Javni poziv za sufinanciranje projekata rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2023./2024.

Rok: 30. studenoga 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 602-01/23-01/00488
URBROJ: 533-06-23-0001
Zagreb, 13. listopada 2023.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje
 
JAVNI POZIV
za sufinanciranje projekata rada s darovitim učenicima 
u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2023./2024.
 
1. PREDMET JAVNOG POZIVA
 
Svrha javnog poziva je financijski poduprijeti provedbu projekata rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2023./2024. radi zadovoljavanja različitih potreba darovitih učenika za aktivnosti u sljedećim područjima kompetencija:
 
 • jezično-komunikacijsko područje
 • matematičko područje
 • tehničko i informatičko područje
 • prirodoslovno područje
 • društveno-humanističko područje
 • umjetničko područje i 
 • tjelesno-zdravstveno područje,
 
ovisno o interesu učenika i kadrovskim mogućnostima škole.
 
Na ovaj javni poziv osnovne i srednje škole mogu prijaviti projekte rada s darovitim učenicima s ciljem poticanja aktivnog učenja te razvoja viših razina kognitivnih procesa, mašte, kreativnosti, samopouzdanja i motivacije i dr., i to uz:
 
 • izradu programa rada otvorenog tipa koji se sadržajno mogu temeljiti na korelacijsko-integracijskom pristupu
 • osmišljavanje i produbljivanje sadržaja učenja ovisno o interesu darovitih učenika
 • osmišljavanje i provedbu složenijih aktivnosti  
 • osmišljavanje i implementaciju prikladnih metoda i oblika rada s darovitim učenicima
 • osiguranje e-učenja i korištenja tehnologije koji omogućavaju pristup izvorima specifičnog znanja za učenike
 • suradnju odgojno-obrazovnih ustanova sa znanstvenim institucijama, istraživačkim centrima, javnim ustanova, a i drugim pravnim i fizičkim subjektima koji ispunjavaju uvjete za rad s učenicima
 • mentorski rad s darovitim učenicima (do 20% ukupnoga traženog iznosa).
 
2. TRAJANJE I VISINA FINANCIJSKE POTPORE TE PRIHVATLJIVI TROŠKOVI ZA PROVEDBU PROJEKTA
 
Projekti rada s darovitim učenicima provode se tijekom cijele školske godine 2023./2024.
 
Ministarstvo planira na temelju ovoga javnog poziva dodijeliti 300.000,00 EUR (2.260.350,00 KN) najkvalitetnijim projektima rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama.
 
Svaka škola može prijaviti projekt ili više projekata, na propisanom obrascu, a najviši ukupni traženi iznos za financiranje može biti do 4.000,00 EUR (30.138,00 KN) po školi. 
 
Ukupni traženi iznos preporučuje se rasporediti za:
 
 • materijalne troškove za provedbu programa rada s darovitim učenicima
 • mentorski rad s darovitim učenicima
 • troškove za nabavu opreme potrebne za provođenje programa.

Ministarstvo neće razmatrati zahtjeve:
 
 • koji nisu dostavljeni na propisanom obrascu
 • koji su dostavljeni izvan propisanog roka
 • škola čiji ukupni traženi iznos za sve prijavljene projekte prelazi 4.000,00 eura
 • škola koje do objave javnog poziva nisu dostavile izvješće o provedenom projektu za 2022./2023. godinu, a projekt im je odobren.
 
Nakon provedbe projekta škole Ministarstvu znanosti i obrazovanja podnose Izvješće na propisanom obrascu koji je sastavni dio javnog poziva te detaljan financijski prikaz utrošenih sredstava.
 
Ako se odobreni projekt odgodi ili otkaže, škola je dužna o tome obavijestiti Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 
3. ROK ZA PRIJAVU I NAČIN OBJAVE REZULTATA 
 
Rok za podnošenje prijava je 30. studenoga 2023. godine.
 
Nakon prikupljenih prijava povjerenstvo Ministarstva znanosti i obrazovanja izabrat će projekte škola kojima će odlukom ministra prof. dr. sc. Radovana Fuchsa biti dodijeljena financijska sredstva potrebna za njihovu provedbu.
 
Obavijest o rezultatima javnog poziva s popisom odobrenih projekata i dodijeljenim financijskim sredstvima bit će objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja
(https://mzom.gov.hr).
 
Sva pitanja vezana uz ovaj poziv mogu se uputiti elektronički na adresu:
daroviti.ucenici@mzo.hr.
 
Prijavu projekta na propisanim obrascima potrebno je dostaviti isključivo pisanim putem na adresu:
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za potporu i unapređenje sustava odgoja i obrazovanja
Služba za standard, darovite i djecu s teškoćama
S naznakom „POZIV - projekti rada s darovitim učenicima“
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb.
                                                                                                                   
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs