(Dokumenti, zakonski i podzakonski akti) - 2. Osnovnoškolski odgoj i obrazovanje

Vrsta Naziv Objava
Ustav Ustav Republike Hrvatske
 

Narodne novine br.:
56/1990, 135/1997, 8/1998 - pročišćeni tekst, 113/2000, 124/2000 - pročišćeni tekst, 28/2001, 41/2001- pročišćeni tekst, 55/2001 -ispr., 76/2010, 85/2010-pročišćeni tekst i 05/2014
 
Temeljni zakon Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Narodne novine br.:
87/2008, 86/2009, 92/2010, ispr. -105/2010, 90/2011, 16/201286/2012 - pročišćeni tekst i 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/201898/19
151/22 i 156/23
 
Uredba
Uredba o dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 
Narodne novine br.:
64/2020
Zakon Zakon o ustanovama
Narodne novine br.:
76/1993, 29/1997, 47/1999 i 35/2008
 
Zakon Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
Narodne novine br.:
22/2013, U-I-351/201664/2018 i 20/2021
 
Zakon Zakon o općem upravnom postupku Narodne novine br.:
47/2009 i 110/2023
Zakon Zakon o upravnim pristojbama Narodne novine br.:
115/2016 i 114/2022
Zakon Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
Narodne novine br.:
69/2022.
 
Zakon Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Narodne novine, br.:
82/201570/2019, 47/2020 i 123/23
Zakon Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti Narodne novine br.:
17/2019
Zakon Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Narodne novine br.:
151/2004 i 116/2021
 
Zakon
Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima
za osnovnu i srednju školu
 
Narodne novine br.:
116/2018
Zakon Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru Narodne novine br.:
73/1997
Zakon Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje Narodne novine br.:
85/2006
Zakon Zakon o prosvjetnoj inspekciji Narodne novine br.:
61/2011 i 16/2012
Zakon Zakon o »Nagradi Ivan Filipović« Narodne novine br.:
61/1991 i 149/2009
Zakon Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Narodne novine br.:
42/2018
Zakon Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda Narodne novine br.:
45/2017 i 114/2018
Zakon Zakon o azilu Narodne novine br.:
79/2007, 88/2010 i 143/2013
Zakon Zakon o strancima Narodne novine br.:
130/2011, 74/2013, 69/2017 i 46/2018

Pravilnik
 

Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika,
stručnih suradnika i ravnatelja
u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima
 
Narodne novine br.:
53/2019
Pravilnik
Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika,
stručnih suradnika i ravnatelja
u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima
 
Narodne novine br.:
68/2019, 60/2020 i 32/2021
Pravlnik
Pravilnik o udžbeničkom standardu
te članovima stručnih povjerenstva
za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala
 
Narodne novine br.:
9/2019
Pravilnik
Pravilnik o utvrđivanju psihofizičkog stanja djeteta,
učenika te sastavu stručnih povjerenstava
 
Narodne novine br.:
67/2014 i 63/2020
Pravilnik
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
 
Narodne novine br.:
112/2010 i 82/2019
Pravilnik
Pravilnik o vježbaonicama u osnovnoj školi
 
Narodne novine br.:
40/1991
Pravilnik
Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju
učenika s teškoćama u razvoju
 
Narodne novine br.:
24/2015
Pravilnik Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima
Narodne novine br.:
102/2018, 59/2019 i 22/2020
 
Pravilnik Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
Narodne novine br.:
94/2015 i 3/2017
 
Pravilnik
Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika
 
Narodne novine br.:
34/1991
Pravilnik
Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i
stručnih suradnika u osnovnoj školi
 
Narodne novine br.:
34/2014, 40/2014 i 103/2014
Pravilnik
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnim školama
 
Narodne novine br.:
102/19
Pravilnik
Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole
 
Narodne novine, br.:
67/2014, 81/2015 i 53/2021
Pravilnik
Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi
 
Narodne novine br.:
40/2014
Pravilnik
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
 
Narodne novine br.:
112/2010  i  82/2019
Pravilnik
Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi
 
Narodne novine br.:
6/2019
Pravilnik
Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi
 
Narodne novine br.:
124/2009 i 73/2010
Pravilnik

Pravilnik o zajedničkome upisniku školskih ustanova
u elektroničkome obliku - e-Matici

 
Narodne novine br.:
86/2015 i 76/2019
Pravilnik
Pravilnik o evidenciji radnog vremena za radnike u školskim ustanovama
 
Narodne novine br.: 
144/2011
Pravilnik
Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu
 
Narodne novine br.:
88/2003
Pravilnik Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama Narodne novine br.:
47/2017, 41/2019 i 76/2019
Pravilnik Pravilnik o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova Narodne novine br.:
23/2011
Pravilnik Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta
za početak rada školske ustanove
Narodne novine br.:
141/2009
Pravilnik
Pravilnik o provođenju pripremne i dopunske nastave
za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik i nastave materinskoga jezika i kulture države podrijetla učenika
 
Narodne novine br.:
15/2013
Pravilnik
Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih
radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima
 
Narodne novine br.:
132/2013
Pravilnik Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
Narodne novine br.:
96/2021
 
Pravilnik Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja
stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

Narodne novine br.:
28/2011, 16/2014, 60/2014-ispr. i 47/2017
 
Pravilnik
Pravilnik o provođenju pripremne i dopunske nastave
za učenike koji ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik i nastave materinskog jezika i kulture države podrijetla učenika
 
Narodne novine br.:
15/2013
Pravilnik
Pravilnik o načinu provođenja programa i provjeri znanja
tražitelja azila, azilanata i stranaca pod privremenom zaštitom i stranaca pod supsidijarnom zaštitom,
radi pristupa obrazovnom sustavu Republike Hrvatske
 
Narodne novine br.:
89/2008
Pravilnik
Pravilnik o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu
 
Narodne novine br.:
41/2009
Pravilnik
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati vozila kojima se prevoze djeca
 
Narodne novine br.:
8/2006
Protokol
Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji
 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Protokol
Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima
 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Protokol
Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja
 
Narodne novine br.:
70/2018
Protokol
Protokol o postupanju prema djeci
odvojenoj od roditelja - stranim državljanima
 
 Vlada RH 2013.

objavljeno
6. veljače 2020.

 
Akcijski plan za prevenciju nasilja u školama
za razdoblje od 2020. do 2024. godine
MZO
Ostalo
Kurikulum hrvatske nastave u inozemstvu
 
Narodne novine br.:
194/2003

Odluka
 
Odluka o utvrđivanju Smjernica za izradu dokumentacije u svrhu izdavanja suglasnosti na idejno rješenje/projekt zahvata u prostoru za osnovne škole MZO,
objavljeno 13.7.2023.
Odluka
Odluka o utvrđivanju normativa prostora građevina osnovnih škola
 
objavljeno 30.12.2022.
MZO
Odluka
Odluka o dodjeli sredstava
osnovnim i srednjim školama za nabavu licenci
 
MZO,
objavljeno 25. 9. 2019.
Odluka
Odluka o donošenju Smjernica za izradu
Mreže školskih ustanova i programa odgoja i obrazovanja
 
MZO, srpanj 2019.
Uredba Uredba o tarifi upravnih pristojbi
Narodne novine br.:
8/2017, 37/2017,
129/2017 i 18/2019
 
Ostalo
Program hrvatskoga jezika, povijesti i kulture
za tražitelje azila i azilante
 
Narodne novine br.:
129/2009
Ostalo
Program hrvatskoga jezika za pripremnu nastavu
za učenike osnovne i srednje škole
koji ne znaju ili nedovoljno poznaju hrvatski jezik
 
Narodne novine br.:
151/2011
Ostalo
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
 
Narodne novine br.:
63/2008 i 90/2010
Odluka
Odluka o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja
 
Narodne novine br.:
70/2011, 62/2017 i 86/2018
Ostalo
Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama
 
Narodne novine br.:
51/2018
Uredba Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti
poslova u javnim službama
Narodne novine br.: 
25/13, 72/13, 151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 - ispravak, 87/14, 120/14, 147/2014, 151/2014, 11/2015, 32/2015, 38/2015, 60/2015, 83/2015, 112/2015, 122/2015, 10/2017, 39/2017, 40/2017 - ispr., 74/2017, 122/2017, 9/2018, 57/2018
Odluka
Odluka o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola
u učeničke domove u školskoj godini 2024./2025.

 
Narodne novine br.: 68/2024
Odluka
Odluka o početku i završetku nastavne godine,
broju radnih dana i trajanju odmora učenika
osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.
 
Narodne novine br.:
48/2019

Odluka
 

Odluka o početku i završetku nastavne godine,
broju radnih dana i trajanju odmora učenika
osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2020./2021.
 
Narodne novine br.:
57/2020
Odluka
Odluka o uvjetima za prijam učenika
u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021.
 
Narodne novine br.:
72/2020
Odluka
Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022.
 
Narodne novine br.:
45/2021.
Odluka
Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2022./2023.
 
Narodne novine br.:
54/2022
Odluka
Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske
 
Narodne novine br.:
69/2019
Odluka
Odluke o donošenju kurikuluma
za nastavne predmete te međupredmetne teme
koji se primjenjuju
od školske godine 2019./2020.
 
Narodne novine br.:
7/2019, 10/2019, 27/2019,
69/2019 i 81/2019
Odluka
Odluka o donošenju nastavnog plana za osnovnu školu
 
Narodne novine br.:
66/2019
Ostalo
Nastavni plan i program za osnovnu školu
 
Narodne novine br.:
102/2006
Odluka
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet
Češki jezik za osnovnu i srednju školu s nastavom na jeziku i pismu češke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj
(Model A)
 
Narodne novine br.:
114/2019
Odluka
Odluka o nastavnom planu i programu
mađarskog jezika za osnovne škole s nastavom
na mađarskom jeziku i pismu
(model A)
 
Narodne novine br.:
29/2010
Odluka
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet
Srpski jezik za osnovnu i srednju školu s nastavom na jeziku i ćiriličnom pismu srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj
(Model A)
 
Narodne novine br.:
93/2019
Odluka
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet
Slovački jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama
u Republici Hrvatskoj (model C)
 
Narodne novine br.:
78/2020.
Odluka
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet
Srpski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj
(Model C)
 
Narodne novine br.:
114/2019
Odluka
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet
Talijanski jezik za osnovnu školu i
Talijanski jezik i književnost za srednju školu s nastavom na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine
u Republici Hrvatskoj
(model A)
 
Narodne novine br.:
81/2019
Odluka Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Češki jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C)  Narodne novine, broj:
129/2019.
Odluka
Odluka o uvođenju, praćenju i vrednovanju provedbe
Kurikuluma zdravstvenog odgoja
u osnovnim i srednjim školama
 
Narodne novine br.:
17/2013
Odluka
Odluka o donošenju Programa međupredmetnih i
interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja
za osnovne i srednje škole
 
Narodne novine br.:
104/2014
Odluka
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Jezik i kultura romske nacionalne manjine u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (Model C)
 
Narodne novine br.:
52/2020
Odluka Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost za osnovnu i srednju školu s nastavom na jeziku i pismu mađarske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj (model A) Narodne novine, br.
83/2020.
Odluka Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C) Narodne novine, br.
83/2020.