Javni poziv polaznicima prvih razreda srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine za stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja za školsku godinu 2020./2021.

Rok: 13. studenoga 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

KLASA: 016-01/20-01/00363
URBROJ: 533-09-20-0003
Zagreb, 21. rujna 2020.

Na temelju Odluke o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na stipendiju za redovite učenike polaznike srednjih škola pripadnike romske nacionalne manjine za školsku godinu 2020./2021. (KLASA:016-01/20-01/00363, URBROJ:533-09-20-0003) od 21. rujna 2020. i na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/2019),  a u vezi s provedbom odredbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine, donesene temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 016-02/12-01/14, URBROJ: 50301-04/12-12-2) na sjednici održanoj 29. studenoga 2012. godine, ministar znanosti i obrazovanja raspisuje

JAVNI POZIV
polaznicima prvih razreda srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine
za stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja za
školsku godinu 2020./2021.

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava učenika polaznika prvih razreda srednjih škola pripadnika romske nacionalne manjine (u daljnjem tekstu: učenici) za stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za školsku godinu 2020./2021. (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

2. OPĆI UVJETI JAVNOG POZIVA

Pravo prijave na Javni poziv ima učenik:

 • hrvatski državljanin pripadnik romske nacionalne manjine s prebivalištem u Republici Hrvatskoj,
 • upisan u prvi razred srednje škole.

Iznimno, pravo prijave na Javni poziv ima i učenik koji ranije nije ostvario pravo na stipendiju:

 • hrvatski državljanin pripadnik romske nacionalne manjine s prebivalištem u Republici Hrvatskoj,
 • ponavlja isti razred u školskoj godini 2020./2021
 • mijenja program obrazovanja prvi put u školskoj godini 2020./2021.
 • upisan u viši razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.
 • nastavlja obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitog učenika u školskoj godini 2020./2021.

Pravo prijave na Javni poziv nema učenik:

 • upisan u prvi razred srednje škole ili viši razred srednje škole, a ostvaruje pravo na stipendiju iz drugih izvora financiranja,
 • pripadnik je druge nacionalne manjine,
 • nije hrvatski državljanin s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

3. VISINA I TRAJANJE NOVČANE POTPORE

Ministarstvo na temelju Javnog poziva dodijeljuje stipendiju učenicima:

 • upisanima u prvi razred srednje škole ili viši razred srednje škole koji ranije nisu ostvarili pravo na stipendiju, u iznosu od 700,00 kuna mjesečno
 • koji ponavljaju isti razred u školskoj godini 2020./2021. ostvaruju pravo na stipendiju u iznosu od 300,00 kuna mjesečno.

Pravo na stipendiju učenici (korisnici stipendije) ostvaruju za razdoblje od rujna 2020. godine do lipnja 2021. godine.

4. NAČIN PRIJAVE

Učenici se prijavljuju za dodjelu stipendije putem Obrasca zahtjeva za dodjelu novčane potpore - stipendije redovitim učenicima srednjih škola, koji dostavlja srednja škola u koju su učenici upisani u Republici Hrvatskoj, a koji je dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva (https://mzom.gov.hr/). Uz Obrazac zahtjeva učenik je, putem srednje škole, dužan dostaviti i ostalu obveznu dokumentaciju određenu ovim Javnim pozivom.

Izvornik prijave srednja škola, u koju su učenici upisani u Republici Hrvatskoj, šalje preporučeno poštom, dostavljačem ili osobno (predaja u urudžbenom uredu).

Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti naziv Javnog poziva, zajedno s punim nazivom i adresom škole te napomenom:

“JAVNI POZIV
polaznicima prvih razreda srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine z
a stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja
za školsku godinu 2020./2021.
- Srednjoškolske stipendije za učenike Rome”

Prijave se šalju na sljedeću adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Samostalni sektor za nacionalne manjine
Donje Svetice 38
10000 Zagreb

 

Obvezna dokumentacija za prijavu učenika:

 1. DOKAZ O PRIPADNOSTI ROMSKOJ NACIONALNOJ MANJINI (RODNI LIST učenika ili jednog od roditelja/skrbnika ili IZVADAK IZ POPISA BIRAČA ZA RODITELJA/SKRBNIKA iz koje je to vidljivo)
 2. PRESLIKA DOMOVNICE (dokaz o hrvatskom držaljanstvu)
 3. UVJERENJE O PREBIVALIŠTU/BORAVIŠTU ZA VRIJEME ŠKOLOVANJA
 4. PRESLIKA SVJEDODŽBE ZADNJEGA ZAVRŠENOG ILI NEZAVRŠENOG (ZA PONAVLJAČE) RAZREDA ŠKOLE
 5. UVJERENJE (potvrda) o upisu učeniuka u razred srednje škole s navedenim programom obrazovanje
 6. PRESLIKA VLASTITOGA TEKUĆEG/ŽIRO RAČUNA U BANCI (na ime i prezime učenika, a ne roditelja/skrbnika)
 7. PISANA IZJAVA RODITELJA/SKRBNIKA UČENIKA da učenik nije korisnik druge stipendije.
 8. RJEŠENJE ŠKOLE kojim se učeniku odobrava nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije u satusu redovitog učenika (ZA UČENIKE KOJI NASTAVLJAJU OBRAZOVANJE ZA VIŠU RAZINU KVALIFIKACIJE)

5. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA I NAČIN DOSTAVE ODLUKE

Javni poziv traje od 12. listopada 2020. do 13. studenoga 2020. godine.

Rok za podnošenje prijava učenika na Javni poziv je 13. studenoga 2020. godine.

Prijava je dostavljena u roku ako je na prijamnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja dana koji je naznačen kao rok za prijavu na Javni poziv (13. studenoga 2020. godine do 23.59 sati).

U slučaju da se prijava dostavlja osobno u pisarnicu Ministarstva, to treba učiniti najkasnije do kraja radnoga vremena pisarnice onog datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na Javni poziv, a prijavitelju će biti izdana potvrda o točnom vremenu primitka pošiljke.

Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

Ministarstvo donosi Odluku o dodjeli stipendije redovitim učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine za školsku godinu 2020./2021.


MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs