Javni poziv za sufinanciranje projekata rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2022./2023.

Rok: 2. prosinca 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 602-02/22-08/01136
URBROJ: 533-06-22-0001
 
Zagreb, 15. studenog 2022.
 
Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19.) i članka 17. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 93/16., 104/16. i 116/18.) te članka 142. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19), Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje
 
JAVNI POZIV
za sufinanciranje projekata rada s darovitim učenicima 
u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2022./2023.
 
1. PREDMET JAVNOG POZIVA
 
Svrha javnog poziva je financijski poduprijeti provedbu projekata rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2022./2023. radi zadovoljavanja različitih potreba darovitih učenika u aktivnostima u sljedećim područjima kompetencija:
 
 • jezično-komunikacijsko područje
 • matematičko područje
 • tehničko i informatičko područje
 • prirodoslovno područje
 • društveno-humanističko područje
 • umjetničko područje i
 • tjelesno-zdravstveno područje
ovisno o interesu učenika i kadrovskim mogućnostima škole.
 
Na ovaj javni poziv osnovne i srednje škole mogu prijaviti projekte rada s darovitim učenicima s ciljem poticanja aktivnog učenja te razvoja viših razina kognitivnih procesa, mašte, kreativnosti, samopouzdanja, motivacije i dr., uz:
 
 • izradu programa rada otvorenog tipa koji se sadržajno mogu temeljiti na korelacijsko-integracijskom pristupu 
 • osmišljavanje i produbljivanje sadržaja učenja ovisno o interesu darovitih učenika
 • osmišljavanje i provedbu složenijih aktivnosti  
 • osmišljavanje i implementaciju prikladnih metoda i oblika rada s darovitim učenicima
 • osiguranje e-učenja i korištenja tehnologije koji omogućavaju pristup izvorima specifičnog znanja za učenike 
 • suradnju odgojno-obrazovnih ustanova sa znanstvenim institucijama, istraživačkim centrima, javnim ustanova, a i drugim pravnim i fizičkim subjektima koji ispunjavaju uvjete za rad s učenicima
 • mentorski rad s darovitim učenicima.
 
2. TRAJANJE I VISINA FINANCIJSKE POTPORE TE PRIHVATLJIVI TROŠKOVI ZA PROVEDBU PROJEKTA
 
Projekti i programi rada s darovitim učenicima se provode tijekom cijele školske godine 2022./2023.
 
Ministarstvo planira na temelju ovog Javnog poziva dodijeliti 2.000.000,00 kuna (265.445,62 eura) najboljim projektima rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama.
 
Svaka škola može prijaviti projekte na propisanom obrascu, a najviši traženi iznos za financiranje može biti do 30.000,00 kuna (3.981,68 eura) ukupno. 
 
Ukupni traženi iznos preporučuje se rasporediti za:
 
 • materijalne troškove za provedbu projekata i programa rada s darovitim učenicima
 • mentorski rad s darovitim učenicima
 • materijalne troškove za nabavu opreme potrebne za provođenje programa.

Ministarstvo neće razmatrati zahtjeve:
 
 • koji nisu dostavljeni na propisanom obrascu
 • koji su dostavljeni izvan propisanog roka
 • čiji traženi iznos prelazi ukupno 30.000,00 kuna (3.981,68 eura).
 
Nakon provedbe projekta, škole podnose izvješće Ministarstvu znanosti i obrazovanja te detaljan financijski prikaz utrošenih sredstava.
 
Ako se odobreni projekt odgodi ili otkaže, škola je dužna o tome obavijestiti Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 
3. ROK ZA PRIJAVU I NAČIN OBJAVE REZULTATA 
 
Rok za podnošenje prijava je 2. prosinca 2022. godine.
 
Nakon prikupljenih prijava povjerenstvo Ministarstva znanosti i obrazovanja izabrat će projekte škola kojima će Odlukom ministra prof. dr. sc. Radovana Fuchsa biti dodijeljena financijska sredstva potrebna za njihovu provedbu.
 
Obavijest o rezultatima Javnog poziva s popisom odobrenih projekata i dodijeljenim financijskim sredstvima bit će objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja (https://mzom.gov.hr).
 
Sva pitanja vezana uz ovaj poziv mogu se uputiti elektronički na adresu: daroviti.ucenici@mzo.hr.
 
Prijavu projekta na propisanim obrascima potrebno je dostaviti isključivo pisanim putem na adresu:
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za potporu i unapređenje sustava odgoja i obrazovanja
Služba za standard, darovite i djecu s teškoćama
S naznakom „POZIV-projekti rada s darovitim učenicima“
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb