne predmete prirodoslovlja i strane jezike mogu se koristiti tiskana izdanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala na Brailleovu pismu uz obveznu prilagodbu svih vizualnih sadržaja i izradu taktilnih prikaza (oblik prilagodbe treba biti prema preporuci stručnjaka za prilagodbu i u dogovoru s predmetnim učiteljem/nastavnikom).

P3. Visoka učilišta:

Za potrebe slijepih i slabovidnih studenata prilagoditi sveučilišne udžbenike/literaturu, edukativne i didaktičke materijale prijeko potrebne za studij (prilagodba, prijepis, tisak i dotisak na Brailleovo pismo i uvećani tisak, uz obveznu prilagodbu svih vizualnih sadržaja i izradu taktilnih prikaza, prilagodba i priprema digitalnog oblika uz obveznu prilagodbu svih vizualnih sadržaja i izradu taktilnih prikaza, uvećani tisak te zvučni zapisi). Digitalni zapisi koji već postoje neće se financirati.

Partnerstvo na projektu

Prijava projekata u partnerstvu obvezna je s odgojno-obrazovnom ustanovom/visokim učilištem u kojoj/kojem se projekt provodi i uz obveznu koordinaciju ustanove (knjižnice fakulteta/sveučilišta). Prijavitelj projekta, tj. udruga, obvezno ima partnera ustanovu koju pohađa učenik/student za kojega se prilagođavaju i izrađuju udžbenici/literatura. Udruga obvezno u prijavi dostavlja popis udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava uz suglasnost ravnatelja škole i preporuku edukacijskoga rehabilitatora koje će udžbenike i pripadajuća dopunska nastavna sredstva i u kojem obliku (brajica, uvećani tisak i/ili drugo) koristiti slijepi/slabovidni učenici osnovne ili srednje škole. Udruga koja prijavljuje prilagodbu za slijepoga/slabovidnoga studenta obvezno u prijavi dostavlja suglasnost studenta i visokog  učilišta  uz  popis udžbenika/literature,  kao  i  oblik  kojim će  se  koristiti (brajica, 
uvećani tisak i/ili drugo). Udruga kao nositelj projekta može prijaviti i ugovoriti projekt s više partnera. Udruga može sudjelovati u svim prioritetnim područjima aktivnosti kao prijavitelj ili partner.

Potrebno je točno naznačiti koju će aktivnost projekta provesti pojedini partner. Jednako tako, i u proračunu treba točno i svaku stavku/iznos odvojeno naznačiti (iznos za prilagodbu, zatim tiska i/ili dotiska te druge iznose koji su potrebni za provedbu pojedine aktivnosti).
 
4. POSTUPAK PROVEDBE JAVNOGA POZIVA

Postupak provedbe Javnoga poziva i odabira projekata udruga za dodjelu financijskih sredstava vodi Povjerenstvo za provedbu Javnoga poziva za financiranje projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2021./2022. (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje ministar znanosti i obrazovanja.

5. UVJETI  PRIJAVE

Prihvatljivim prijaviteljem smatra se udruga osnovana sukladno Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj 74/14, 70/17 i 98/19), a koja ispunjava sljedeće opće uvjete:
 

 • udruga je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske i kontinuirano djeluje na području Republike Hrvatske u aktivnostima za koje prijavljuje projekt/e na ovaj Javni poziv;
 • ciljano i prema djelatnostima djeluje u području aktivnosti za koju prijavljuje projekt;
 • udruga djeluje u području izdavaštva za potrebe slijepih i slabovidnih osoba, a projekt je u skladu s ciljevima zbog kojih je udruga i osnovana, što je razvidno iz statuta udruge;
 • udruga je upisana u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija i vodi transparentno financijsko poslovanje sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
 • udruga pravodobno i u cjelini ispunjava ugovorne obveze preuzete na temelju prijašnjih ugovora o dodjeli financijskih potpora prema ovome ministarstvu i svim drugim davateljima sredstava iz Državnoga proračuna i javnih izvora, što potvrđuje izjavom koju potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje udruge;
 • protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi se kazneni postupak;
 • udruga je podmirila i uredno ispunjava sve obveze plaćanja doprinosa i plaćanja poreza te druga davanja prema Državnome proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave;
 • udruga je osigurala ljudske, materijalne, prostorne, organizacijske, stručne i ostale resurse za provođenje projekta.

Na ovaj Javni poziv ne mogu se prijaviti sljedeće udruge:

 • ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici udruga koji nisu posebno registrirani sukladno Zakonu o udrugama i upisani u Registar udruga Republike Hrvatske,
 • udruge koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija,
 • udruge čiji rad/djelatnost nije vezana uz izdavaštvo za potrebe slijepih i slabovidnih osoba,
 • udruge koje su nenamjenski trošile prethodno dodijeljena sredstva iz Državnoga proračuna ili nisu ispunile obveze prethodno financiranih projekata (nemaju pravo prijave sljedeće dvije godine, računajući od godine u kojoj su provodile projekt),
 • udruge koje su u stečaju,
 • udruge koje nisu ispunile obveze vezane uz plaćanje doprinosa ili poreza,
 • udruge čiji je jedan od osnivača politička stranka,
 • udruge u čijem sastavu je odgovorna osoba prijavitelj protiv koje se vodi kazneni postupak,
 • udruge nad kojima je u tijeku istražni postupak ili se provodi ovrha.

6. NAČIN PRIJAVE PROJEKTA

Za prijavu na Javni poziv prijavitelji moraju popuniti i dostaviti propisane natječajne obrasce. Popunjene i potpisane obrasce, kao i traženu popratnu dokumentaciju, prijavitelji trebaju dostaviti Ministarstvu.

Obvezna natječajna dokumentacija za prijavu projekta je:
 

 1. Obrazac A1 - Obrazac prijave (dostavlja se popunjen, potpisan i ovjeren propisani obrazac za prijavu projekta)
 2. Obrazac A2 - Obrazac proračuna (dostavlja se popunjen, potpisan i ovjeren propisani obrazac proračuna)
 3. Obrazac A3 - Izjava o partnerstvu (dostavlja se popunjen, potpisan i ovjeren propisani obrazac Izjave, i to za svakog od partnera posebno)
 4. Obrazac A4 - Popis članova/članica tijela upravljanja udruge sukladno Statutu udruge (dostavlja se popunjen, potpisan i ovjeren propisani obrazac)
 5. Obrazac A5 - Popis zaposlenih osoba u udruzi i vanjskih suradnika prema zanimanju i zvanju (dostavlja se popunjen, potpisan i ovjeren propisani obrazac). Ako ne postoje zaposleni/e, priložiti izjavu da udruga nema zaposlenih osoba.
 6. Obrazac A6 - Izjava o namjeri zapošljavanja (dostavlja se popunjen, ovjeren i potpisan propisani obrazac Izjave o namjeri zapošljavanja odgovarajuće struke i/ili volonterskog iskustva na provedbi projekta - ako se planira zapošljavanje na projektu)
 7. Obrazac A7 - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (dostavlja se popunjen, potpisan i ovjeren propisani obrazac Izjave)
 8. Obrazac A8 - Životopis voditelja projekta i edukacijsko-rehabilitacijskoga stručnjaka (dostavlja se popunjen i potpisan propisani obrazac)
 9. Uvjerenje nadležnoga suda da se protiv odgovorne osobe udruge i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak koje nije starije od šest (6) mjeseci zaključno s danom raspisivanja Javnoga poziva
 10. Potvrda Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, a koja nije starija od 30 dana zaključno s danom raspisivanja Javnoga poziva
 11. Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske (ili preslika), koji nije stariji od tri (3) mjeseca zaključno s danom objave Javnoga poziva, iz kojega je razvidno razdoblje djelovanja udruge
 12. Izvadak iz Registra neprofitnih organizacija (otisnuta stranica iz Registra neprofitnih organizacija s podacima o upisu)
 13. Preslika važećega statuta udruge na kojoj se nalazi ovjerena potvrda nadležnoga registracijskog tijela o sukladnosti statuta sa Zakonom o udrugama (NN, broj 74/14, 70/17 i 98/19)
 14. Preslika financijskog izvješća o poslovanju udruge u 2020. godini ovjerena od FINA-e (dostavljaju udruge obveznici sastavljanja financijskog izvješća) ili preslika Odluke o nesastavljanju financijskog izvješća usvojena od upravljačkog tijela udruge te preslika Knjige primitaka i izdataka za 2020. godinu (dostavljaju udruge koje nisu obveznici sastavljanja financijskih izvješća)
 15. Popis slijepih i slabovidnih učenika/studenata po odgojno-obrazovnim ustanovama i visokim učilištima uz popis udžbenika/literature te suglasnost ravnatelja i ovjera škole, kao i preporuka edukacijskoga rehabilitatora kojim će se udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima i u kojem obliku (brajica, zvučni zapis, uvećani tisak) koristiti učenik, odnosno potpis studenta i voditelja knjižnice, kao i ovjera visokog učilišta za sve koji će biti korisnici udžbenika/literature po projektima, a na temelju Javnoga poziva. Privola roditelja/punoljetnoga studenta za uporabu osobnih podataka sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.
 16. Izjava prijavitelja projekta da će jedan primjerak prilagođenog udžbenika/literature (u bilo kojem obliku) dostaviti Ministarstvu.                                                                                                      

Neobvezna natječajna dokumentacija za prijavu projekata je:
 
a) pisma namjere koja potvrđuju i objašnjavaju suradnju udruge s lokalnim ustanovama, organizacijama, stručnim institucijama, udrugama i/ili savezima udruga u provedbi prijavljenoga projekta;

b) preporuke i mišljenja (primjerice ministarstava, agencije, institucija, ustanova ili drugih donatora) o dosadašnjoj uspješnoj suradnji na provedbi projekata i da je udruga prepoznata kao nositelj kvalitetnih promjena u društvu);

c) zapisi, publikacije, novinski članci te drugi materijali koji prikazuju rad udruge i u izravnoj su vezi s prijavom projekata.


Navedenu obveznu natječajnu dokumentaciju potrebno je dostaviti najkasnije do 16. kolovoza 2021. godine na adresu elektroničke pošte:

udzbenici@mzo.hr

s naznakom:

Javni poziv za financiranje projekata - prilagodba i izrada udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

7. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Datum objave Javnoga poziva i rok za dostavu prijava:
od 21. lipnja 2021. do 16. kolovoza 2021. godine

Javni poziv otvoren je danom objave na mrežnoj stranici Ministarstva https://mzom.gov.hr.

Sve prijave poslane izvan roka neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima Javnoga poziva Ministarstvo će objaviti na svojoj mrežnoj stranici.

Udruge s kojima će biti potpisan ugovor obvezuju se da kao korisnici financijskih sredstava iz javnih izvora za provedbu projekata od interesa za opće dobro neće sudjelovati u izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke, koalicije ili kandidata, neće davati izravnu potporu političkoj stranci, koaliciji ili kandidatu niti prikupljati sredstva za financiranje političkih stranaka, koalicija ili kandidata za vrijeme trajanja ugovora.

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: udzbenici@mzo.hr i to najkasnije do 4. kolovoza 2021. godine.

KLASA:   602-09/21-01/00043
URBROJ: 533-06-21-0003
Zagreb, 21. lipnja 2021.