Javni poziv za plaćanje članarina u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) za 2020. godinu

Rok: 30. studenoga 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

KLASA: 910-04/20-02/00021
URBROJ: 533-03-20-0001

Zagreb, 26. listopada 2020.

Na temelju članka 52. i 56. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 66/19), a u vezi s člankom 108. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - Odluka i Rješenje USRH, 60/15 - Odluka USRH i 131/17), ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs raspisuje

JAVNI POZIV
za plaćanje članarina u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT)
za 2020. godinu

Predmet ovoga javnog poziva

Članak 1.

(1) Sukladno ovome javnom pozivu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) dodjeljivat će financijske potpore javnim znanstvenim institutima, javnim sveučilištima i organizacijama civilnog društva - znanstvenim, odnosno znanstvenostručnim udrugama, za plaćanje članarine u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) za 2020. godinu.
(2) Financijska potpora dodjeljuje se subjektima navedenima u članku 2. ovoga javnog poziva na temelju Plana razvoja istraživačke infrastrukture u Republici Hrvatskoj, i to za 2. razinu članstva u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima - „Članstva u međunarodnim znanstveno-istraživačkim tijelima za koja se kandidiraju ustanove – MZIT-u“.

Korisnici financijske potpore

Članak 2.

(1) Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije na temelju članka 22. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - Odluka i Rješenje USRH, 60/15 - Odluka USRH i 131/17) te organizacije civilnog društva – znanstvene, odnosno znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17 i 98/19) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske prema Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj: 4/15, 13/20 i 14/20).
(2) Znanstvenom, odnosno znanstvenostručnom udrugom smatra se dobrovoljno i registrirano udruženje znanstvenih i stručnih radnika osnovano radi djelovanja, promidžbe, unaprjeđenja i razvoja znanosti i struke, pružanja stručne pomoći u obrazovanju i stjecanju novog znanja iz područja znanosti za koje su osnovane te popularizacije znanosti i rezultata znanstvenih istraživanja.

Iznos financijske potpore

Članak 3.

(1) Ukupan iznos financijske potpore na temelju Javnog poziva dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu.

Način prijave

Članak 4.

(1) Zahtjevi za financiranje članarine podnose se na propisanome elektroničkom obrascu koji se može preuzeti na mrežnoj stranici Ministarstva. Traži li se financiranje članstva u nekoliko različitih međunarodnih znanstvenoistraživačkih tijela, potrebno je za svaku članarinu popuniti poseban obrazac.
(2) Za prijavu na Javni poziv u propisanome roku iz članka 5. ovoga poziva potrebno je ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac dostaviti u elektroničkome obliku na adresu elektroničke pošte pisarnica@mzo.hr, s napomenom „Za Javni poziv za plaćanje članarine u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) za 2020. godinu“.

Rok za podnošenje prijava

Članak 5.


(1) Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnoj stranici Ministarstva, a prijave se podnose zaključno s 30. studenoga 2020. godine. Prijave s poštanskim pečatom nakon 30. studenoga 2020. godine smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.

Natječajni postupak i bodovanje prijava

Članak 6.

(1) Nakon administrativne provjere svih pristiglih i zaprimljenih prijava, a u odnosu na propisane uvjete ovoga javnog poziva, Ministarstvo izrađuje listu prijava.
(2) Listu prijava iz stavka 1. ovoga članka razmatra Strateški odbor za istraživačku infrastrukturu osnovan pri Ministarstvu, provodi evaluaciju i bodovanje prijava te radi rang-listu prijava.
(3) Prijave će se bodovati prema matrici za vrednovanje prijava koja je sastavni dio ovog poziva, uzimajući pri tome u obzir:

a) jesu li prijavitelji znanstvene organizacije ili organizacije civilnog društva - znanstvena i/ili znanstvenostručna udruga;
b) je li riječ o prijavama koje uključuju plaćanje članarina u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima koja imaju pristup istraživačkoj infrastrukturi ili o plaćanju članarina u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima koja nemaju pristup istraživačkoj infrastrukturi.

(4) Financijska potpora bit će dodijeljena na temelju broja bodova dodijeljenih za četiri kriterija:

a) Strateška uklopljenost članstva;
b) Značaj članstva za prijavitelja i zajednicu;
c) Znanstveni potencijal prijavitelja;
d) Pristup istraživačkoj infrastrukturi (samo za plaćanje članarina u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima koja imaju pristup istraživačkoj infrastrukturi).

(5) Strateški odbor će, uzimajući u obzir ukupan iznos osiguranih financijskih sredstava iz članka 3., izraditi konačnu listu prijava zajedno s iznosom financijske potpore za svaku prijavu. Ovisno o broju prijava i o broju bodova za pojedine prijave, Strateški odbor zadržava pravo dati preporuku da se najlošije rangirane prijave ne financiraju.

(6) Ministarstvo neće razmatrati prijave:

  • za financiranje članarina u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima koje su u 2019. godini financirane iz državnoga proračuna, a za koje nije dostavljeno izvješće o namjenskom trošenju financijskih sredstava odobrenih za prošlu godinu;
  • koje nisu dostavljene na propisanom elektroničkom obrascu na adresu Ministarstva;
  • koje su dostavljene nakon propisanoga roka.

(7) Svi upiti vezani uz Javni poziv dostavljaju se elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte mzit@mzo.hr.

Objava rezultata i financijska sredstva

Članak 7.

(1) Sukladno raspoloživim sredstvima Državnoga proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, ovlašteni predstavnik Ministarstva donosi konačnu odluku o raspodjeli financijskih sredstava koja će biti objavljena na mrežnoj stranici Ministarstva.
(2) Organizacije civilnog društva – znanstvene i znanstvenostručne udruge koje ostvare pravo na financijsku potporu u 2020. godini, potpisat će s Ministarstvom ugovor o financijskoj potpori.

Praćenje realizacije financijske potpore i obveze izvještavanja

Članak 8.

(1) Ministarstvo provodi administrativnu provjeru pristiglih zahtjeva i pripadajuće dokumentacije te prati namjensko trošenje odobrenih financijskih sredstava na temelju opisnog i financijskog izvješća, sukladno odluci, odnosno ugovoru o financijskoj potpori.
(2) Znanstvena organizacija obvezna je do 1. lipnja 2021. godine dostaviti izvještaj o načinu utroška dodijeljenih financijskih sredstava.
(3) Ministarstvo može, u bilo kojem trenutku, od znanstvene organizacije zatražiti dodatnu dokumentaciju vezanu uz plaćanje članarina u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima, a za koju je financijska potpora ostvarena.
(4) Odobrena financijska potpora mora se iskoristiti do kraja proračunske godine u kojoj je odobrena i doznačena na žiroračun znanstvene organizacije.


MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs


Prilozi:
1. Kriteriji za evaluaciju prijava za plaćanje članarina u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima, za 2020. godinu
2. Zahtjev za plaćanje članarine u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) za 2020. godinu, prijavitelj - znanstvena/znanstvenostručna udruga
3. Zahtjev za plaćanje članarine u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) za 2020. godinu, prijavitelj - znanstvena organizacija.


A) KRITERIJI ZA EVALUACIJU PRIJAVA ZA PLAĆANJE ČLANARINA U MEĐUNARODNIM ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKIM TIJELIMA KOJA NEMAJU PRISTUP ISTRAŽIVAČKOJ INFRASTRUKTURI
Prijavitelj - znanstvena organizacija

Maksimalan broj bodova koji prijave mogu ostvariti u ovoj kategoriji iznosi 100 bodova.

KRITERIJ BROJ BODOVA
I. STRATEŠKA UKLOPLJENOST ČLANSTVA 25
1) Usklađenost svrhe članstva s nacionalnim i europskim strateškim smjernicama (npr. Plan razvoja istraživačke i inovacijske infrastrukture u Republici Hrvatskoj, Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Europa 2020, ESFRI Roadmap, Digitalna agenda za Europu, Ciljevi održivog razvoja (SDG), Europski zeleni plan i sl.) 15
2) Usklađenost svrhe članstva sa strategijom i osnovnom namjenom matične institucije prijavitelja 10
II. ZNAČAJ ČLANSTVA ZA PRIJAVITELJA I ZA ZAJEDNICU 30
1) Značaj članstva za napredak istraživačke kompetitivnosti institucije 10
2) Značaj članstva za izobrazbu mladih istraživača - doktoranada 5
3) Značaj članstva za povećanje inovativnih kapaciteta institucije 5
4) Doprinos članstva jačanju mogućnosti sudjelovanja institucije u međunarodnim kompetitivnim istraživačkim projektima 5
5) Doprinos članstva jačanju nacionalne međuinstitucionalne suradnje u području za koje se traži članstvo 5
III. ZNANSTVENI POTENCIJAL PRIJAVITELJA 45
1) Broj i vrsta provedenih nacionalnih znanstvenih projekata  u posljednjih 5 godina u područja znanosti za koje se traži članstvo 10
2) Broj i vrsta provedenih međunarodnih znanstvenih projekata  u posljednjih 5 godina u područja znanosti za koje se traži članstvo 15
3) Broj, vrsta i utjecaj znanstvenih radova  objavljenih u WoS ili Scopus bazi u posljednjih 5 godina, u području znanosti za koje se traži članstvo (broj objavljenih radova, citiranost) 10
4) Broj patenata i drugih vrsta zaštite intelektualnog vlasništva u posljednjih 5 godina iz područja znanosti za koje se traži članstvo 5
5) Broj istraživača zaposlenih na puno radno vrijeme  u matičnoj instituciji prijavitelja iz područja znanosti za koje se traži članstvo 5

1Odnosi se na ugovorene nacionalne kompetitivne znanstvene projekte, a računaju se projekti Hrvatske zaklade za znanost, UKF projekti te projekti iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.
2Odnosi se na ugovorene međunarodne kompetitivne znanstvene projekte, a računaju se projekti Okvirnog programa Europske unije za istraživanje i inovacije (FP, H2020), Europske zaklade za znanost - European Science Foundation (ESF), programa Euroatom, Zaklade za znanost EU zemalja, National institute of Health (NIH), Global Development Network donacije te ostali projekti za koje javni znanstveni instituti jamče znanstveni značaj i svrhu (u ovu kategoriju ne ulaze IPA te bilateralni i multilateralni projekti).
3Odnosi se na ukupan broj znanstvenih radova objavljenih u časopisima uvedenim u bazu Web of Science i SCOPUS. U obzir se uzimaju samo znanstveni radovi - izvorni znanstveni rad (article), pregledni (review), prethodno priopćenje (article), kratko priopćenje (article), nota (note)  znanstvenika sa sklopljenim ugovorom o radu na neodređeno i određeno vrijeme te asistenata i poslijedoktoranada.
4Ekvivalent punog radnog vremena odnosi se i na broj zaposlenih s kraćim vremenom od punog radnog vremena u ekvivalentu broja zaposlenih s punim radnim vremenom.


A) KRITERIJI ZA EVALUACIJU PRIJAVA ZA PLAĆANJE ČLANARINA U MEĐUNARODNIM ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKIM TIJELIMA KOJA NEMAJU PRISTUP ISTRAŽIVAČKOJ INFRASTRUKTURI
Prijavitelj - organizacije civilnog društva - znanstvene i/ili znanstvenostručne udruge

Maksimalan broj bodova koji prijave mogu ostvariti u ovoj kategoriji iznosi 100 bodova.

KRITERIJ BROJ BODOVA
I. STRATEŠKA UKLOPLJENOST ČLANSTVA  25
1) Usklađenost svrhe članstva s nacionalnim i europskim strateškim smjernicama (npr. Plan razvoja istraživačke i inovacijske infrastrukture u Republici Hrvatskoj, Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Europa 2020, ESFRI Roadmap, Digitalna agenda za Europu, Ciljevi održivog razvoja (SDG), Europski zeleni plan i sl.)  15
2) Usklađenost svrhe članstva s ciljevima i djelatnosti udruge 10
II. ZNAČAJ ČLANSTVA ZA PRIJAVITELJA I ZA ZAJEDNICU 30
1) Značaj članstva za napredak znanstvene i/ili znanstvenostručne udruge u području za koje se traži članstvo 10
2) Značaj članstva za izobrazbu istraživača 5
3) Značaj članstva za povećanje inovativnih kapaciteta prijavitelja 5
4) Doprinos članstva jačanju mogućnosti sudjelovanja znanstvene i/ili znanstvenostručne udruge u međunarodnim kompetitivnim istraživačkim projektima 5
5) Doprinos članstva jačanju nacionalne međuinstitucionalne suradnje u području za koje se traži članstvo 5
III. ZNANSTVENI POTENCIJAL PRIJAVITELJA 45
1) Broj i vrsta provedenih nacionalnih znanstvenih projekata u posljednjih 5 godina iz područja znanosti za koje se traži članstvo 10
2) Broj i vrsta provedenih međunarodnih znanstvenih projekata u posljednjih 5 godina iz područja znanosti za koje se traži članstvo 15
3) Broj, vrsta i utjecaj objavljenih znanstvenih radova u WoS ili Scopus bazi u posljednjih 5 godina, u području znanosti za koje se traži članstvo (broj objavljenih radova, citiranost) 10
4) Broj patenata i drugih vrsta zaštite intelektualnog vlasništva u posljednjih 5 godina iz područja znanosti za koje se traži članstvo 5
5) Veličina znanstvene i/ili znanstvenostručne udruge (broj članova: 0-50; 50-100; 100-150; 150-200; >200)  5

 

B) KRITERIJI ZA EVALUACIJU PRIJAVA ZA PLAĆANJE ČLANARINA U MEĐUNARODNIM ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKIM TIJELIMA KOJA IMAJU PRISTUP ISTRAŽIVAČKOJ INFRASTRUKTURI
Prijavitelj - znanstvena organizacija

Maksimalan broj bodova koji prijave mogu ostvariti u ovoj kategoriji iznosi 125 bodova.

KRITERIJ  BROJ BODOVA
I. STRATEŠKA UKLOPLJENOST ČLANSTVA 25
1) Usklađenost svrhe članstva s nacionalnim i europskim strateškim smjernicama (npr. Plan razvoja istraživačke i inovacijske infrastrukture u Republici Hrvatskoj, Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Europa 2020, ESFRI Roadmap, Digitalna agenda za Europu, Ciljevi održivog razvoja (SDG), Europski zeleni plan i sl.)  15
2) Usklađenost svrhe članstva sa strategijom i osnovnom namjenom matične institucije prijavitelja 10
II. ZNAČAJ ČLANSTVA ZA PRIJAVITELJA I ZA ZAJEDNICU 30
1) Značaj članstva za napredak istraživačke kompetitivnosti institucije 10
2) Značaj članstva za izobrazbu mladih istraživača - doktoranada 5
3) Značaj članstva za povećanje inovativnih kapaciteta institucije prijavitelja 5
4) Doprinos članstva jačanju mogućnosti sudjelovanja institucije u međunarodnim kompetitivnim istraživačkim projektima 5
5) Doprinos članstva jačanju nacionalne međuinstitucionalne suradnje u području za koje se traži članstvo 5
III. ZNANSTVENI POTENCIJAL PRIJAVITELJA 45
1) Broj i vrsta provedenih nacionalnih znanstvenih projekata u posljednjih 5 godina iz područja znanosti za koje se traži članstvo 10
2) Broj i vrsta provedenih međunarodnih znanstvenih projekata u posljednjih 5 godina iz područja znanosti za koje se traži članstvo 15
3) Broj, vrsta i utjecaj znanstvenih radova objavljenih u WoS ili Scopus bazi u posljednjih 5 godina, u području znanosti za koje se traži članstvo (broj objavljenih radova, citiranost) 10
4) Broj patenata i drugih vrsta zaštite intelektualnog vlasništva u posljednjih 5 godina iz područja znanosti za koje se traži članstvo 5
5) Broj istraživača zaposlenih na puno radno vrijeme u matičnoj instituciji prijavitelja iz područja znanosti za koje se traži članstvo 5
IV. PRISTUP ISTRAŽIVAČKOJ INFRASTRUKTURI 25
1) Vrsta istraživačke infrastrukture kojoj članstvo omogućava pristup (primjeri infrastrukture obuhvaćaju: pojedine istraživačke instalacije fizičke mjerne opreme složenih eksperimenata, posebne habitate, knjižnice, baze mjernih podataka, arhive, laboratorijske prostore, istraživačke brodove, mjernu opremu, obalne opservatorije, akceleratore, teleskope, e-infrastrukturu, umreženu računalnu opremu i dr.) 10
2) Broj i vrsta korisnika koji članstvom dobivaju pristup istraživačkoj infrastrukturi 5
3) Na koji način pristup istraživačkoj infrastrukturi pridonosi napretku znanstvenog područja i napretku istraživačke kompetitivnosti institucija 10

 

B) KRITERIJI ZA EVALUACIJU PRIJAVA ZA PLAĆANJE ČLANARINA U MEĐUNARODNIM ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKIM TIJELIMA KOJA IMAJU PRISTUP ISTRAŽIVAČKOJ INFRASTRUKTURI
Prijavitelj - organizacija civilnog društva - znanstvena i/ili znanstvenostručna udruga

Maksimalan broj bodova koji prijave mogu ostvariti u ovoj kategoriji iznosi 125 bodova.

KRITERIJ BROJ BODOVA
I. STRATEŠKA UKLOPLJENOST ČLANSTVA 25
1) Usklađenost svrhe članstva s nacionalnim i europskim strateškim smjernicama (Plan razvoja istraživačke i inovacijske infrastrukture u Republici Hrvatskoj, Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Europa 2020, ESFRI Roadmap, Digitalna agenda za Europu, Ciljevi održivog razvoja (SDG), Europski zeleni plan i sl.) 15
2) Usklađenost svrhe članstva sa strategijom i osnovnom namjenom udruge 10
II. ZNAČAJ ČLANSTVA ZA PRIJAVITELJA I ZA ZAJEDNICU 30
1) Značaj članstva za napredak znanstvene i/ili znanstvenostručne udruge u području za koje se traži članstvo 10
2) Značaj članstva za izobrazbu istraživača 5
3) Značaj članstva za povećanje inovativnih kapaciteta institucije prijavitelja 5
4) Doprinos članstva jačanju mogućnosti sudjelovanja znanstvene i/ili znanstvenostručne udruge u međunarodnim kompetitivnim istraživačkim projektima 5
5) Doprinos članstva jačanju nacionalne međuinstitucionalne suradnje u području za koje se traži članstvo 5
III. ZNANSTVENI POTENCIJAL PRIJAVITELJA 45
1) Broj i vrsta provedenih nacionalnih znanstvenih projekata u posljednjih 5 godina iz područja znanosti za koje se traži članstvo 10

2) Broj i vrsta provedenih međunarodnih znanstvenih projekata u posljednjih 5 godina iz područja znanosti za koje se traži članstvo
15
3) Broj, vrsta i utjecaj  znanstvenih radova objavljenih u WoS ili Scopus bazi u posljednjih 5 godina, u području znanosti za koje se traži članstvo (broj objavljenih radova, citiranost) 10
4) Broj patenata i drugih vrsta zaštite intelektualnog vlasništva u posljednjih 5 godina iz područja znanosti za koje se traži članstvo 5
5) Veličina znanstvene i/ili znanstvenostručne udruge (broj članova: 0-50; 50-100; 100-150; 150-200; >200) 5
IV. PRISTUP ISTRAŽIVAČKOJ INFRASTRUKTURI 25
1) Vrsta istraživačke infrastrukture kojoj članstvo omogućava pristup (primjeri infrastrukture obuhvaćaju: pojedine istraživačke instalacije fizičke mjerne opreme složenih eksperimenata, posebne habitate, knjižnice, baze mjernih podataka, arhive, laboratorijske prostore, istraživačke brodove, mjernu opremu, obalne opservatorije, akceleratore, teleskope, e-infrastrukturu, umreženu računalnu opremu i dr.) 10
2) Broj i vrsta korisnika koji članstvom dobivaju pristup istraživačkoj infrastrukturi 5
3) Na koji način pristup istraživačkoj infrastrukturi pridonosi napretku znanstvenog područja za koje znanstvena i/ili znanstvenostručna udruga traži članstvo? 10