Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2020. godini

Produžen je rok za podnošenje prijava: 30. travnja 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

KLASA: 402-07/20-09/00036
URBROJ: 533-03-20-0001

Zagreb, 2. ožujka 2020. godine 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), na temelju članka 45. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 66/19), a u vezi s člankom 108. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - Odluka i Rješenje USRH, 60/15 - Odluka USRH i 131/17) te Pravilima o financijskoj potpori znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima i školama te znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama (KLASA: 402-07/19-09/00068, URBROJ: 533-03-19-0001 od 21. svibnja 2019. godine), objavljuje

JAVNI POZIV
za financijsku potporu u pripremi i održavanju
znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2020. godini

I. Predmet Javnoga poziva

Sukladno ovome javnom pozivu Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu organizatorima znanstvenih i znanstvenostručnih skupova/škola održanima u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.

Znanstvenim i znanstvenostručnim skupom, u smislu prvoga stavka, smatra se redovito ili povremeno okupljanje znanstvenika i stručnjaka radi prezentacije rezultata znanstvenih istraživanja, razmjene iskustava i rasprave o važnim pitanjima u ovome području te donošenja smjernica i odluka u vezi s poticanjem daljnjeg razvoja znanosti ili struke.

Znanstvenom i znanstvenostručnom školom, u smislu prvoga stavka, smatra se redovito ili povremeno znanstveno-edukacijsko okupljanje namijenjeno studentima i mladim znanstvenicima.

II. Korisnici financijske potpore

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija te organizacije civilnog društva - znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14 i 70/17 i 98/19) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

III. Iznos financijske potpore i vrsta troška

Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske u najvećem iznosu od 50.000,00 kuna za pojedini skup/školu za pokriće:

 • pripremnih troškova organizacije skupa/škole (tiskanje poziva, obavijesti, programa, materijala, poštarina, izrada internetske stranice skupa/škole);
 • najma dvorane i opreme za vrijeme održavanja skupa/škole (do pet dana);
 • tiskanja knjige sažetaka radova i ostalih materijala sa skupa/škole na drugim medijima;
 • ostalih troškova izravno vezanih uz provedbu programa skupa/škole (npr. usluge usmenog i pisanog prijevoda, usluga lektoriranja i recenziranja radova, troškova puta i smještaja organizatora i pozvanih predavača i drugi).

Prijavitelj u zahtjevu mora točno navesti koji od prihvatljivih troškova prijavljuje i u kojem iznosu, a za svaki prijavljeni trošak dužan je dostaviti preslike računa ili predračuna/ponuda.

IV. Način prijave

(1) Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima na adresi https://app.mzos.hr/webObrasci u sustavu webObrasci.

U slučaju podnošenja zahtjeva nakon održanoga skupa/škole zahtjevu se prilaže detaljan prikaz svih utrošenih financijskih sredstava uz prilaganje preslika računa i/ili ugovora kojima se dokazuju visina i struktura utrošenih financijskih sredstava.

(2) Za prijavu na Javni poziv obvezno treba ispuniti elektronički obrazac. U elektroničkom obrascu nužno je unijeti ukupne planirane troškove skupa/škole te ukupne planirane iznose svih izvora financiranja u 2020. godini. Iznos tražen od Ministarstva treba biti opravdan i ne smije biti veći od ukupnih troškova skupa/škole u 2020. godini.

(3) Zahtjev za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenog i znanstvenostručnog skupa/škole u 2020. godini podnosi se u elektroničkome ili tiskanome obliku.

U slučaju kada se zahtjev podnosi u tiskanome obliku, potrebno je ispisani i potpisani završeni obrazac zajedno s obvezujućim prilozima dostaviti na adresu Ministarstva.

U slučaju kada se zahtjev podnosi u elektroničkome obliku, obrazac i prilozi ne šalju se u tiskanome (papirnatome) obliku na adresu Ministarstva, već isključivo elektroničkim putem.

(4) Cjelovitu natječajnu dokumentaciju čine obrazac i obvezujući prilozi:

a) prva obavijest sudionicima skupa/škole
b) definiran (okvirni) program skupa/škole
c) preslike računa ili predračuna/ponuda iz kojih se vidi visina/struktura izvršenih ili planiranih troškova organizacije skupa/škole te
d) potpisana Izjava o potvrdi prijave na Javni poziv odgovorne osobe organizatora skupa/škole - samo u slučaju kad se zahtjev podnosi u elektroničkome obliku.

(5) U propisanome roku iz točke V. ovoga javnog poziva potrebno je cjelovitu natječajnu dokumentaciju dostaviti:

a) ili u tiskanome obliku na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
„Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2020. godini“
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

b) ili elektroničkim putem u sustavu webObrasci.

(6) Ministarstvo neće razmatrati zahtjeve:

 • koji nisu dostavljeni na propisanim obrascima uz potrebne priloge
 • koji su podneseni izvan propisanoga roka te
 • organizatora koji nisu dostavili obvezno Izvješće o održanome skupu i utrošku sredstava potpore za skupove i škole održane i sufinancirane u 2019. godini.

(7) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu elektroničke pošte: np-skupovi@mzo.hr.

V. Rok za podnošenje zahtjeva

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva, a zahtjevi se podnose zaključno s danom 10. travnja 2020. godine. Elektroničke prijave zatvaraju se u petak, 10. travnja 2020. godine, u 16.00 sati.

Zahtjevi podneseni u tiskanome obliku s poštanskim žigom nakon 10. travnja 2020. godine i zahtjevi podneseni u elektroničkome obliku s datumom završetka obrasca nakon 10. travnja 2020. godine smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.

VI. Postupak ocjenjivanja podnesenih zahtjeva

Pri ocjenjivanju podnesenih zahtjeva osobito će se uzeti u obzir:

 • znanstvena razina organizatora i sudionika skupa/škole
 • tematika skupa/škole te znanstveno, nacionalno, međunarodno i društveno značenje skupa
 • mogući doprinos skupa širenju znanstvene misli, ocjeni dobivenih rezultata istraživanja i kritičkoj razmjeni mišljenja
 • mogućnost uspostavljanja trajnih veza i suradnje s domaćim i stranim znanstvenim ustanovama i znanstvenicima te
 • tradicija održavanja skupa/škole.

Prijavitelj je dužan ostvariti planirane aktivnosti s posebnim naglaskom na elemente koji utječu na visinu financijske potpore: broj sudionika iz Republike Hrvatske, broj sudionika iz inozemstva, broj radova i broj dana, a u slučaju većih odstupanja prijavitelj je dužan to pisano obrazložiti.

VII. Natječajni postupak

Sukladno Pravilima o financijskoj potpori znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima i školama te znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama, prijedlogu Povjerenstva za znanstvene skupove i znanstvene udruge te raspoloživim financijskim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. ministar, odnosno ovlašteni predstavnik Ministarstva, donosi odluku o raspodjeli financijskih sredstava za 2020. godinu.

Obavijest o rezultatima Javnoga poziva s popisom znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola te dodijeljenim financijskim sredstvima bit će objavljena na mrežnoj stranici Ministarstva (https://mzom.gov.hr), a o tome će svi prijavljeni organizatori biti obaviješteni elektroničkim putem.

Prigovori na rezultate Javnoga poziva podnose se pisanim putem u roku od osam (8) radnih dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama Ministarstva.

Organizacije civilnog društva - znanstvene i znanstvenostručne udruge koje ostvare pravo na financijsku potporu u 2020. godini potpisat će s Ministarstvom ugovor o financijskoj potpori.

VIII. Praćenje utroška sredstava financijske potpore i obveza izvještavanja

Ministarstvo provodi administrativnu provjeru podnesenih zahtjeva i pripadajuće dokumentacije te prati namjensko trošenje odobrenih financijskih sredstava na temelju izvješća na propisanom elektroničkom obrascu u skladu s odlukom, odnosno ugovorom o financijskoj potpori.

MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak