Poziv „Stažiranje u gospodarstvu“ (referentni broj: NPOO. C3.2.R2-I1.05)

Rok za dostavu projektnih prijedloga: 31. prosinca 2023. godine ili do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava. 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavljuje Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Stažiranje u gospodarstvu“

Poziv se provodi u sklopu podkomponente C3.2. „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“, Reforme 2, Investicije 1 Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima.

Predmet Poziva: Poziv stažiranja u gospodarstvu namijenjen je za usavršavanje osoba koje žele, uz zaposlenje u poduzeću, pohađati doktorske studije i steći doktorat. Pozivom se podržava usavršavanje doktorskih studenata u područjima tehničkih, prirodnih, biotehničkih i biomedicinskih znanosti. Poziv omogućuje uspostavu suradnje između istraživačkih organizacija, poduzeća i mladih istraživača na projektima od zajedničkog interesa.
Prijavu na poziv podnosi poduzeće koje će zaposliti osobu u poduzeću, a koja će upisati doktorat ili je već upisala doktorat u akademskoj godini 2022./2023. na istraživačkoj organizaciji. Projektni tim sastavljen je od mladog istraživača (doktorskog studenta), mentora iz istraživačke organizacije i voditelja istraživanja prijavitelja. Potpora omogućava poduzeću da zaposli doktorskog studenta u punome radnom vremenu, na tri godine, te da osigura sudjelovanje doktorskog studenta na relevantnim edukacijama za jačanje vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo, od čega je obvezno sudjelovanje svakog doktorskog studenta na najmanje jednoj edukaciji za jačanje poduzetničkih vještina. 
U sklopu provedbe projekta, mladi istraživač upisuje doktorat ili je upisao doktorat u akademskoj godini 2022./2023. na istraživačkoj organizaciji, koji je nužno povezan s planiranim istraživačkim radom istraživača u poduzeću. U fazi prijave projekta, istraživačka organizacija se uključuje u podnošenje projektnog prijedloga u ulozi partnera. Istraživačka organizacija omogućuje mentorsku potporu mladom istraživaču te pristup laboratorijima i ostalim znanstveno-istraživačkim resursima za provedbu projekta.

Cilj Poziva: Stvaranje poduzetničkog duha mladih istraživača usvajanjem poduzetničkih vještina za istraživačke djelatnosti.

Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva.

Status: Dostava projektnih prijedloga dopuštena je najranije od 17. siječnja 2023. godine, a krajnji rok dostave projektnih prijedloga je 31. prosinca 2023. godine ili do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava.

Način podnošenja projektnog prijedloga: Projektni prijedlog podnosi se isključivo elektroničkim sustavom Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca. 

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, malo ili srednje poduzeće, koje zadovoljava definiciju sukladno Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014 ili veliko poduzeće, koje ne ispunjava uvjete iz Priloga I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Prihvatljivi partneri: javne istraživačke organizacije čiji je glavni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili o rezultatima tih djelatnosti obavijestiti široku javnost, putem predavanja, objavljivanja ili prijenosa znanja (dokazuje se Statutom ili drugim odgovarajućim aktom iz kojeg je/su jasno vidljiva/e djelatnost(i) koju/e obavlja prijavitelj) sukladno Okviru Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije, (2022/C 414/01) u poglavlju 1.3., točki 16. (ff).

Ukupna raspoloživa sredstva: Iznos bespovratnih sredstava raspoloživ za dodjelu u sklopu ovog Poziva je 2.402.282,83 EUR.

Dokumentacija Poziva „Stažiranje u gospodarstvu“ (referentni broj: NPOO. C3.2.R2-I1.05):

Upute za prijavitelje
Obrazac 1. Prijavni obrazac
Obrazac 2. Izjava prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele (Izjava prijavitelja)
Obrazac 3. Izjava partnera o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele (Izjava partnera)
Obrazac 4. Skupna izjava
Obrazac 5. Obrazac usklađenosti projektnog prijedloga s načelom „ne nanosi bitnu štetu“
Obrazac 6. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a
Obrazac 7. Zahtjev za državnom potporom
Obrazac 8. Obrazac bjanko zadužnice

Prilog 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava
Prilog 2. Sadržaj sporazuma o partnerstvu
Prilog 3. Opći uvjeti Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
Prilog 4. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
Prilog 5. Postupci nabave za NOJN
Prilog 6. Pravila o financijskim korekcijama
Prilog 7. Smjernice za državne potpore 
Prilog 8. Izračun standardne veličine jediničnog troška za poduzeća
Prilog 9. Indikativni sadržaj početne ankete
Prilog 10. Kontrolna lista za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja, partnera i projekta
Prilog 11. Kontrolna lista za ocjenu kvalitete i provjeru prihvatljivosti troškova.

Detalji Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Stažiranje u gospodarstvu“ dostupni su OVDJE.

Dokumenti