Rezultati Javnoga natječaja za dodjelu državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine za akademsku godinu 2023./2024.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 016-01/23-01/00523
URBROJ: 533-07-23-0004
Zagreb, 15. studenoga 2023.
 
 
Na temelju članka 11. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine (Narodne novine, broj: 76/2019, 64/2021 i 67/2022), ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs donosi 
 
ODLUKU
o dodjeli državnih stipendija studentima pripadnicima romske nacionalne manjine koji su upisani na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2023./2024. 
 
I.
 
Ovom odlukom utvrđuje se rang-lista studenata koji su ostvarili uvjete za dodjelu državne stipendije, na prijedlog Povjerenstva za provedbu Javnoga natječaja za dodjelu državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine, a na temelju rezultata Javnoga natječaja za dodjelu državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine upisane na sveučilišne, stručne i poslijediplomske studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2023./2024. (Klasa: 016-01/23-01/00523, Urbroj: 533-07-23-0003 od 19. rujna 2023. godine). 
 
II.
 
Uvjete za dodjelu državne stipendije na temelju rezultata Javnoga natječaja ostvaruju studenti navedeni na rang-listi studenata iz točke I. ove odluke koja čini njezin sastavni dio.
 
III.
 
Pravo na dodjelu državne stipendije studenti ispunjavaju nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli državne stipendije. Ako student ne potpiše Ugovor o dodjeli državne stipendije, smatrat će se da ne prihvaća stipendiju.
 
IV.
 
Sredstva za isplatu državnih stipendija u iznosu od 215.011,00 EUR (slovima: dvjestopetnaesttisućajedanaesteura) / 1.620.000,38 HRK (slovima: jedanmilijunšestodvadesettisućakunatridesetosamlipa), osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu (Narodne novine, broj 145/22, 63/23 i 129/23), Razdjel 080 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glava 05, a teretit će Aktivnost A679066 - Potpore romskim studijima i studentima Romima, Konto 3721 - Naknade građanima i kućanstvima u novcu. 
 
V.
 
Ova odluka stupa na snagu danom objave.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs