Javni poziv za prijavu kandidata za recenzente Nacrta prijedloga kurikuluma za nastavne predmete jezika i kulture nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C)

Rok: 15. svibnja 2024.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 016-01/22-01/00324
URBROJ: 533-07-24-0179
Zagreb, 9. travnja 2024.
 
Na temelju Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (Narodne novine, broj 124/14.), u sklopu Općeg cilja 2. Provesti cjelovitu kurikularnu reformu, Posebnog cilja 2.4. Izraditi i uvesti nacionalne kurikulume, Mjere 2.4.2. Ustroj i osposobljavanje radnih skupina za izradu predmetnih/modularnih kurikuluma u osnovnoškolskom i gimnazijskom obrazovanju i radnih skupina za izradu kurikuluma za stjecanje kvalifikacije u redovitome strukovnom i umjetničkom obrazovanju, ministar znanosti i obrazovanja raspisuje
 
JAVNI POZIV 
za prijavu kandidata za recenzente Nacrta prijedloga kurikuluma za nastavne predmete jezika i kulture
nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C)
 
I.
 
Pozivamo kandidate da se prijave na Javni poziv za prijavu kandidata za recenzente Nacrta prijedloga kurikuluma za nastavne predmete jezika i kulture nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C), (u daljnjem tekstu: Javni poziv).
 
Recenzija će se raditi za sljedeće nacrte prijedloga kurikuluma: Kurikulum za nastavni predmet Albanski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C), Kurikulum za nastavni predmet Bosanski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C), Kurikulum za nastavni predmet Hebrejski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C), Kurikulum za nastavni predmet Makedonski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C), Kurikulum za nastavni predmet Njemački jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (mode C), Kurikulum za nastavni predmet Poljski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C), Kurikulum za nastavni predmet Rusinski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C), Kurikulum za nastavni predmet Ruski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C), Kurikulum za nastavni predmet Slovenski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C), Kurikulum za nastavni predmet Talijanski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C) i Kurikulum za nastavni predmet Ukrajinski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C).
 
II.
 
Kandidati koji se prijavljuju na Javni poziv trebaju zadovoljavati sljedeće uvjete: 
 
 1. stručnjak iz akademske zajednice (stručnjaci iz znanstvene ustanove moraju biti izabrani u znanstveno zvanje; stručnjaci iz visokoškolske ustanove moraju biti izabrani u znanstveno-nastavno zvanje ili umjetničko-nastavno zvanje),
 2. odgovarajuće radno iskustvo,
 3. imaju iskustvo u izradi recenzije dokumenata vezanih uz sustav odgoja i obrazovanja,
 4. protiv kandidata se ne vodi kazneni postupak, 
 5. znanje jezika i pisma nacionalne manjine sukladno članku 10. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 51/00. i 56/00.), 
 6. znanje hrvatskog ili engleskog jezika.
 
Očekuje se da kandidati imaju sljedeće kompetencije:
 
 1. poznavanje sustava odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj ili u državi matičnog naroda,
 2. mogućnost rada u unaprijed zadanim vremenskim rokovima,
 3. profesionalnost u radu,
 4. osnovne digitalne kompetencije (Microsoft Office).
Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti:
 
 1. životopis na hrvatskom jeziku ili na engleskom jeziku (poželjno u Europass formatu) koji sadrži uz opće podatke i popis recenzija,
 2. presliku diplome i presliku dokumentacije kojom dokazuju radno iskustvo,
 3. uvjerenje nadležnoga suda da se protiv osobe koja se prijavljuje/imenuje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od objave poziva).
 
III.
 
Rok za podnošenje prijava je 15. svibnja 2024. godine.
 
Prijave se podnose na sljedeće načine:
 
 • poštanskim putem na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Uprava za nacionalne manjine, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb,: Prijava kandidata za recenzente Nacrta prijedloga kurikuluma za nastavne predmete jezika i kulture nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske  (model C), na ruke gosp. Nandora Čape, prof., ravnatelja Uprave
 • elektroničkom poštom na adresu: upitnik-manjine@mzo.hr
 
Prednost imaju kandidati koji poznaju sustav odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj i poznaju metodiku predmeta za koji se radi recenzija.
 
Kandidat ne smije biti sudionik Radne skupine za izradu kurikuluma na temelju Odluke o imenovanju radnih skupina za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma za nastavne predmete jezika i kulture nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C), (KLASA: 016-01/22-01/00324, URBROJ: 533-07-23-0098) od 28. ožujka 2023. godine. 
 
Osobe koje ne podnesu pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispune formalne uvjete iz Javnoga poziva ne smatraju se kandidatima prijavljenima na Javni poziv.
 
Na Javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola.
 
Izrazi koji se koriste u ovome Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski spol.
 
IV.
 
Ako se na temelju Javnog poziva ne izabere kandidat za recenziju za pojedini Nacrt prijedloga kurikuluma za nastavne predmete jezika i kulture nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C), ministar će imenovati recenzenta koji ispunjava uvjete Javnog poziva.
 
V.
 
Iznos i kriterije utvrđivanja financijske naknade iz stavka 1. ove točke, sukladno Odluci o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima (KLASA: 121-12/17-01/00003, URBROJ: 533-02-19-0001 od 19. listopada 2017. i izmjena od 1. veljače 2019. godine), određuje posebnom odlukom ministar znanosti i obrazovanja.
 
Rok za recenziju je 60 dana od dana dostave dokumenta.
 
VI.
 
Odluka o odabiru recenzenata bit će objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs