(Dokumenti, zakonski i podzakonski akti) - 1. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Vrsta Naziv Objava
Ustav Ustav Republike Hrvatske
Narodne novine br.:
56/1990, 135/1997, 8/1998 - pročišćeni tekst, 113/2000, 124/2000 - pročišćeni tekst, 28/2001, 41/2001- pročišćeni tekst, 55/2001 -ispr., 76/2010, 85/2010-pročišćeni tekst i 05/2014
 
Zakon Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju


Narodne novine br.:
10/1997, 107/2007,
94/201398/201957/2022  i
101/2023
 

Zakon Zakon o ustanovama
Narodne novine br.:
76/1993, 29/1997,
47/1999,  35/2008
127/19 i 151/22
 
Zakon Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
Narodne novine br.:
22/2013, U-I-351/201664/2018 i 20/2021
 
Zakon Zakon o općem upravnom postupku
Narodne novine, br.:
47/09, 110/2021 
 
Zakon Zakon o upravnim pristojbama
Narodne novine, br.:
115/16 i 114/2022
 
Zakon Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija
Narodne novine, br.:
82/201570/19, 47/20 i 123/23
 
Zakon Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru
Narodne novine br.:
73/1997
 
Zakon Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Narodne novine br.:
151/2004 i 116/2021
 
Zakon Zakon o prosvjetnoj inspekciji
Narodne novine br.:
61/201116/2012
98/19 i 52/21
 
Zakon Obiteljski zakon
Narodne novine br.:
103/2015, 98/19 i 156/23
 
Zakon Zakon o Nagradi za promicanje prava djeteta
Narodne novine br.:
96/2003 i 33/2005
 
Zakon Zakon o sigurnosti prometa na cestama
Narodne novine br.:
67/2008, 48/2010, 74/2011,
80/2013, 158/2013, 92/2014,
64/2015, 108/201770/201942/20, 85/22 i 114/22
 
Zakon Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje  
Narodne novine br.:
85/2006 i 151/22
 
Zakon Zakon o »Nagradi Ivan Filipović«
Narodne novine br.:
61/1991149/2009 i 123/23
 
Zakon Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
Narodne novine br.:
42/2018
 
Zakon Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina
Narodne novine br.:
51/2000 i 56/2000
 

Kurikulum
 
Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje Narodne novine, br.:
05/2015
Pravilnik Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole
Narodne novine br.:
107/2014
 
Pravilnik Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja
Narodne novine br.:
133/1997 i 84/2021
 
Pravilnik Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću
Narodne novine br.:
133/1997
 
Pravilnik Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću
Narodne novine br.:
133/1997 i 4/1998
 
Pravilnik Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručni suradnika u dječjim vrtićima
Narodne novine br.:
133/1997 i 20/2005
 
Pravilnik Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima
Narodne novine br.:
46/2004 i 49/2004
 
Pravilnik Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa javnih potreba u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja  
Narodne novine br.:
141/2022
 
Pravilnik Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću
Narodne novine br.:
83/2001
 
Pravilnik Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću
Narodne novine br.:
114/2002 i 63/2019
 
Pravilnik Pravilnik o sigurnosti igračaka
Narodne novine br.:
83/2014, 38/2015, 35/2017, 50/2018 i 60/2019, 48/21 i 140/2022
 
Pravilnik Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
Narodne novine br.:
96/2021
 
Pravilnik Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca
Narodne novine br.:
100/2008 i 20/2009 
 
Pravilnik           
Pravilnik o načinu provođenja programa i provjeri znanja tražitelja azila, azilanata i stranaca pod privremenom zaštitom i stranaca pod supsidijarnom zaštitom, radi pristupa obrazovnom sustavu Republike Hrvatske Narodne novine br.:
89/2008
Protokol Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
 
Protokol Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 
Protokol Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja
rujan 2023.
 

Ostalo


Ažurirana procjena kvantitativnih potreba za obrazovanjem i zapošljavanjem odgojitelja u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
 
MZO

objavljeno
6. veljače 2020.
 
Akcijski plan za prevenciju nasilja u školama
za razdoblje od 2020. do 2024. godine
MZO
Ostalo Uredba o tarifi upravnih pristojbi
Narodne novine br.:
156/2022
 
Ostalo Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe
Narodne novine br.:
63/08 i 90/2010
 
Ostalo Predškolski odgoj s programskim usmjerenjima njege, odgoja, zaštite i rehabilitacije djece predškolske dobi s poteškoćama u razvoju
Ministarstvo kulture i prosvjete, Zavod za školstvo RH, 1993
 
Ostalo Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima
Narodne novine br.:
105/2002, 55/2006 i 121/2007
 
Ostalo Odluka o programu polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi
Prosvjetni vjesnik, godina II.
broj 2., Zagreb, 17.4.2000.

 
Ostalo Poslovnik o radu povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću
Prosvjetni vjesnik, godina II.
broj 2., Zagreb, 17.4.2000

 
Ostalo Poslovnik o radu povjerenstva za stažiranje odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću
Prosvjetni vjesnik, godina II.
broj 2., Zagreb, 17.4.2000

 
Ostalo Odluka o broju i sjedištima povjerenstava za polaganje stručnih ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću
Prosvjetni vjesnik, godina II.,
broj 2., Zagreb 17.4.2000.

 
Ostalo Program polaganja stručnog ispita defektologa u radu s djecom predškolske dobi s teškoćama u razvoju
Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa 4/1998
 
Ostalo Okvirni program pripravničkog staža defektologa (predškolski odgoj i naobrazba)
Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa 4/1998