OPKK 2014. - 2020.


Vlada Republike Hrvatske započela je s pripremama za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova za razdoblje 2014. - 2020. u travnju 2012. godine. Proces programiranja (izrade plansko-programskih dokumenata) koordiniralo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dok je Ministarstvo znanosti i obrazovanja sudjelovalo kao aktivni partner u procesu programiranja.

Europska komisija potvrdila je Sporazum o partnerstvu s Republikom Hrvatskom 30. listopada 2014. godine, čime je stavljen naglasak na poticanje stvaranja novih radnih mjesta te snažnijega i konkurentnijega gospodarstva, za što je Republici Hrvatskoj na raspolaganju 10,676 milijardi eura iz ESI fondova. Sadržaj Sporazuma o partnerstvu opisuje na koji način će Republika Hrvatska pristupiti ispunjavanju zajedničkih ciljeva strategije Europa 2020 uz pomoć sredstava iz proračuna EU-a koja su joj dodijeljena u sklopu višegodišnjega financijskog okvira (VFO) za razdoblje 2014. - 2020. godine.

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. (nadalje OPKK 2014. - 2020.) je plansko-programski dokument koji detaljnije opisuje i razrađuje mjere i aktivnosti za učinkovitu provedbu i korištenje ESI fondova.

Ukupna alokacija sredstava EU-a za OPKK iznosi 6,881 milijardi eura, koja je dodatno raspodijeljena prema sljedećoj prioritizaciji i koncentraciji sredstava:
 
 • Visoki udio ulaganja, više od 3,5 milijardi eura, Hrvatska će uložiti u zaštitu okoliša, prilagodbu klimatskim promjenama i mrežnu infrastrukturu (promet);
 • Više od 2,7 milijardi eura dodijeljeno je u pet prioriteta vezanih uz konkurentnost: istraživanje i inovacije, informacijske i telekomunikacijske tehnologije, razvoj malih i srednjih poduzeća, niskougljično gospodarstvo te obrazovanje;
 • Više od 45 posto ukupne alokacije Europskoga fonda za regionalni razvoj bit će iskorišteno za potporu malim i srednjim poduzećima, istraživanje i inovacije.

U sklopu OPKK 2014. - 2020., Ministarstvo znanosti i obrazovanja (nadalje: MZO) je Posredničko tijelo razine 1 za Specifični cilj 1a1 „Povećana sposobnost sektora za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) za provođenje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljavanje potreba gospodarstva“, Investicijskoga prioriteta 1a „Poboljšanje infrastrukture i kapaciteta za istraživanje i inovacije s ciljem razvijanja uspješnosti istraživanja i inovacija te promoviranje centara za kompetencije, posebno onih od europskog interesa“, u sklopu Prioritetne osi 1 „Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija“ OPKK 2014. - 2020., a na temelju Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. (NN, br. 92/14), Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskoga socijalnog fonda, Europskoga fonda za regionalni razvoj i kohezijskoga fonda, u vezi s ciljem „ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN, br. 107/14) i Uredbe o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta" (NN, br.23/15) .

Financijska alokacija Europskoga fonda za regionalni razvoj (ERDF) za Specifični cilj 1a1 „Povećana sposobnost sektora za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) za provođenje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljavanje potreba gospodarstva“ (nadalje: SC 1a1) iznosi 334.321,739 eura.

Cilj SC 1a1 je poticanje sustava istraživanja otvorenog za inovacije, koji odgovara potrebama gospodarstva, izvrstan je u izvedbi te atraktivan najboljim talentima. Točnije, ovaj specifični cilj usmjeren je na poboljšanje kapaciteta istraživačkih organizacija za provedbu vrhunskih istraživanja za daljnji prijenos znanja i vještina koji mogu u značajnoj mjeri pridonijeti društvenome i gospodarskome razvoju, posebno u prioritetnim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije (nadalje: S3).

Tematska prioritetna područja u S3 su:
 
 • zdravlje i kvaliteta življenja,
 • energija i održivi okoliš,
 • promet i mobilnost,
 • sigurnost,
 • hrana i bioekonomija.
Relevantne horizontalne teme strategije S3 su:
 
 • ključne razvojne tehnologije (KET),
 • Informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT).

Ta područja jasno pokazuju prednosti u smislu konkurentnosti, istraživanja i razvoja u Hrvatskoj, posebno u vezi s posebnim potpodručjima u kojima Hrvatska ima očitu konkurentnu prednost u međunarodnome kontekstu koju je potrebno u potpunosti iskoristiti kako bi gospodarstvo od toga imalo koristi.

Neke od aktivnosti koje će biti podržane u sklopu SC1a1 su sljedeće:
 
 1. Ulaganja u infrastrukturu istraživanja, razvoja i inovacija (IRI), (izgradnja nove, obnova i razvoj postojeće IRI infrastrukture, uključujući potrebnu opremu), koja će omogućiti organizacijsku reformu (definirani program, misiju i upravljanje). Također je predviđeno ulaganje u e-infrastrukturu s obzirom na činjenicu da su informacijske i komunikacijske tehnologije postale neizbježan dio razvoja kapaciteta i mogućnosti istraživanja, razvoja i inovacija te njihovu koheziju s obrazovanjem.
 2. Projekt znanstvenog i tehnološkog predviđanja s ciljem omogućavanja sustavne analize potencijala znanosti i tehnologije Republike Hrvatske. Potpora će također biti pružena za mapiranje i procjenu kapaciteta IRI sektora. To će se postići ulaganjem u integriranu, dosljednu i trajno ažuriranu bazu podataka koja sadržava skup statističkih podataka i pokazatelja koji su osnova za razvoj javnih politika utemeljenih na analizi stvarne situacije. 
 3. Potpora IRI projektima nacionalnih znanstvenih centara izvrsnosti, što će uključivati aktivnosti poput suradnje među partnerima, prijenosa znanja, razvoja ljudskih potencijala u povezanim područjima i kupnje opreme potrebne za provođenje pojedinačnih projekata. Osigurat će se financiranje dugoročnih sredstava za provođenje ambicioznih, složenih istraživačkih projekata. 
 4. Sheme za dodjelu bespovratnih sredstava IRI projekata gdje istraživačke organizacije surađuju međusobno ili s poslovnim subjektom. Cilj je izgraditi kapacitete istraživačkih organizacija povećavajući utjecaj IRI-ja na gospodarski rast, povećanjem produktivnosti i tehnološkog širenja IRI-ja. 
 
Ujedno su planirane intervencije koje će omogućiti sinergije s programom OBZOR 2020:
 
 • osiguravanje potrebne opreme za projekte financirane u sklopu inicijativa za širenje izvrsnosti;
 • izgradnja puta k istraživačkoj izvrsnosti financirajući projekte koji nisu dobili sredstva u sklopu ERC-a, no koji su stavljeni na uži popis (pozitivno ocijenjeni u drugoj fazi procjenjivanja);
 • uvođenje u postupak odabira dodatnih bodova za projekte koji su pozitivno ocijenjeni, no koji nisu financirani u sklopu standardnih zajedničkih aktivnosti istraživanja i razvoja za društvene izazove. Učinke aktivnosti pokrenutih u sklopu ovoga investicijskog prioriteta trebalo bi razmotriti ne samo u kontekstu kreiranja uvjeta za bolje funkcioniranje IR sektora, već ponajprije kao doprinos procesu izgradnje gospodarstva znanja u Hrvatskoj s učinkovitim korištenjem vlastitih resursa, tj. iz perspektive koristi za poduzeća i društvo općenito.

Obavijest (objavljeno 1. prosinca 2023.)
Obavještavamo vas da je Europska komisija usvojila prijedlog izmjena Operativnoga programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“ verzija 14.0 koju možete preuzeti na sljedećoj poveznici

Svi relevantni dokumenti, kao i budući pozivi na dostavu projektnih prijedloga, objavljivat će se na specijaliziranoj stranici za fondove EU-a.