Rezultati Javnoga natječaja za dodjelu državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine za akademsku godinu 2020./2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

KLASA: 016-01/20-01/00380
URBROJ: 533-09-20-0002
Zagreb, 10. studenoga 2020.

Na temelju članka 11. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine (Narodne novine, broj 76/2019.), ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs donosi
 
ODLUKU
o dodjeli državnih stipendija studentima pripadnicima romske nacionalne manjine koji su upisani na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2020./2021.

 
 
I.

Ovom odlukom utvrđuje se rang-lista studenata koji su ostvarili uvjete za dodjelu državne stipendije, na prijedlog Povjerenstva za provedbu Javnoga natječaja za dodjelu državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine, a na temelju rezultata Javnoga natječaja za dodjelu državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine upisane na sveučilišne, stručne i poslijediplomske studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2020./2021. (Klasa: 016-01/20-01/00380, Urbroj: 533-09-20-0001 od 21. rujna 2020. godine).

II.

Uvjete za dodjelu državne stipendije na temelju rezultata Javnoga natječaja ostvaruju studenti navedeni na rang-listi studenata iz točke I. ove odluke koja čini njezin sastavni dio.

III.

Pravo na dodjelu državne stipendije studenti ispunjavaju nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli državne stipendije u roku najmanje od 15 dana od dana objave rezultata na internetskim stranicama Ministarstva. Ako student u navedenome roku ne potpiše Ugovor o dodjeli državne stipendije, smatrat će se da ne prihvaća stipendiju.

IV.

Sredstva za isplatu državnih stipendija u iznosu od 450.000,00 kuna (slovima: četiristopedesettisućakuna), osigurana su u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu (Narodne novine, broj 117/19) te Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu i Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu (Narodne novine, broj: 58/20), Razdjel 080 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glava 05, a teretit će Aktivnost A679066 – Potpore romskim studijima i studentima Romima, Konto 3721 – Naknade građanima i kućanstvima u novcu.

V.

Ova odluka stupa na snagu danom objave.

MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs