Uključivanje djece i učenika izbjeglica iz Ukrajine u odgojno-obrazovni sustav Republike Hrvatske

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 016-01/22-01/00061
URBROJ: 533-07-22-0001
Zagreb, 4. ožujka 2022.
 
OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA
n/r ravnateljicama/ravnateljima
-svima-
 
Predmet: Uključivanje djece i učenika izbjeglica iz Ukrajine u odgojno-obrazovni sustav Republike Hrvatske
     - obavijest, daje se
 
Poštovane ravnateljice, poštovani ravnatelji,
 
uslijed agresije na Ukrajinu te događanja vezanih uz stanje u Ukrajini Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. veljače 2022. godine donijela Odluku o osnivanju Međuresorne radne skupine za provedbu aktivnosti prihvata i zbrinjavanja izbjeglog stanovništva iz Ukrajine. Kao članica Europske unije, Republika Hrvatska slijedi Direktivu Europske unije o privremenoj zaštiti koja osigurava, u slučaju velikog broja izbjeglica s kriznog područja, pravo na rad, stanovanje, zdravstvenu zaštitu te pravo na obrazovanje. 
 
Kako je Republika Hrvatska preuzela obvezu prihvata i integracije izbjeglica, obveza je svih dionika i institucija omogućiti tim osobama ravnopravno sudjelovanje u gospodarskom, socijalnom i kulturnom razvoju svoje nove okoline te omogućiti obrazovanje kroz uključivanje u odgojno-obrazovni sustav Republike Hrvatske. Kako bi se navedeni proces olakšao s obzirom na činjenicu da se približava kraj nastavne godine, a predviđa se privremeni boravak izbjeglica u Republici Hrvatskoj, svakom djetetu izbjeglici iz agresijom zahvaćene Ukrajine koje se uključuje u odgojno obrazovni sustav Republike Hrvatske u osnovnim i srednjim školama potrebno je osigurati:
 
  • sudjelovanje u pripremnoj nastavi hrvatskog jezika bez testiranja;
  • istovremeno uključivanje u odgojno-obrazovni rad u razrednim odjelima u svim predmetima prema njihovim mogućnostima i sposobnostima;
  • na kraju nastavne odnosno školske godine zaključne ocjene i svjedodžbu.

Upis u osnovnu ili srednju školu i provođenje pripremne nastave učenja hrvatskog jezika
 
Nakon utvrđivanja izbjegličkog statusa od strane nadležnih tijela, škole u suradnji s upravnim odjelima za obrazovanje u županijama tj. Gradskim uredom za obrazovanje Grada Zagreba donose odluku o potrebi uključivanja u osnovne i srednje škole na njihovom području.
Učenik se, u pravilu, upisuje u onu osnovnu školu kojoj pripada prema upisnom području. 
Upis učenika u srednje škole organizirat će se prema postojećim obrazovnim programima, a ako u sustavu Republike Hrvatske ne postoji obrazovni program koji je učenik pohađao u matičnoj zemlji, ima pravo na nastavak obrazovanja u najsrodnijem obrazovnom programu koji se provodi u srednjoj školi u koju će biti upisan. 
Odluku o upućivanju u određenu osnovu tj. srednju školu donosi upravni odjel za obrazovanje u županiji/Gradski ured u suradnji sa školom na temelju dokumentacije o prethodnom školovanju ako je učenik posjeduje.
Škola učenika potom upisuje temeljem odluke učiteljskog/nastavničkog vijeća.
Učenik osnovne tj. srednje škole pohađa pripremnu nastavu hrvatskog jezika u školi u koju je upisan.
Učenici koji ne posjeduju dokumentaciju o prethodnom školovanju ili ako temeljem raspoložive dokumentacije nije moguće dokazati prethodno školovanje upisuju se u odgovarajući razred na temelju potpisane izjave roditelja.
Odluku o uključivanju učenika u pripremnu nastavu hrvatskog jezika na temelju statusa izbjeglice iz Ukrajine donosi nadležni upravni odjel za obrazovanje u županiji/Gradski ured u suradnji sa školom. Škola u kojoj će se provoditi pripremna nastava hrvatskog jezika dužna je zatražiti suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za provedbu nastavnih sati pripremne nastave u trajanju od 70 sati. 
Nakon završetka pripremne nastave stručno povjerenstvo škole provjerava znanje hrvatskog jezika pisanim i usmenim putem. Za učenika koji nije zadovoljio minimalne uvjete, a radi lakšeg uključivanja u redoviti sustav obrazovanja, stručno povjerenstvo škole upućuje učenika na dodatnih 70 sati pripremne nastave.
U slučaju da učenik tijekom provedbe pripremne nastave hrvatskog jezika promijeni osnovnu ili srednju školu, škola iz koje se učenik ispisuje treba dostaviti školi u kojoj učenik nastavlja obrazovanje obavijest da je učenik bio uključen u pripremnu nastavu ili potvrdu o završenom programu pripremne nastave hrvatskog jezika. Tijekom pohađanja pripremne nastave učenik izbjeglica iz Ukrajine pohađa i sate redovite nastave u školi u kojoj je upisan.
Ako je učenik stariji od petnaest godina i nije završio osnovnu školu, upravni odjel za obrazovanje u županiji/Gradski ured može mu organizirati osnovnoškolsko obrazovanje po programu obrazovanja odraslih. 
 
Vođenje evidencije i vrednovanje učenika
 
Škola u koju je učenik upisan vodi evidenciju o navedenom učeniku. Škola učenika upisuje u matičnu knjigu, a ako zbog nedostatnih osobnih podataka učenika nije moguće upisati u e-Maticu, škola će ga u e-Maticu upisati po dobivanju potrebnih podataka.  
Učenik se prati i vrednuje prema njegovim sposobnostima, posebno imajući u vidu stresna iskustva, teške okolnosti te općenito psihofizičko stanje učenika uzrokovano okolnostima u zemlji iz koje dolazi. Kada je potrebno za učenika se organizira i dopunska nastava.
 
Na kraju, želimo Vam zahvaliti na svim naporima poduzetim uslijed suočavanja s posljedicama epidemije, ali i potresa posljednje dvije godine.
Također, želimo istaknuti nužnost i važnost međusobne komunikacije, zajedničke suradnje te aktivnog uključivanja i doprinosa svih relevantnih dionika. Napominjemo kako je Ministarstvo znanosti i obrazovanja u svakodnevnoj komunikaciji sa svim dionicima uključenima u ovaj proces. Kako bi integracija učenika u odgojno-obrazovni proces bila što uspješnija, a imajući u vidu nužnost koordinirane suradnje svih institucija, pravovremeno ćemo Vas obavijestiti o svim potrebnim radnjama te ćemo Vam u narednom razdoblju dostaviti sve potrebne informacije. 
 
S poštovanjem,
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuch


Pisane vijesti | Priopćenja | Međunarodna suradnja