Projekti iz područja obrazovanja


Daljni razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira - ugovor o uslugama
Projekt se provodio tijekom 2010. i 2011. s ciljem osiguravanja neprestanog unapređenja obrazovnog sustava u Hrvatskoj vezanog uz prenosivost i priznavanje kompetencija i kvalifikacija u skladu s potrebama tržišta rada na nacionalnoj/EU razini kako bi se podržao sustav transparentnosti i mobilnosti kao i zapošljivost hrvatskih građana. Svrha ovog projekta bila je kroz jačanje Povjerenstva i Operativnog tima HKO-a, podržati ukupno upravljanje i razvoj HKO-a na nacionalnoj razini.
Jačanje institucionalnog okvira za razvoj strukovnih standarda/kvalifikacija i kurikuluma - ugovor o uslugama
Projekt se provodio tijekom 2010. i 2011. godine s ciljem jačanja hrvatskoga sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u pružanju kvalifikacija i kompetencija potrebnih na tržištu rada te njegovu usklađivanju s trajno promjenjivim potrebama gospodarstva.

Više informacija o projektu možete pronaći ovdje.
Implementacija novih kurikuluma - ugovor o uslugama
Projekt se provodio tijekom 2010. i 2011. godine s ciljem daljnjeg poboljšanja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Republici Hrvatskoj kako bi se poboljšala njegova relevantnost u odnosu na tržište rada. Svrha projekta bila je poticanje uvođenja novih, visokokvalitetnih kurikuluma te uvođenje sustavnoga pristupa razvoju inovativne kulture u strukovnim školama, u skladu s potrebama tržišta rada na lokalnoj i/ili regionalnoj razini. Kroz projekt su se razvijali i stručni kapaciteti ASOO-a i strukovnih škola za uspješnu pripremu i provedbu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru IPA IV komponente te budućih projekata koji će se financirati kroz Europski socijalni fond (ESF).

Više informacija o projektu možete pronaći ovdje.
Implementacija novih kurikuluma - shema dodjele bespovratnih sredstava
Uspješni dobitnici bespovratnih sredstava provodili su projekte tijekom 2010. i 2011. godine s ciljem pružanja podrške strukovnim školama u uvođenju novih ili reviziji postojećih strukovnih kurikuluma kako bi jačale kapacitete u provedbi inovacija, modernizirale sadržaje (opremom i/ili pomagalima u nastavi te osposobljavanjem nastavnika) te jačale partnerstvo i veze s drugim strukovnim školama te dionicima na tržištu rada.

Popis projekata provedenih u okviru ovog natječaja:
 • E-učenje u automehatronici
 • Kurikulum za pedologiju
 • Vježbenička tvrtka - put u stvarno životno iskustvo
 • Modifikacija postojećih nastavnih planova uvođenjem novih tehnologija
 • Sljedeća generacija
 • Fleksibilnim učenjem i inoviranjem kurikuluma prema tržištu rada
 • Stvaranje novih prilika za gospodarstvo temeljeno na znanju u području računalstva i računalnog inženjerstva
 • Agroturistički centar izvrsnosti - hrvatsko iskustvo kao ideja za EU model
 • Zajedno k novom kurikulumu
 • Povećanje znanja i informacija o obnovljivim izvorima energije
 • Slavonskobrodski solarni demonstracijski centar
 • Agrofutura
 • Novi kurikulum tehničara za računalstvo prilagođen promjenama tržišta rada
 • Uvođenje e-učenja u svrhu poboljšanja nastavnih procesa u strukovnim programima u srednjoj školi Marka Marulića Slatina i Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga Našice
 • Modularni kurikulum za vježbovne tvrtke
 • TEHNOTRONIK, Primjena kurikuluma novih tehnologija u strukovnom programu tehničke škole Daruvar
 • Usklađivanje obrazovanja i karijere
 • Razvoj novih kurikuluma i podizanje standarda u obrazovanju veterinarskih tehničara u Veterinarskoj školi u Zagrebu

Više informacija o projektima možete pronaći ovdje.
Razvoj osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju - ugovor o uslugama
Cilj ovog projekta bio je omogućiti razvoj jedinstvenoga i sustavnog pristupa razvoju osiguranja kvalitete SOO-a u skladu s kopenhaškim/maastrichtskim kriterijima, s naglaskom na provedbu ovog koncepta u praksi te na ulozi određenih aktera u procesu. Projekt je potaknuti i razmjenu informacija o osiguranju kvalitete između pružatelja SOO-a i šire javnosti.

Više informacija o projektu možete pronaći ovdje.
Daljnji razvoj i implementacija Hrvatskog kvalifikacijskog okvira - shema dodjele bespovratnih sredstava
Cilj natječaja je poduprijeti razvoj i provedbu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO). Natječaj je zatvoren u studenome 2011., a provedba projekata u okviru ove sheme bespovratnih sredstava predviđena je tijekom 2013. i 2014. godine.

Više informacija o natječaju možete pronaći ovdje.
Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada/gospodarstva - shema dodjele bespovratnih sredstava
Cilj natječaja je pojačati uvođenje suvremenih i inovativnih sadržaja/obilježja u nastavu u strukovnim školama unutar postojećeg sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, u skladu sa Zakonom o strukovnom obrazovanju i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s ciljem osiguranja njihove relevantnosti/prilagodljivosti na tržištu rada, povećanja kapaciteta za pružanje suvremene školske praktične nastave te ispunjavanja potreba gospodarstva utemeljenog na znanju.

Više informacija o projektima možete pronaći ovdje.
Istraživanje tržišta rada - okvirni ugovor
Cilj ovog projekta bio je osigurati nastavak unaprjeđenja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u RH te bolju povezanost strukovnog obrazovanja s tržištem rada te unaprijediti vještine zaposlenika ASOO-a koji rade na usklađivanju sustava strukovnog obrazovanja s tržištem rada.
Regionalna mreža lokalnih obrazovnih institucija - ugovor o uslugama
Ovaj projekt provodio se s ciljem poboljšanja ključnih i ostalih kompetencija odraslih polaznika stvaranjem uvjeta za povećanje konkurentnosti odraslih polaznika na tržištu rada radi unapređenja njihovog ekonomskog i socijalnog statusa. Projekt je pridonio i stvaranju regionalne mreže uspostavom i nastavkom suradnje između ustanova za obrazovanje odraslih za razmjenu programa i njihovom suradnjom s lokalnim partnerima, nevladinim organizacijama i ostalim relevantnim partnerima kako bi se obuhvatile potrebe odraslih polaznika.

Više informacija o projektu možete pronaći ovdje.
Regionalna mreža lokalnih obrazovnih institucija - shema dodjele bespovratnih sredstava
Cilj natječaja bio je unaprijediti ključne i druge kompetencije sudionika obrazovanja odraslih kako bi im se omogućilo aktivnije sudjelovanje na tržištu rada.
Popis projekata provedenih u okviru ove darovnice:
 • Modernizacija programa osposobljavanja za profesionalni profil mljekarskog tehničara, MOTO
 • Mreža informatičkih škola pri obrazovnim ustanovama u ruralnim i poluurbanim područjima
 • Znanje za sve
 • Lokomotive
 • Obrazovanjem do neovisnog poduzetništva
 • Ukusne vještine
 • Voditelji ureda - nova perspektiva
 • Nacionalna dostupnost modernih programa osposobljavanja u području poduzetništva, turizma, prodaje i marketinga postavljanjem poslovnih vještina i informacijske tehnologije osnovom za veću konkurentnost
 • Obrazovni program za osposobljavanje - ekološko-poljoprivredni poduzetnik
 • Regionalna suradnja u kozmetičarstvu - put na tržište rada
 • Obrazovna mreža u uspostavi EU-ovih standarda u seoskom turizmu
 • Djelatnik na odobalnoj instalaciji
 • Regionalna mreža obrazovnih ustanova u području poljoprivrede
 • Program obrazovanja i osposobljavanja za njegovatelje starijih i osoba s teškoćama u ustanovama i izvan njih
 • Biram znanje - sa znanjem ja biram
 • 4 za 600
 • Povećanje zapošljivosti radno sposobnih osoba u Požeško-slavonskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji
 • Medical-masseur.net
 • Razvoj učinkovitog cjeloživotnog učenja u turizmu i poljoprivredi
 • Učiti danas - raditi sutra

Više informacija o projektima možete pronaći ovdje.
Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih - shema dodjele bespovratnih sredstava
Cilj natječaja je uključivanje odraslih i nezaposlenih osoba u fleksibilne programe obrazovanja i osposobljavanja koji odgovaraju potrebama tržišta rada, kroz jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih, a s ciljem unaprjeđivanja kvalitete obrazovanja odraslih.
Natječaj je zatvoren u svibnju 2012., a provedba projekata u okviru ove sheme bespovratnih sredstava predviđena je tijekom 2013. i 2014. godine.

Više informacija o natječaju možete pronaći ovdje.
Sveobuhvatno jačanje kapaciteta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih - ugovor o uslugama
Cilj projekta bio je ojačati cjelokupne institucionalne i administrativne kapacitete Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kako bi mogla obavljati svoju temeljnu zadaću kao središnje mjesto za sve dionike u sustavu SOO-a i kao glavni nositelj reforme SOO-a u Hrvatskoj.

Više informacija o projektima možete pronaći ovdje.
Poboljšanje kvalitete sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika - ugovor o uslugama
Svrha projekta je izgradnja kapaciteta Agencije za odgoj i obrazovanje za razvoj poboljšanog sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika, koji će se temeljiti na novoj strategiji. Projektom će se razviti učinkoviti modeli stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika koji se temelje na definiranim potrebama, obrazovanju odraslih i načelima cjeloživotnog učenja.

Više informacija o projektu možete pronaći ovdje.