Državna matura

Državna matura provodi se polaganjem ispita državne mature, odnosno polaganjem ispita obveznog i izbornog dijela.

Ispiti obveznog su iz sljedećih općeobrazovnih nastavnih predmeta:
 
  • hrvatski jezik,
  • matematika i
  • strani jezik.

U obaveznom dijelu državne mature može se polagati samo strani jezik čiji je sadržaj propisan ispitnim katalogom, a iz kojega je učenik u najmanje dvije školske godine tijekom srednjega obrazovanja bio pozitivno ocijenjen.

Ispiti u obaveznom dijelu državne mature mogu se polagati na jednoj od dviju razina i to:
 
  • višoj (A) i
  • osnovnoj (B) razini.

U sklopu ispita izbornog državne mature biraju se predmeti koji će se polagati, a u jednome roku može se prijaviti najviše šest izbornih predmeta.

Popis ispita izbornog dijela državne mature donosi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja za svaku školsku godinu do početka prijava ispita, a uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

Ispiti državne mature provode se u isto vrijeme, s istim ispitnim materijalima i na isti način za sve pristupnike u Republici Hrvatskoj. Time se dobivaju rezultati koji su međusobno usporedivi, čime je postupak odabira pri upisu na visoka učilišta pravedniji i transparentniji.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja izrađuje ispitne kataloge za sve općeobrazovne nastavne predmete koji se polažu na državnoj maturi, radne materijale i priručnike za pripremanje ispita te priprema i dostavlja ispitne materijale na ispitna mjesta. Mjesto pisanja ispita državne mature određuje Centar.

Ispite državne mature i studijske programe kandidati prijavljuju na mrežnoj stranici putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta - NISpVU.

Ispite provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u suradnji sa školama i ostalim javnim ustanovama uključenim u provedbu ispita državne mature.

O položenom obaveznom dijelu državne mature učeniku gimnazije izdaje se svjedodžba o državnoj maturi, a o položenome izbornom dijelu potvrda o položenim ispitima državne mature. Svim ostalim pristupnicima izdaje se potvrda o položenim ispitima državne mature.