Zatvoreni sustavi i ograničena uporaba GMO-a


Obrasci za prijavu zatvorenog sustava i ograničenu uporabu GMO-a

Na temelju Zakona o genetski modificiranim organizmima (Narodne novine, br. 126/2019), u daljnjem tekstu Zakon, proizlaze obveze ovoga ministarstva vezane uz prijave zatvorenih sustava i prijave ograničene uporabe genetski modificiranih organizama (u daljnjem tekstu: GMO-a).

Slijedom navedenog, Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) objavilo je četiri pravilnika koji omogućuju provedbu Zakona, a to su:
 

  1. Pravilnik o sadržaju prijave zatvorenog sustava (Narodne novine, br. 84/2006.)
  2. Pravilnik o mjerama sigurnosti i standardima objekata za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama u zatvorenom sustavu (Narodne novine, br. 84/2006.)
  3. Pravilnik o sadržaju prijave za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama u 2., 3. i 4. razini opasnosti (Narodne novine, br. 84/2006.)
  4. Pravilnik o sadržaju, opsegu i metodologiji izrade procjene rizika za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama (Narodne novine, br. 84/2006.).


Ministarstvo je nadležno za provedbu dijela Zakona koji se odnosi na obavljanje stručnih i upravnih poslova u slučaju kada se genetski modificirani organizmi i/ili proizvodi koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama ograničeno upotrebljavaju u zatvorenome sustavu. Definicija zatvorenoga sustava navedena je u Zakonu i dopunama zakona.

Člancima 19. - 30. Zakona propisana je ograničena uporaba GMO-a za koju je nadležno ovo ministarstvo.

  • POSTUPAK PRIJAVE:

(i) Podnositelj prijave dužan je zatvoreni sustav prije prve ograničene uporabe GMO-a prijaviti Ministarstvu.

(ii) Prijava zatvorenoga sustava mora sadržavati sve podatke zatražene u Obrascu za prijavu zatvorenoga sustava za ograničenu uporabu GMO-a.

Ministarstvo će ispitati udovoljava li zatvoreni sustav propisane uvjete te nakon pribavljenoga stručnog mišljenja Odbora za ograničenu uporabu GMO-a upisati zatvoreni sustav u Upisnik zatvorenih sustava (u daljnjem tekstu Upisnik).

Odbor za ograničenu uporabu GMO-a je radno tijelo ministarstva nadležnog za poslove zdravstva (u daljnjem tekstu: MZ).

(iii) Na temelju procjene rizika podnositelj prijave uvrštava ograničenu uporabu GMO-a u jednu od propisanih razina opasnosti (prema Pravilniku o sadržaju, opsegu i metodologiji izrade procjene rizika za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama (Narodne novine, br. 84/2006):

  1. prva razina opasnosti odnosi se na ograničenu uporabu gdje je rizik zanemariv,
  2. druga razina opasnosti odnosi se na ograničenu uporabu gdje su rizici mali,
  3. treća razina opasnosti odnosi se na ograničenu uporabu gdje su rizici značajni,
  4. četvrta razina opasnosti odnosi se na ograničenu uporabu u kojima su rizici veliki.

(iv) U slučaju prve razine opasnosti potrebno je ispuniti Obrazac za prijavu zatvorenoga sustava za ograničenu uporabu GMO-a na temelju kojeg Ministarstvo izdaje potvrdu o upisu u Upisnik zatvorenih sustava. Potvrda Ministarstva o upisu u Upisnik dovoljna je za početak rada u prvoj razini opasnosti.

(v) Za rad s genetski modificiranim organizmima u drugoj, trećoj i četvrtoj razini opasnosti, koji će se obavljati u zatvorenome sustavu, potrebno je ispuniti:

Obrazac za prijavu zatvorenoga sustava za ograničenu uporabu GMO-a i
Obrazac za procjenu rizika,
na temelju kojih Ministarstvo izdaje potvrdu o upisu u Upisnik za prijavljenu razinu opasnosti.

Potvrda Ministarstva o upisu u Upisnik dovoljna je za početak rada u prijavljenoj razini opasnosti.

(vi) Za svaku ograničenu uporabu GMO-a uvrštenu u drugu, treću i četvrtu razinu opasnosti, koja će se obavljati u zatvorenome sustavu za koji je dobivena potvrda (znači da je isti upisan u Upisnik), a koja nije bila prijavljena u obrascima kad se tražio upis u Upisnik, potrebno je ishoditi dopuštenje ovoga ministarstva na jednome od navedenih obrazaca:

Obrazac za prijavu ograničene uporabe GMO-a druge razine opasnosti
Obrazac za prijavu ograničene uporabe GMO-a treće razine opasnosti
Obrazac za prijavu ograničene uporabe GMO-a četvrte razine opasnosti.

Ministarstvo odnosno Odbor za ograničenu uporabu GMO-a provjerava ispunjavanje propisanih uvjeta te na osnovi toga Ministarstvo izdaje rješenje.

Potrebni obrasci dostupni su u obliku word dokumenata na internetskim stranicama Ministarstva.

Obrasce je potrebno pohraniti na osobno računalo/preuzeti, ispuniti, otisnuti, potpisati i ovjeriti pečatom ustanove.

Dva potpisana primjerka obrazaca potrebno je poslati zemaljskom poštom na adresu:
 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb


Uz naznaku: „Prijava zatvorenoga sustava“ ili „Prijava ograničene uporabe GMO-a


Obrasce je također potrebno poslati elektroničkom poštom, u privitku kao word dokumente (ne u PDF-formatu i sl.), na adresu GMO@mzo.hr.

U naslovu elektroničke pošte (Subject) potrebno je napisati „Prijava zatvorenoga sustava“ ili „Prijava ograničene uporabe GMO-a“.

Pristigle i zaprimljene prijave razmatrat će se samo ako sadrže sve potrebne obrasce uredno ispunjene, potpisane, ovjerene pečatom te poslane zemaljskom i elektroničkom poštom.

NEPOTPUNE PRIJAVE NEĆE BITI RAZMATRANE.

Nakon pribavljenoga pozitivnog mišljenja Odbora za ograničenu uporabu GMO-a Ministarstvo će izdati Potvrdu o upisu u Upisnik GMO-a odnosno Rješenje za prijavu ograničene uporabe GMO-a za prijave koje zadovoljavaju kriterije propisane Zakonom i pravilnicima.

Ako je nakon izdane potvrde o upisu u Upisnik ili Rješenja došlo do promjene kontakt podataka fizičke ili pravne osobe koja je podnijela prijavu ili/i osoba koje su odgovorne za nadzor i sigurnost uporabe GMO-a, korisnik je obvezan dostaviti nove podatke na za to predviđenome obrascu.

Uz obrasce potrebno je poslati dopis u kojem je navedeno koji podaci se mijenjaju.

Obrazac izmjena kontakt podataka - RO (ograničena uporaba)
Obrazac izmjena kontakt podataka - PZ (zatvoreni sustav)

Jedan primjerak otisnutoga i potpisanoga obrasca potrebno je poslati elektroničkom poštom, u privitku kao word dokument (ne u PDF-formatu i sl.), na adresu GMO@mzo.hr.

U naslovu e-maila (Subject) potrebno je napisati „Izmjena podataka zatvorenoga sustava“ ili „Izmjena podataka ograničene uporabe GMO“.

Potpisani primjerak obrasca potrebno je poslati zemaljskom poštom na adresu:
 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb


Uz naznaku: „Izmjena podataka zatvorenoga sustava“ ili „Izmjena podataka ograničene uporabe GMO-a


Za sve eventualne dodatne upite podnosilac prijave može se obratiti na sljedeće kontakte:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja: GMO@mzo.hr ili kontakt telefon: 01/4594 371 u Upravi za znanost i tehnologiju, odnosno pri ministarstvu nadležnom za zdravstvo na e-mail Odbora za ograničenu uporabu: gmo@miz.hr i kontakt telefon: 01/4607 622.