II. Globalni izazovi i europska industrijska konkurentnost


Drugi stup u sklopu programa Obzor Europa usredotočuje se na glavne izazove s kojima se suočava Europa i svijet, a za čije rješavanje je potrebna suradnja između dionika iz različitih sektora. Istraživanje i inovacije su ključni pokretači održivog i uključivog rasta te tehnološke i industrijske konkurentnosti. Ulaganja nisu usmjerena na određeni sektor, već na postizanje sustavnih promjena našeg društva i gospodarstva uz prihvaćanje načela održivosti. Istraživanje i inovacije u sklopu ovog stupa grupirani su u sljedeće integrirane i neizolirane opsežne klastere aktivnosti:

1. Zdravlje

Svi imaju pravo na pravodoban pristup sigurnoj, kvalitetnoj, cjenovno pristupačnoj, preventivnoj i kurativnoj zdravstvenoj zaštiti. Zdravo stanovništvo ključno je za stabilno, održivo i uključivo društvo.
Ovaj klaster obuhvaća sljedeća područja djelovanja:

 • Zdravlje tijekom cijelog života
 • Okolišne i socijalne determinante koje utječu na zdravlje
 • Neprenosive i rijetke bolesti, zarazne bolesti, uključujući bolesti povezane sa siromaštvom i zanemarene bolesti
 • Alati, tehnologije i digitalna rješenja u području zdravstva i skrbi, među ostalim personalizirana medicina
 • Zdravstveni sustavi.
 
 • Nacionalna osoba za kontakt Klaster 1 - Zdravlje

Imenovanje u tijeku.                                                         
koordinacija.obzoreuropa@mzo.hr                                                                                
+385 1 4594 485
 

2. Kultura, kreativnost i uključivo društvo

Europska unija na jedinstven način kombinira gospodarski rast i ciljeve održivog razvoja i socijalne politike, uz visoke razine socijalne uključenosti i zajedničkih vrijednosti temeljenih na demokraciji, ljudskim pravima i rodnoj ravnopravnosti. Uloga istraživanja i inovacija u društvenim i humanističkim znanostima, u umjetnosti te u kulturnim i kreativnim sektorima presudna je za hvatanje u koštac s izazovima današnjice.
Ovaj klaster obuhvaća sljedeća područja djelovanja:

 • Demokracija i upravljanje
 • Kulturna baština
 • Društvena i gospodarska transformacija.
 
 • Nacionalne osoba za kontakt Klaster 2 - Kultura, kreativnost i uključivo društvo

dr. sc. Sandra Begonja                                                                      
sandra.begonja@ampeu.hr                                                                                        
+385 1 5556 756

dr. sc. Lucijano Jakšić                                                                 
lucijano.jaksic@ampeu.hr                                                                                          
+385 1 5557 859

3. Civilna sigurnost za društvo

Nužno je odgovoriti na izazove koji proizlaze iz trajnih prijetnji sigurnosti našeg sve složenijeg i digitaliziranijeg društva. Sigurnosna pitanja, teme i problemi iz prijašnjih razdoblja kao što su kriminal, terorizam i sigurnost na granicama i dalje predstavljaju značajan izazov za znanstvenu i sigurnosnu zajednicu Europske unije. U sklopu ovog klastera posvetit će se pozornost prethodno spomenutima, ali i novim sigurnosnim prijetnjama koje su tek u nastajanju, a koje proizlaze iz novih tehnologija u bliskoj budućnosti. Buduća sigurnost i blagostanje ovise o poboljšanju sposobnosti da se Europa zaštiti od takvih prijetnji.
Ovaj klaster obuhvaća sljedeća područja djelovanja:

 • Društva otporna na katastrofe
 • Zaštita i sigurnost
 • Kibersigurnost.
 
 • Nacionalna osoba za kontakt Klaster 3 - Civilna sigurnost za društvo

Ana Knežević
ana.knezevic@ampeu.hr 
+385 1 5557 852

4. Digitalizacija, industrija i svemir

Europska unija mora povećati svoju tehnološku suverenost i svoje kapacitete u digitalnim, industrijskim i svemirskim tehnologijama. Kako bi digitalno, kružno i niskougljično gospodarstvo postalo stvarnost, potrebno je djelovati na razini cijele Unije zbog složenosti vrijednosnih lanaca, sustavnosti i multidisciplinarnosti tehnologija i visokih troškova njihova razvoja te međusektorske prirode problema.
Ovaj klaster obuhvaća sljedeća područja djelovanja:

 • Proizvodne tehnologije
 • Ključne digitalne tehnologije
 • Razvojne tehnologije u nastajanju
 • Napredni materijali
 • Umjetna inteligencija i robotika
 • Internet sljedeće generacije
 • Napredno računalstvo i velika količina podataka
 • Kružne industrije
 • Niskougljične i čiste industrije
 • Svemir, uključujući promatranje Zemlje.
 
 • Nacionalne osobe za kontakt Klaster 4


Mirjana Vuk - Svemir
mirjana.vuk@ampeu.hr
+385 1 5557 851

Vlatko Grabovica - Digitalizacija
vlatko.grabovica@srce.hr
+385 1 616 5518

Ana Knežević - Industrija                                                                  
ana.knezevic@ampeu.hr                                                                                            
+385 1 5557 852
 

5. Klima, energija i mobilnost

Cilj je ubrzati zelenu i digitalnu tranziciju i povezane transformacije gospodarstva, industrije i društva te na integriran i djelotvoran način odgovoriti na jedan od najvažnijih globalnih izazova za održivost i budućnost našeg okoliša, gospodarstva i načina života. Uz potporu istraživanjima i inovacijama, omogućit će se čišća, ekološki prihvatljiva i konkurentnija rješenja u području energije i mobilnosti. Europska unija ima ambiciju zaustaviti opadanje biološke raznolikosti, zaštititi i očuvati ekosustave te na održiv način upravljati prirodnim resursima na kopnu i moru.
Ovaj klaster obuhvaća sljedeća područja djelovanja:

 • Znanost o klimi i rješenja
 • Opskrba energijom
 • Energetski sustavi i mreže
 • Zgrade i industrijski objekti u energetskoj tranziciji
 • Zajednice i gradovi
 • Industrijska konkurentnost u području prometa
 • Čist, siguran i pristupačan prijevoz i mobilnost
 • Pametna mobilnost
 • Skladištenje energije.
 
 • Nacionalne osoba za kontakt Klaster 5 - Klima, energija i mobilnost

Tea Sabol
tea.sabol@ampeu.hr 
+385 1 5005 958

Žana Počuča
zana.pocuca@ampeu.hr
+385 1 5005 668

6. Hrana, biogospodarstvo, prirodni resursi, poljoprivreda i okoliš

Zbog ljudskih aktivnosti raste pritisak na tlo, mora i oceane, vodu, zrak, biološku raznolikost i druge prirodne resurse. U kombinaciji s klimatskim promjenama, sve veća ljudska potražnja za prirodnim resursima stvara pritisak na okoliš koji u velikoj mjeri postaje neodrživ te utječe na ekosustave i njihovu sposobnost da pružaju usluge za dobrobit ljudi. Iznimno je bitno da se Europa učinkovitije i održivo koristi svojim prirodnim resursima.
Ovaj klaster obuhvaća sljedeća područja djelovanja:

 • Promatranje okoliša
 • Bioraznolikost i prirodni resursi
 • Poljoprivreda, šumarstvo i ruralna područja
 • Mora, oceani i unutarnje vode
 • Prehrambeni sustavi
 • Sustavi inovacija temeljeni na bioindustriji u biogospodarstvu Unije
 • Kružni sustavi.
 
 • Nacionalne osoba za kontakt Klaster 6 - Hrana, biogospodarstvo, prirodni resursi, poljoprivreda i okoliš

Tea Sabol
tea.sabol@ampeu.hr 
+385 1 5005 958

Žana Počuča
zana.pocuca@ampeu.hr
+385 1 5005 668
 

7. Nenuklearna izravna djelovanja Zajedničkoga istraživačkog centra

Radi na izvrsnoj i multidisciplinarnoj znanosti koja ne ovisi o nacionalnim, privatnim i drugim vanjskim interesima. Bavi se svim područjima politike Unije te pruža međusektorsku potporu koja je tvorcima politika potrebna za suočavanje sa sve složenijim društvenim izazovima. Obuhvaća sljedeća područja djelovanja:

 • Jačanje baze znanja za oblikovanje politika
 • Globalni izazovi
 • Inovacije, gospodarski razvoj i konkurentnost
 • Znanstvena izvrsnost
 • Teritorijalni razvoj te potpora državama članicama i regijama.
 
 • Nacionalne osobe za kontakt - Zajednički istraživački centar


Sandra Vidović
sandra.vidovic@ampeu.hr
+385 1 5005 954

Ivan Makovec
ivan.makovec@ampeu.hr
+385 1 5005 644


 • Korisne poveznice:
 
Zdravlje
Cluster1: Health
Kultura, kreativnost i uključivo društvo
Cluster 2: Culture, Creativity and Inclusive society
Civilna sigurnost za društvo
Cluster 3: Civil security for society
Digitalizacija, industrija i svemir
Cluster 4: Digital, industry and space
Klima, energija i mobilnost
Cluster 5: Climate, Energy and Mobility
Hrana, biogospodarstvo, prirodni resursi, poljoprivreda i okoliš
Cluster 6: Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment
Zajednički istraživački centar
Joint Research Centre (JRC)