Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljen u Narodnim novinama, broj 123, od 17. studenoga 2021.

Rok: 25. studenoga 2021.
Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama, broj 123, od 17. studenoga 2021. godine.
 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/21-01/00210
URBROJ: 533-02-21-0005
Zagreb, 8. studenoga 2021.
Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17 i 89/19), a uz suglasnost Ministarstva pravosuđa i uprave (KLASA: 112-02/21-01/798, URBROJ: 514-08-01-02/05-21-02) od 30. rujna 2021. godine i Ministarstva financija (KLASA: 100-01/21-01/137, URBROJ: 513-05-01-21-3) od 27. listopada 2021. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo znanosti i obrazovanja
na sljedeća radna mjesta:
 
Uprava za visoko obrazovanje
Sektor za upravljanje visokim učilištima i studentski standard
Služba za upravljanje visokim učilištima
Odjel za financiranje visokog obrazovanja i visokih učilišta
1. radno mjesto I. vrste – stručni/a savjetnik/ca (4.1.1.1.3.)
 
 • 1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
 
 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje tri (3) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • znanje rada na računalu
 • znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • položen državni ispit II. razine
 
Uprava za visoko obrazovanje
Sektor za upravljanje visokim učilištima i studentski standard
Služba za upravljanje visokim učilištima
Odjel za analizu i praćenje infrastrukturnih resursa visokog obrazovanja
2. radno mjesto I. vrste – stručni/a savjetnik/ca (4.1.1.2.3.)
 
 • 1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
 
 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje tri (3) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • znanje rada na računalu 
 • znanje engleskog ili njemačkog jezika 
 • položen državni ispit II. razine
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane člankom 48. Zakona o državnim službenicima.
 
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Službenici se primaju u državnu službu uz obvezan probni rad u trajanju tri mjeseca.
 
Na javni natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.
 
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
 
Obrazac za prijavu nalazi se na web-stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja mzo.gov.hr.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Kandidati/kinje koji se natječu za oba radna mjesta dostavljaju jednu prijavu sa svim traženim prilozima, u kojoj navode nazive oba radna mjesta za koja se prijavljuju.
 
Uz prijavu na javni natječaj, kandidati/kinje su dužni priložiti: 
 
 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice),
 • presliku diplome,
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema, potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima iz koje mora biti vidljivo da je kandidat/kinja radio/la na odgovarajućim poslovima odnosno u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje,
 • presliku isprave o položenom državnom ispitu odgovarajuće razine ili o položenom državnom stručnom ispitu za visoku i višu stručnu spremu ili o položenom pravosudnom ispitu (kandidat/kinja koji/a je položio/la ispit) odnosno isprave o oslobađanju obveze polaganja državnog stručnog ispita za poslove radnog mjesta za visoku i višu stručnu spremu (kandidat/kinja koji/a je oslobođen/a obveze polaganja ispita).
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat/kinja predočiti će izvornik.
 
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
 
Prijave se podnose neposredno u pisarnici ili poštom na adresu Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.
 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana.
 
Kandidat/kinja koji/a nije podnijeo/la pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu mu/joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom. Obavijest se u pravilu dostavlja putem elektroničke pošte.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/na se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te je uz prijavu dužan/na priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni/e su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidat/kinja koji/a se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužni/e su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Kandidat/kinja koji/a se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužni/e su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na javni natječaj dužni/e su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidati/kinje pripadnici/e nacionalnih manjina imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.
 
Izabrani/a kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. U slučaju opravdanog razloga rok za dostavu isprava može se produžiti, ali najviše za tri dana. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 
Nakon izbora kandidata/kinje, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja provjerit će po službenoj dužnosti nepostojanje ostalih zapreka za prijam u državnu službu iz članka 49. Zakona o državnim službenicima i o tome pribaviti potrebne dokaze.
 
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar znanosti i obrazovanja. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate/kinje s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju) radi utvrđivanja znanja, sposobnosti i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.
 
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeno na web-stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja mzo.gov.hr, najmanje pet dana prije održavanja testiranja.
 
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje bit će objavljeni na web-stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja mzo.gov.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr i web-stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, mzo.gov.hr. Dostava svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
U slučaju ako niti jedan kandidat/kinja ne postigne zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju i intervjuu te u drugim slučajevima iz članka 50.b stavaka 1. i 2. Zakona o državnim službenicima, ministar znanosti i obrazovanja će donijeti odluku kojom obustavlja provedbu postupka javnog natječaja. Odluka o obustavi provedbe postupka javnog natječaja objavljuje se na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave uprava.gov.hr i web-stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja mzo.gov.hr.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs