Nove mjere potpore za povećanje prijava na program Obzor 2020. i promociju inicijativa vezanih uz svemir i svemirske tehnologije

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje novi poziv za dostavu prijava na prošireni set mjera sukladno Odluci o poticanju aktivnosti koje pridonose povećanju prijava i uspješnosti hrvatskih prijavitelja na međunarodne kompetitivne projekte u sklopu Okvirnoga programa za istraživanje i inovacije i programa Euratom, te promociji inicijativa vezanih uz svemir i svemirske tehnologije.

Kako bi pokušalo pridonijeti rješavanju izazova s kojima se suočavaju potencijalni korisnici vezano uz program Obzor 2020. (mjere 1. - 4.), Ministarstvo znanosti i obrazovanja ovom odlukom želi:

 • potaknuti veću učestalost prijava na pozive u sklopu Programa
 • povećati šanse za financiranje projektnih prijava od Europske komisije
 • pridonijeti kvalitetnijem upravljanju postojećih ili budućih projekata kako bi imali što veći učinak
 • te omogućiti sudjelovanje u aktivnostima i partnerstvima u sklopu Programa u kojima je RH dosad relativno malo sudjelovala.

Dodatni cilj Odluke je potaknuti aktivnosti promocije i diseminacije informacija vezanih uz svemir i svemirske tehnologije (mjera 5.), odnosno o:

 • mogućnostima sudjelovanja hrvatskih organizacija i korištenja usluga u sklopu svemirskih programa (Copernicus, Galileo, EGNOS, Govsatcom i SSA) u raznim područjima primjene te
 • prepoznavanja i razvoja prilika koje se hrvatskim organizacijama otvaraju započetom suradnjom RH s Europskom svemirskom agencijom (ESA).

Novom Odlukom, koja je stupila na snagu 5. studenoga 2018. i koja zamjenjuje Odluku od 5. ožujka 2018., Ministarstvo omogućuje financijsku potporu sljedećim mjerama za poticanje prijava u sklopu Okvirnoga programa EU-a za istraživanje i inovacije (Obzor 2020., uključujući Euratom i pravne sljednike, dalje u tekstu: Program):

1. Potpora prijavama projekata u sklopu Programa za odlaske na međunarodne sastanke, konferencije i radionice te edukacijske i savjetodavne usluge za upravljanje i praćenje provedbe projekata

a) Potpora za sudjelovanje na međunarodnim konferencijama, sastancima i radionicama u svrhu planiranja prijava budućih projekata.
b) Potpora za sudjelovanje na sastancima vezanim uz ugovaranje projekta, u slučaju da je za EU projekt odobreno financiranje od Europske komisije.
c) Potpora znanstvenicima i/ili administrativnom osoblju za troškove edukacijskih i savjetodavnih usluga za upravljanje i praćenje provedbe projekata, ako nije financirano projektom.

2. Poticanje prijava projekata u sklopu Programa za znanstvenike čije su prijave prošle prag, ali nisu financirane zbog nedostatnih sredstava

 • Mogućnost korištenja financijske potpore imaju znanstvenici čija je prijava projekta u sklopu Programa dobila pozitivan evaluacijski izvještaj nakon 1. siječnja 2017. godine, ali radi nedostatnih sredstava nije financirana od Europske komisije. Za pozive koji imaju dvije faze evaluacije, ova mjera odnosi se samo za prijave projekata koje su pozitivno evaluirane u drugom krugu evaluacije.

Maksimalni iznos potpore iznosi od 20.000 do 40.000 kn, ovisno o ulozi prijavitelja na projektu i broju ostvarenih bodova u evaluaciji.

3. Potpora za postojeće projekte u sklopu Programa za koje je potrebno nacionalno sufinanciranje

a) Potpora organizacijama za nacionalnu kontribuciju za sudjelovanje u partnerstvu u sklopu ERA-NET Co-fund poziva ili nastavaka tih poziva u novome Programu, a kojima je odobreno sufinanciranje od Europske komisije.
b) Potpora organizacijama za nacionalnu kontribuciju za FLAG-ERA partnerstva koja se financiraju na temelju poziva prepoznatih od Europske komisije i financiranih FET-Flagship programa.
c) Potpora organizacijama u svrhu sudjelovanja u ostalim javno-javnim, javno-privatnim i ostalim partnerstvima u sklopu Programa.
d) Potpora organizacijama u svrhu provođenja projekata u sklopu horizontalne aktivnosti Programa „Širenje izvrsnosti i sudjelovanja“ ili pravnog sljednika, u slučaju da je financiranje aktivnosti sredstvima Europske komisije manje od 100%.

4. Potpora za planirane projekte u sklopu Programa za koje je potrebno nacionalno sufinanciranje

 • Potpora organizacijama u svrhu provođenja Co-fund projekata koji se prijavljuju u sklopu javno-javnih partnerstava u kojima sudjeluje Republika Hrvatska.

Navedenom odlukom također je omogućena potpora za aktivnosti koje pridonose promociji inicijativa vezanih uz svemir i svemirske tehnologije:

5. Potpora inicijativama vezanima uz svemir i svemirske tehnologije

a) Potpora za sudjelovanje na međunarodnim konferencijama i sajmovima u svrhu dogovaranja inicijativa, prezentacije rada i umrežavanja vezano uz svemir i svemirske tehnologije.
b) Potpora za sudjelovanje na radionicama ili kraćim treninzima u ESA-i, nacionalnim svemirskim agencijama te tijelima zaduženima za provedbu nacionalnih svemirskih politika u državama članicama ESA-e. 
c) Potpora organizacijama za organizaciju radionica i drugih događaja za promociju i demonstraciju europskih svemirskih programa i vezanih tehnologija u Hrvatskoj te definiranje i povećanje vidljivosti aktivnosti vezanih uz nacionalnu svemirsku politiku.

Prihvatljivi prijavitelji mjera sukladno Odluci su:

 • znanstvene organizacije: ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija,
 • zaklade upisane u Zakladnu knjigu čija je primarna djelatnost vezana uza znanost, istraživanje i inovacije,
 • organizacije civilnoga društva: znanstvene, znanstvenostručne i obrazovne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske čija je primarna djelatnost vezana uza znanost, istraživanje i inovacije i/ili obrazovanje,
 • poduzetnici: mikro, mali i srednje veliki poduzetnici koji prijavljuju EU projekte ili, u slučaju prijave za potporu inicijativama vezanim uz svemir i svemirske tehnologije, djeluju u aktivnostima svemirskoga gospodarstva.

Poziv za prijavu za financijsku potporu iz ove odluke otvoren je kontinuirano tijekom cijele proračunske godine od 1. siječnja do 31. prosinca (do iskorištenja sredstava predviđenih u Državnome proračunu).

Prijava se podnosi na prijavnome obrascu u privitku te se šalje:

 • poštom na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja,
Uprava za znanost i tehnologiju,
Donje Svetice 38,
10 000 Zagreb
uz naznaku „Molba za financijsku potporu sukladno Odluci o poticanju prijava na EU projekte“


i

Više informacija o navedenim mjerama dostupno je u Odluci u privitku, a upite možete dostaviti na adresu elektroničke pošte:
O2020_mjere_2018@mzo.hr.Stranica | Odluke | Međunarodna suradnja