Javni poziv za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2023./2024., u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026., studentima u redovitom statusu koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj

Rok: 14. studenoga 2023. do 12.00 sati

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 604-01/23-01/00014
URBROJ: 533-04-23-0004
 
Zagreb, 24. listopada 2023. 
 
Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, broj 70/23), Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) raspisuje
 
JAVNI POZIV
za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2023./2024., 
u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.
studentima u redovitom statusu 
koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj
 
I. STEM studijima smatraju se
 
 • studiji u biotehničkom, tehničkom, biomedicinskom i prirodnom području znanosti, studiji kojima se stječe akademski, odnosno stručni naziv sveučilišni prvostupnik, odnosno prvostupnik informatike, poslovne informatike, informacijskih znanosti, informatologije i informacijskih tehnologija, sveučilišni magistar informatike, informatologije, informacijskih znanosti i informacijske tehnologije i magistar poslovnih informacijskih sustava te STEM nastavnički studiji kojima je izdana dopusnica za izvođenje studija za nastavnički smjer i studiji nastavničkog smjera informatike kojima se stječe akademski naziv sveučilišni magistar edukacije informatike.

II. Pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (u daljnjem tekstu: državna stipendija) imaju
 
 • studenti u redovitom statusu koji su hrvatski državljani, studenti u redovitom statusu koji su državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te studenti u redovitom statusu koji uživaju međunarodnu i privremenu zaštitu u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na sveučilišne prijediplomske studije, sveučilišne diplomske studije, sveučilišne integrirane prijediplomske i diplomske studije, stručne kratke studije, stručne prijediplomske studije i stručne diplomske studije u STEM područjima znanosti (u daljnjem tekstu: studenti) pod uvjetima koji su određeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, broj 70/23, u daljnjem tekstu: Pravilnik).
 
III. Opći uvjeti za podnošenje prijave
 
Za dodjelu državne stipendije mogu se prijaviti studenti koji ispunjavaju i sljedeće opće uvjete osim prethodno navedenih uvjeta u točkama I. i II.: 
 
 • koji prvi put upisuju prvu godinu studija na prijediplomskom, integriranom prijediplomskom i diplomskom i stručnom kratkom studiju 
 • koji prvi put upisuju prvu godinu studija na sveučilišnom diplomskom studiju i stručnom diplomskom studiju
 • koji prvi put upisuju višu godinu studija na prijediplomskom, integriranom prijediplomskom i diplomskom i stručnom kratkom studiju te na sveučilišnom diplomskom studiju i stručnom diplomskom studiju.
 
IV. Na Javni poziv za dodjelu državne stipendije ne mogu se prijaviti studenti
 
 • koji upisuju mirovanje prava i obveza u akademskoj godini za koju se dodjeljuje stipendija
 
 • koji imaju stečenu kvalifikaciju iste razine visokog obrazovanja
 
 • koji su u akademskoj godini dodjele stipendija ponovno upisali istu godinu studija (status ponavljanja godine)
 
 • koji su u radnom odnosu ili obavljaju samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja.
 
V. Državne stipendije dodjeljuju se prema odvojenim listama za STEM nastavničke studije i rang-listama prema razini i godini studija svih studenata koji su prijavljeni na javni poziv za ostvarivanje prava na dodjelu državnih stipendija u akademskoj godini za koju se dodjeljuju.
 
Državne stipendije za STEM nastavničke studije dodjeljuju se svim prijavljenim studentima koji ostvaruju pravo na dodjelu u skladu s člancima 3., 4. i 5. predmetnog Pravilnika.
 
Također, nastavlja se dodjela državne stipendije za STEM nastavničke studije studentima koji su ostvarili pravo na stipendiju za STEM nastavničke studije u akademskoj godini 2022./2023., a zadovoljavaju uvjete za dodjelu stipendije u akademskoj godini 2023./2024. u skladu s člankom 11. stavkom 3. Pravilnika.
 
Preostali broj državnih stipendija dodjeljuje se prema razini i godini studija u postotku kako slijedi:
 
 • prva godina prijediplomskog, integriranog prijediplomskog i diplomskog te stručnog kratkog   studija 30%
 • više godine integriranog prijediplomskog i diplomskog studija 10%
 • više godine prijediplomskog studija i druga godina stručnog kratkog studija 40%
 • prva godina diplomskog studija 10%
 • druga godina diplomskog studija 10%.
 
VI. Liste i rang-liste za državne stipendije izrađuju se na sljedeći način
 
Liste za nastavničke studije kojima se nastavlja stipendiranje u akademskoj godini 2023./2024., a ostvarili su pravo na stipendiju u akademskoj godini 2022./2023.
 
U skladu s Pravilnikom, državne stipendije za STEM nastavničke studije isplaćuju se za sve akademske godine do stjecanja visokoobrazovne kvalifikacije pod uvjetom da korisnik stipendije pohađa upisani studij i ispunjava sve obveze koje su potrebne za upis u višu godinu studija u skladu sa statutom, drugim općim aktom ili odlukom matičnoga visokog učilišta na kojem studira. U slučaju ponavljanja godine studentu se obustavlja primanje državne stipendije do upisa u višu godinu studija.
 
Liste za nastavničke studije koji su ostvarili pravo na stipendiju u akademskoj godini 2023./2024.
 
Državne stipendije za STEM nastavničke studije dodjeljuju se svim prijavljenim studentima, a koji ostvaruju pravo na dodjelu u skladu s člancima 3., 4. i 5. Pravilnika.
 
Rang-liste za studente prve godine prijediplomskog, integriranog prijediplomskog i diplomskog te stručnog kratkog studija utvrđuju se prema broju bodova ostvarenih na ispitu državne mature iz matematike.
 
Rang-liste za studente viših godina utvrđuju se na način da se broj bodova izračunava na temelju umnoška prosječnog broja ECTS bodova ostvarenog tijekom studija (koji može biti najviše 60 u pojedinoj godini studiranja) i prosjeka svih ocjena studenta u odnosu na prosjek ocjena studija (Formula: umnožak prosječnog broja ECTS bodova ostvarenih tijekom studija i aritmetičke sredine količnika težinskog prosjeka ocjena studenta i ocjene izvrstan /5/ i količnika težinskog prosjeka ocjena studenta i prosjeka ocjena studija - zaokruženo na tri decimale).
 
Rang-liste za studente prve godine diplomskog studija utvrđuju se na način da se broj bodova izračunava na temelju umnoška prosječnog broja ECTS bodova ostvarenog tijekom prijediplomskog studija (koji može biti najviše 60 u pojedinoj godini studiranja) i prosjeka svih ocjena studenta (Formula: prosječna ocjena studenta pomnožena s prosječnim brojem ECTS bodova - zaokruženo na tri decimale).
 
U izračun prosječnog broja ECTS bodova uzimaju se ECTS bodovi ostvareni na trenutačno upisanom studiju podijeljeni s brojem godina studiranja studenta, uključujući i godine studiranja na prethodno upisanim studijima.
 
U izračun se ne uzima razdoblje provedeno u mirovanju prava i obveza studenta.
 
Za studente s invaliditetom koji imaju utvrđeno najmanje 60% oštećenja organizma ili najmanje III. stupanj oštećenja funkcionalnih sposobnosti, stečeni prosječan broj ECTS bodova množi se s 2.
 
Studentima koji studiraju na dvopredmetnim studijima, od kojih jedan nije u STEM područjima znanosti, broj ostvarenih bodova množi se s 0,8.
 
Ako više studenata ostvari isti broj bodova na rang-listi prve godine prijediplomskog, integriranog prijediplomskog i diplomskog te stručnog kratkog studija, prednost za ostvarivanje prava na državnu stipendiju imaju studenti koji su ostvarili bolji rezultat na jednom od triju ispita državne mature iz izbornih predmeta fizike, kemije ili biologije.
 
Ako više studenata ostvari isti broj bodova na rang-listi više godine studija i prve godine diplomskog studija, prednost za ostvarivanje prava na državnu stipendiju imaju studenti koji su ostvarili veći broj bodova na ispitu državne mature iz matematike.
 
VII. Podnošenje prijava
 
Prijava se podnosi u mrežnoj aplikaciji https://stemstipendije.mzo.hr/.
 
Student/ica pristupa prijavi nakon unosa AAI@EduHr elektroničkog identiteta.
 
Studenti provjeravaju podatke koji su uneseni u aplikaciji.
 
Ako podatci o broju ECTS bodova i težinskom prosjeku ocjena nisu ispravni, studenti se trebaju obratiti visokom učilištu.
 
Ako podatci o rezultatima državne mature nisu ispravni, studenti se trebaju obratiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja na elektroničku adresu:
stem-stipendije@mzo.hr.
 
Studenti ostalih godina (prva godina prijediplomskog, integriranog prijediplomskog i diplomskog te stručnog kratkog studija, više godine prijediplomskog studija, više godine integriranog prijediplomskog i diplomskog studija, druga godina stručnog kratkog studija te druga godina diplomskog studija) isključivo provjeravaju podatke (ne učitavaju dodatnu dokumentaciju) i označavaju prijavu klikom na gumb
Potvrđujem i prijavljujem se.
 
Obrazac prijave podnosi se isključivo u elektroničkom obliku, obrazac i obvezni prilozi (prva godina sveučilišnog diplomskog ili stručnog diplomskog studija) ne šalju se u tiskanom (papirnatom) obliku na adresu Ministarstva. Klikom na gumb Potvrđujem i prijavljujem se studenti se prijavljuju za STEM stipendiju.
Prijava se smatra potpunom nakon što je popunjen (pregledan) elektronički obrazac, učitana popratna dokumentacija (ako je potrebno) u mrežnoj aplikaciji za prijavu te potvrđen klik na gumb
Potvrđujem i prijavljujem se
 
Dostava dokumentacije
 
Studenti prve godine sveučilišnog diplomskog ili stručnog diplomskog studija obvezni su učitati u mrežnu aplikaciju Prijepis ocjena i/ili Dopunsku ispravu o studiju te upisati aritmetički prosjek ocjena s prethodne razine obrazovanja (prijediplomske razine obrazovanja). 
 
VIII. Rok za podnošenje prijava
 
Prijave na Javni poziv za dodjeljivanje državnih STEM stipendija podnose se od utorka 24. listopada 2023. godine od 12.00 sati do utorka, 14. studenoga 2023. godine do 12.00 sati
 
Prijave s nepotpunom dokumentacijom, prijave koje ne budu podnesene u propisanome roku, kao i tiskane prijave poslane poštom, neće se razmatrati
 
IX. Postupak provedbe Javnog poziva i donošenja odluka o dodjeli državnih stipendija
 
Javni poziv provodi se u skladu s odredbama Pravilnika. Odluke o dodjeli državnih stipendija donose se u skladu s člancima 7. i 8. Pravilnika.
 
Prijavom na Javni poziv studenti AAI@EduHr elektroničkim identitetom potvrđuju:
 
 • da su upoznati s odredbama koje reguliraju provedbu Javnog poziva i donošenje odluka o dodjeli državnih stipendija
 • daju suglasnost Ministarstvu da se njihovi osobni podatci čuvaju i objavljuju na listama i rang-listama studenata koji su sudjelovali u Javnom pozivu, a u skladu s propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka i koji su određeni Pravilnikom. 
 
Liste za STEM nastavničke studije sadrže sljedeće podatke: jedinstvenu identifikacijsku oznaku studenta, ime i prezime studenta, naziv visokog učilišta i STEM nastavnički studij.
 
Rang-liste prema razini i godini studija sadrže sljedeće podatke: jedinstvenu identifikacijsku oznaku studenta, ime i prezime studenta, naziv visokog učilišta i izračunate bodove za stipendiju.
 
Ako Ministarstvo u postupku provedbe Javnog poziva ne zaprimi dostatan broj prijava u odnosu na ukupno mogući broj stipendija koje se mogu dodijeliti, pravo na stipendiju ostvarit će samo onaj broj studenata s valjanom i pravodobnom prijavom koja ispunjava uvjete Javnog poziva i Pravilnika.
 
Studenti imaju rok od sedam dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama Ministarstva da prihvate Uvjete stipendiranja u mrežnoj aplikaciji
https://stemstipendije.mzo.hr/. Ako student u navedenom roku ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da student ne prihvaća stipendiju
 
U roku od osam dana od dana objavljivanja listi i rang-listi studenti mogu podnijeti prigovor elektroničkom poštom ili u pisanom obliku.
 
Državna stipendija isplaćuje se u devet mjesečnih rata u iznosu od:
 
 • 4.520,70 HRK / 600 EUR* za STEM nastavničke studije
 • 2.260,35 HRK / 300 EUR* za ostale STEM studije.
 
* Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK
 
Novčani iznos državne stipendije isplaćuje se na račun korisnika stipendije, do 15. dana u mjesecu za tekući mjesec.
 
Državne stipendije za STEM nastavničke studije isplaćuju se za sve akademske godine do stjecanja visokoobrazovne kvalifikacije pod uvjetom da korisnik stipendije pohađa upisani studij i ispunjava sve obveze utvrđene studijem za upis u višu godinu studija u skladu sa statutom, drugim općim aktom ili odlukom matičnoga visokog učilišta na kojem studira. U slučaju ponavljanja godine studentu se obustavlja primanje državne stipendije do upisa u višu godinu studija.
 
Državne stipendije za ostale STEM studije isplaćuju se u trajanju od jedne akademske godine.
 
Za vrijeme ostvarivanja prava na državnu stipendiju student ne može primati ni jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora.
 
Za sva dodatna bojašnjenja studenti se mogu obratiti na službenu elektroničku adresu:
stem-stipendije@mzo.hr
 
Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2023./2024.
 
U skladu s člankom 7. Pravilnika, Povjerenstvo ima sedam članova, uključujući i predsjednika Povjerenstva, od kojih su tri člana predstavnici studenata koje predlaže Hrvatski studentski zbor, jedan predstavnik Rektorskoga zbora, jedan predstavnik Zbora veleučilišta te dva predstavnika ministarstva nadležnog za visoko obrazovanje.
 
Predsjednika Povjerenstva imenuje ministar iz reda predstavnika ministarstva nadležnog za visoko obrazovanje.
 
Sastav Povjerenstva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti čine: 
 
Branko Ptiček, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, predsjednik
Marina Glavaš, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, članica
prof. dr. sc. Dubravko Majetić, Rektorski zbor RH, član
prof. dr. sc. Jana Žiljak Gršić, Zbor veleučilišta, članica
Mia Lazo, Hrvatski studentski zbor, članica
Ivana Kos, Hrvatski studentski zbor, članica
Maja Trečić, Hrvatski studentski zbor, članica.
 
Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva nadležno je za cjelokupan postupak provedbe Javnog poziva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti. 
 
Upute i važne obavijesti za studente koji se prijavljuju na Javni poziv za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti i Izvadak studijskih programa u STEM područjima znanosti u svrhu dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti sastavni su dio Javnog poziva. 
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs