Objavljen Poziv „Ciljana znanstvena istraživanja“ (referentni broj: C3.2.R3-I1.04)

Rok za dostavu projektnih prijedloga: 31. kolovoza 2023. godine


Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ciljana znanstvena istraživanja“ u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026. Poziv se provodi u sklopu podkomponente C3.2. „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“, Reforme 3, Investicije 1 „Uvođenje funkcionalnijeg programskog okvira projektnog financiranja istraživanja, razvoja i inovacija“.

Predmet Poziva: Program Ciljana znanstvena istraživanja podržava kolaborativne projekte industrijskih istraživanja, koji se provode u suradnji između poduzeća i istraživačkih organizacija. Očekuje se da će istraživanja podržana programom ojačati put prema istraživanjima više razine tehnološke spremnosti, odnosno prema eksperimentalnom razvoju i inovacijskim aktivnostima. Programom se želi potaknuti stvaranje dugoročnih odnosa i suradnje između članova konzorcija koji bi se nastavili i nakon provedbe podržanih projekata.
Projekte provode konzorciji, sastavljeni od prijavitelja i jednog ili više partnera, a u konzorciju treba biti najmanje jedna istraživačka organizacija i jedno poduzeće. Istraživačka organizacija i poduzeće mogu imati ulogu prijavitelja ili partnera. Suradnja će pomoći istraživačkim organizacijama u zajedničkom definiranju istraživanja s poslovnim sektorom, što će istraživanju dati veću praktičnu važnost. S druge strane, potpora će poduzećima omogućiti da se više uključe u vrhunska istraživanja, pomoći im da bolje razumiju akademsku zajednicu i da, dugoročno gledano, imaju koristi od vrhunskog istraživanja.

Cilj Poziva: Povećanje razine razvoja novih tehnologija, proizvoda i procesa provođenjem kolaborativnih primijenjenih istraživanja.

Vrsta postupka dodjele: otvoreni postupak

Status: Dostava projektnih prijedloga dopuštena je najranije od 24. travnja 2023. godine, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. kolovoza 2023. godine.

Način podnošenja projektnog prijedloga: Projektni prijedlog podnosi se isključivo elektroničkim sustavom Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca.

Prihvatljivi prijavitelji:
 
  • mikro, malo ili srednje poduzeće, koje zadovoljava definiciju iz Priloga I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014
ili
  • veliko poduzeće, koje ne zadovoljava definiciju iz Priloga I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014
ili
  • „istraživačka organizacija˝, odnosno privatna ili javna ustanova u sustavu visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti osnovana u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN, br. 119/2). Ujedno, istraživačka organizacija mora ispunjavati uvjet definicije za organizaciju za istraživanje i širenje znanja sukladno Okviru Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2022/C 414/01), poglavlju 1.3., točki 16. (ff), čiji je glavni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili o rezultatima tih djelatnosti informirati široku javnost i to predavanjima, objavljivanjem ili prijenosom znanja. 

Prijavitelji projekt provode u obveznom partnerstvu s najmanje jednim i najviše tri partnera. Prijavitelj i partneri moraju biti dio konzorcija. Među prijaviteljem i partnerima treba biti najmanje jedno poduzeće i najmanje jedna istraživačka organizacija.

Prihvatljivi partneri:
 
  • mikro, malo ili srednje poduzeće, koje zadovoljava definiciju iz Priloga I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014
ili
  • veliko poduzeće, koje ne zadovoljava definiciju iz Priloga I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014
ili
  • „istraživačka organizacija˝, odnosno privatna ili javna ustanova u sustavu visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti osnovana u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN, br. 119/2). Ujedno, istraživačka organizacija mora ispunjavati uvjet definicije za organizaciju za istraživanje i širenje znanja sukladno Okviru Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2022/C 414/01), poglavlju 1.3., točki 16. (ff), čiji je glavni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili o rezultatima tih djelatnosti informirati široku javnost i to predavanjima, objavljivanjem ili prijenosom znanja. 

Ukupna raspoloživa sredstva: Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava Poziva je 50.003.318,00 EUR. Najniži iznos za pojedini projekt iznosi 500.000,00 EUR, a najviši 1.500.000,00 EUR.


Dokumentacija Poziva „Ciljana znanstvena istraživanja“ (referentni broj: NPOO.C3.2.R3-I1.04):

Upute za prijavitelje
Obrazac 2. Dodatni informacijski obrazac na engleskom jeziku
Obrazac 3. Izjava prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele (Izjava prijavitelja)
Obrazac 4. Izjava partnera o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele (Izjava partnera)
Obrazac 5. Skupna izjava
Obrazac 6. Obrazac usklađenosti projektnog prijedloga s načelom „ne nanosi bitnu štetu“
Obrazac 7. a, b, c Izjava o (ne)povrativosti PDV-a
Obrazac 8. Životopis
Obrazac 8. a Životopis voditelja projekta na engleskom jeziku
Obrazac 9. Doprinos Strategiji pametne specijalizacije 2029.
Obrazac 10. Zahtjev za državnom potporom
Obrazac 11. Zahtjev za potporom male vrijednosti
Obrazac 12. Popis članova istraživačkog i projektnog tima

Prilog 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava
Prilog 2. Sadržaj sporazuma o partnerstvu
Prilog 3. Opći uvjeti
Prilog 4. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
Prilog 5. Minimalni sadržaj garancije za predujam
Prilog 6. Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi
Prilog 7. Pravila o financijskim korekcijama
Prilog 8. Smjernice za korisnike vezane uz primjenu pravila o državnim potporama
Prilog 9. Izračun standardne veličine jediničnog troška za poduzeća i privatne istraživačke organizacije
Prilog 10. Izračun standardne veličine jediničnog troška za javne istraživačke organizacije
Prilog 11. Indikativni sadržaj početne ankete
Prilog 12. KL za admin. provjeru i provjeru prihvat. prijavitelja, partnera i projekta
Prilog 13. KL za ocjenu kvalitete i provjeru prihvatljivih troškova

Detalji Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Ciljana znanstvena istraživanja“ dostupni su OVDJE.


 

Dokumenti