Rezultati Javnoga natječaja za dodjelu državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine za akademsku godinu 2019./2020.

Objava rang-liste studenata na temelju provedenoga Javnoga natječaja za dodjelu državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine za akademsku godinu 2019./2020.

Na temelju provedenoga Javnoga natječaja za dodjelu državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine upisane na sveučilišne, stručne i poslijediplomske studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj (Klasa: 016-01/19-01/00243; Urbroj: 533-09-19-0001 od 19. rujna 2019.) dodjeljuju se državne stipendije za akademsku godinu 2019./2020.