Obzor Europa


Obzor Europa je deveti Okvirni program za istraživanja i inovacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine (FP9) koji je u lipnju 2018. godine predložila Europska komisija te jedan od ključnih instrumenata Unije za usmjeravanje i ubrzavanje digitalne i zelene tranzicije, osnaživanje europske konkurentnosti, europskog oporavka, pripravnosti i otpornosti. To je najambiciozniji te ujedno i najveći transnacionalni okvirni program za istraživanje i inovacije u svijetu. Program Obzor Europa ima proračun od 95,5 milijardi eura za sedmogodišnje razdoblje.

Sveobuhvatni cilj je izgraditi društvo temeljeno na znanju i inovacijama te konkurentno gospodarstvo, uz doprinos održivom razvoju. Istraživanje i inovacije pružaju nova znanja i inovativna rješenja za prevladavanje globalnih društvenih, ekoloških i ekonomskih izazova. Programom Obzor Europa trebalo bi se pridonijeti cilju usmjeravanja 30% rashoda Unije ka ostvarenju klimatskih ciljeva.

Program ima sljedeće specifične ciljeve:

 • razvijanje, promicanje i unapređenje znanstvene izvrsnosti, potpora stvaranju i širenju visokokvalitetnih novih temeljnih i primijenjenih znanja te stvaranju i širenju vještina, tehnologija i rješenja, potpora osposobljavanju i mobilnosti istraživača, privlačenje talenata na svim razinama i doprinos punom angažmanu kvalificiranog kadra Unije u djelovanjima koja se podupiru u sklopu Programa;
 
 • stvaranje znanja, jačanje učinka istraživanja i inovacija na razvoj, podupiranje i provedbu politika Unije te potpora pristupu inovativnim rješenjima i njihovu prihvaćanju u europskoj industriji, posebno MSP-ovima, i u društvu radi odgovora na globalne izazove, uključujući klimatske promjene i ciljeve održivog razvoja;
 
 • poticanje svih oblika inovacija, olakšavanje tehnološkog razvoja, demonstracija i prijenos znanja i tehnologije, jačanje uvođenja i iskorištavanja inovativnih rješenja;
 
 • optimiziranje rezultata Programa radi jačanja i povećavanja učinka i privlačnosti EIP-a, poticanje sudjelovanja koje se temelji na izvrsnosti iz svih država članica, uključujući zemlje koje postižu slabe rezultate u području istraživanja i inovacija u Programu te olakšavanje suradničkih veza u europskom sektoru istraživanja i inovacija.

Ključne novosti u odnosu na prethodni program Obzor 2020. su:
 
 • pokretanje Europskog vijeća za inovacije
 • pokretanje misija
 • novi pristup uspostavi i provedbi europskih partnerstava
 • poticanje politike otvorene znanosti
 • proširenje pridruživanja.

Obzor Europa sastoji se od tri stupa i horizontalnog dijela:

I. Izvrsna znanost
II. Globalni izazovi i europska industrijska konkurentnost znanost
III. Inovativna Europa

Širenje sudjelovanja i jačanje europskoga istraživačkog prostora


 • Nacionalni koordinatori nacionalnih osoba za kontakt:

Doris Jozić
doris.jozic@mzom.hr
+385 1 4594 485

Zorana Barišić
Zorana.Barisic@mzom.hr
+385 1 4594 330

koordinacija.obzoreuropa@mzom.hr

 • Nacionalne osobe za kontakt:

Pravna i financijska pitanja

Martina Kožul Kolarić
martina.kozul.kolaric@ampeu.hr
+385 1 5556 883

Ana Ključarić
ana.kljucaric@ampeu.hr
+385 1 5005 961


 • Korisne poveznice:

Obzor Europa
Prezentacija programa Obzor Europa Oblikovanje naše budućnosti (.pdf)
Horizon Europe
European Comission Horizon Europe
Horizon Europe Strategic plan 2021-2024
Funding & tender opportunities Horizon Europe
Horizon dashboard
UREDBA (EU) 2021/695
ODLUKA VIJEĆA (EU) 2021/764
Strategic plan 2021-2024

I. Izvrsna znanost

U sklopu ovog stupa ojačat će se i proširiti izvrsnost znanstvene baze Europske unije kako bi postala konkurentnija na globalnoj razini. Glavni ciljevi ovog stupa su: podupiranje najboljih ideja, razvijanje talenata u Europi, osiguravanje pristupa istraživača istraživačkim infrastrukturama i stvaranje Europe atraktivne za vrhunske istraživače.

Izvrsna znanost sastoji se od:

a) Europskoga istraživačkog vijeća (ERC)

Osnovano je 2007. godine u svrhu podupiranja i promicanja graničnih istraživanja i pionirskih ideja u novim i tek nastajućim područjima koji uvode inovativne i nekonvencionalne pristupe otvarajući put novim i često neočekivanim znanstvenim i tehnološkim rezultatima. Jedini kriterij je znanstvena izvrsnost u cilju financiranja samo najtalentiranijih i najkreativnijih istraživača i njihovih timova.

b) Djelovanja Marie Skłodowska-Curie

Podupiru istraživače u svim fazama njihovih karijera promicanjem izvrsnosti u istraživanju i razmjene znanja. Pružaju istraživačima mogućnost stjecanja i prenošenja novih vještina i kompetencija u svrhu usavršavanja i razvoja njihovih karijera. Cilj je razviti visokokvalificirani i kreativni ljudski kapital koji može otkriti i riješiti nadolazeće globalne izazove, komunicirati znanstvene dokaze kreatorima politika i javnosti te raditi u više područja. Međusektorska, interdisciplinarna i međunarodna mobilnost istraživača su ključne te omogućuju da europski istraživački prostor bude djelotvorniji, konkurentniji i privlačniji na globalnoj razini.

c) Istraživačke infrastrukture

Vrhunske istraživačke infrastrukture pružaju ključne usluge i resurse istraživačkim i inovacijskim zajednicama te postavljaju temelj za istraživačke i inovacijske doprinose s ciljem suočavanja s globalnim izazovima i rješavanja industrijske konkurentnosti. Podupiranjem istraživačkih infrastruktura na razini Unije povezuju se raspršene nacionalne i regionalne istraživačke infrastrukture te se jača europski istraživački prostor. Cilj je osigurati da Europa posjeduje vrhunske održive istraživačke infrastrukture svjetske razine koje su otvorene i dostupne svim istraživačima kako u Europi tako i izvan nje te da se tako u potpunosti iskoristiti njihov potencijal za postizanje znanstvenog napretka i inovacija. 

 • Nacionalne osobe za kontakt:

Europsko istraživačko vijeće

Imenovanje u tijeku.                                                       
koordinacija.obzoreuropa@mzom.hr                                                                           
+385 1 4594 485

Djelovanja Marie Skłodowska-Curie

Sandra Vidović
sandra.vidovic@ampeu.hr  
+385 1 5005 954

Ivan Makovec
ivan.makovec@ampeu.hr   
+385 1 5005 644

Istraživačke infrastrukture

Jelena Ilić Dreven
Jelena.IlicDreven@mzom.hr
+385 1 4594 541
 

 • Korisne poveznice:

Konzorcij europskih istraživačkih infrastruktura (ERIC)
European Research Council
ERC Work Programme 2021 (.pdf)
Marie Skłodowska-Curie Actions
European Research Infrastructures
European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI)

II. Globalni izazovi i europska industrijska konkurentnost

Drugi stup u sklopu programa Obzor Europa usredotočuje se na glavne izazove s kojima se suočava Europa i svijet, a za čije rješavanje je potrebna suradnja između dionika iz različitih sektora. Istraživanje i inovacije su ključni pokretači održivog i uključivog rasta te tehnološke i industrijske konkurentnosti. Ulaganja nisu usmjerena na određeni sektor, već na postizanje sustavnih promjena našeg društva i gospodarstva uz prihvaćanje načela održivosti. Istraživanje i inovacije u sklopu ovog stupa grupirani su u sljedeće integrirane i neizolirane opsežne klastere aktivnosti:

1. Zdravlje

Svi imaju pravo na pravodoban pristup sigurnoj, kvalitetnoj, cjenovno pristupačnoj, preventivnoj i kurativnoj zdravstvenoj zaštiti. Zdravo stanovništvo ključno je za stabilno, održivo i uključivo društvo.
Ovaj klaster obuhvaća sljedeća područja djelovanja:

 • Zdravlje tijekom cijelog života
 • Okolišne i socijalne determinante koje utječu na zdravlje
 • Neprenosive i rijetke bolesti, zarazne bolesti, uključujući bolesti povezane sa siromaštvom i zanemarene bolesti
 • Alati, tehnologije i digitalna rješenja u području zdravstva i skrbi, među ostalim personalizirana medicina
 • Zdravstveni sustavi.
 
 • Nacionalna osoba za kontakt Klaster 1 - Zdravlje

Imenovanje u tijeku.                                                         
koordinacija.obzoreuropa@mzom.hr                                                                                
+385 1 4594 485
 

2. Kultura, kreativnost i uključivo društvo

Europska unija na jedinstven način kombinira gospodarski rast i ciljeve održivog razvoja i socijalne politike, uz visoke razine socijalne uključenosti i zajedničkih vrijednosti temeljenih na demokraciji, ljudskim pravima i rodnoj ravnopravnosti. Uloga istraživanja i inovacija u društvenim i humanističkim znanostima, u umjetnosti te u kulturnim i kreativnim sektorima presudna je za hvatanje u koštac s izazovima današnjice.
Ovaj klaster obuhvaća sljedeća područja djelovanja:

 • Demokracija i upravljanje
 • Kulturna baština
 • Društvena i gospodarska transformacija.
 
 • Nacionalne osoba za kontakt Klaster 2 - Kultura, kreativnost i uključivo društvo

dr. sc. Sandra Begonja                                                                      
sandra.begonja@ampeu.hr                                                                                        
+385 1 5556 756

dr. sc. Lucijano Jakšić                                                                 
lucijano.jaksic@ampeu.hr                                                                                          
+385 1 5557 859

3. Civilna sigurnost za društvo

Nužno je odgovoriti na izazove koji proizlaze iz trajnih prijetnji sigurnosti našeg sve složenijeg i digitaliziranijeg društva. Sigurnosna pitanja, teme i problemi iz prijašnjih razdoblja kao što su kriminal, terorizam i sigurnost na granicama i dalje predstavljaju značajan izazov za znanstvenu i sigurnosnu zajednicu Europske unije. U sklopu ovog klastera posvetit će se pozornost prethodno spomenutima, ali i novim sigurnosnim prijetnjama koje su tek u nastajanju, a koje proizlaze iz novih tehnologija u bliskoj budućnosti. Buduća sigurnost i blagostanje ovise o poboljšanju sposobnosti da se Europa zaštiti od takvih prijetnji.
Ovaj klaster obuhvaća sljedeća područja djelovanja:

 • Društva otporna na katastrofe
 • Zaštita i sigurnost
 • Kibersigurnost.
 
 • Nacionalna osoba za kontakt Klaster 3 - Civilna sigurnost za društvo

Ana Knežević
ana.knezevic@ampeu.hr 
+385 1 5557 852

4. Digitalizacija, industrija i svemir

Europska unija mora povećati svoju tehnološku suverenost i svoje kapacitete u digitalnim, industrijskim i svemirskim tehnologijama. Kako bi digitalno, kružno i niskougljično gospodarstvo postalo stvarnost, potrebno je djelovati na razini cijele Unije zbog složenosti vrijednosnih lanaca, sustavnosti i multidisciplinarnosti tehnologija i visokih troškova njihova razvoja te međusektorske prirode problema.
Ovaj klaster obuhvaća sljedeća područja djelovanja:

 • Proizvodne tehnologije
 • Ključne digitalne tehnologije
 • Razvojne tehnologije u nastajanju
 • Napredni materijali
 • Umjetna inteligencija i robotika
 • Internet sljedeće generacije
 • Napredno računalstvo i velika količina podataka
 • Kružne industrije
 • Niskougljične i čiste industrije
 • Svemir, uključujući promatranje Zemlje.
 
 • Nacionalne osobe za kontakt Klaster 4


Mirjana Vuk - Svemir
mirjana.vuk@ampeu.hr
+385 1 5557 851

Vlatko Grabovica - Digitalizacija
vlatko.grabovica@srce.hr
+385 1 616 5518

Ana Knežević - Industrija                                                                  
ana.knezevic@ampeu.hr                                                                                            
+385 1 5557 852
 

5. Klima, energija i mobilnost

Cilj je ubrzati zelenu i digitalnu tranziciju i povezane transformacije gospodarstva, industrije i društva te na integriran i djelotvoran način odgovoriti na jedan od najvažnijih globalnih izazova za održivost i budućnost našeg okoliša, gospodarstva i načina života. Uz potporu istraživanjima i inovacijama, omogućit će se čišća, ekološki prihvatljiva i konkurentnija rješenja u području energije i mobilnosti. Europska unija ima ambiciju zaustaviti opadanje biološke raznolikosti, zaštititi i očuvati ekosustave te na održiv način upravljati prirodnim resursima na kopnu i moru.
Ovaj klaster obuhvaća sljedeća područja djelovanja:

 • Znanost o klimi i rješenja
 • Opskrba energijom
 • Energetski sustavi i mreže
 • Zgrade i industrijski objekti u energetskoj tranziciji
 • Zajednice i gradovi
 • Industrijska konkurentnost u području prometa
 • Čist, siguran i pristupačan prijevoz i mobilnost
 • Pametna mobilnost
 • Skladištenje energije.
 
 • Nacionalne osoba za kontakt Klaster 5 - Klima, energija i mobilnost

Tea Sabol
tea.sabol@ampeu.hr 
+385 1 5005 958

Žana Počuča
zana.pocuca@ampeu.hr
+385 1 5005 668

6. Hrana, biogospodarstvo, prirodni resursi, poljoprivreda i okoliš

Zbog ljudskih aktivnosti raste pritisak na tlo, mora i oceane, vodu, zrak, biološku raznolikost i druge prirodne resurse. U kombinaciji s klimatskim promjenama, sve veća ljudska potražnja za prirodnim resursima stvara pritisak na okoliš koji u velikoj mjeri postaje neodrživ te utječe na ekosustave i njihovu sposobnost da pružaju usluge za dobrobit ljudi. Iznimno je bitno da se Europa učinkovitije i održivo koristi svojim prirodnim resursima.
Ovaj klaster obuhvaća sljedeća područja djelovanja:

 • Promatranje okoliša
 • Bioraznolikost i prirodni resursi
 • Poljoprivreda, šumarstvo i ruralna područja
 • Mora, oceani i unutarnje vode
 • Prehrambeni sustavi
 • Sustavi inovacija temeljeni na bioindustriji u biogospodarstvu Unije
 • Kružni sustavi.
 
 • Nacionalne osoba za kontakt Klaster 6 - Hrana, biogospodarstvo, prirodni resursi, poljoprivreda i okoliš

Tea Sabol
tea.sabol@ampeu.hr 
+385 1 5005 958

Žana Počuča
zana.pocuca@ampeu.hr
+385 1 5005 668
 

7. Nenuklearna izravna djelovanja Zajedničkoga istraživačkog centra

Radi na izvrsnoj i multidisciplinarnoj znanosti koja ne ovisi o nacionalnim, privatnim i drugim vanjskim interesima. Bavi se svim područjima politike Unije te pruža međusektorsku potporu koja je tvorcima politika potrebna za suočavanje sa sve složenijim društvenim izazovima. Obuhvaća sljedeća područja djelovanja:

 • Jačanje baze znanja za oblikovanje politika
 • Globalni izazovi
 • Inovacije, gospodarski razvoj i konkurentnost
 • Znanstvena izvrsnost
 • Teritorijalni razvoj te potpora državama članicama i regijama.
 
 • Nacionalne osobe za kontakt - Zajednički istraživački centar


Sandra Vidović
sandra.vidovic@ampeu.hr
+385 1 5005 954

Ivan Makovec
ivan.makovec@ampeu.hr
+385 1 5005 644


 • Korisne poveznice:
 
Misije

Kao novost u sklopu programa Obzor Europa osnivaju se misije kako bi ponudile rješenja za neke od najvećih globalnih izazova s kojima se danas suočavamo te su usko povezane s prioritetima Europske unije.   

Integralan su dio Programa, a osmišljene su tako da budu hrabre, inspirativne i relevantne za društvo u cjelini te da pridonesu ostvarenju ciljeva Europskoga zelenog plana, Europskoga plana za borbu protiv raka i Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda.

Misije povezuju aktivnosti u različitim poljima i disciplinama te različitim vrstama istraživanja i inovacija. Svaka misija ima mandat za rješavanje gorućih izazova u društvu u određenom vremenskom okviru i proračunu, a njome upravlja Odbor za misije koji se sastoji od 15 stručnjaka koji su iz različitih područja i institucija. Građani Europske unije bit će angažirani i konzultirani u svim fazama provedbe misija s obzirom na to da su misije osmišljene tako da u svojoj provedbi uključuju angažman ne samo Komisije i država članica, već i drugih relevantnih dionika, od neovisnih stručnjaka do građana EU-a.
 
 • Područja misija:
 
 • Rak
 • Prilagodba klimatskim promjenama i društvene transformacije
 • Zdravi oceani, mora, obalne i unutarnje vode
 • Klimatski neutralni i pametni gradovi
 • Zdravlje tla i hrana.

 • Korisne poveznice:
 
III. Inovativna Europa

Inovacije su glavni pokretač Unije s ciljem pružanja blagostanja svojim građanima i suočavanja s izazovima sutrašnjice. Inovacije su u središtu programa Obzor Europa te se naglašava da moraju biti odgovorne, etičke i održive.

1. EUROPSKO VIJEĆE ZA INOVACIJE (EIC)

Djeluje kao jedinstvena kontaktna točka za sve vrste inovatora, od pojedinaca do sveučilišta, istraživačkih organizacija i poduzeća.

Ciljevi su mu:

 • prepoznati, razvijati i uvoditi sve vrste visokorizičnih inovacija, uključujući i one postupne, sa snažnim naglaskom na revolucionarnim, disruptivnim i deep-tech inovacijama koje imaju potencijal da postanu inovacije kojima se stvaraju tržišta;
 • podupirati brz rast inovativnih novoosnovanih poduzeća (imajući uglavnom na umu MSP-ove, uključujući novoosnovana poduzeća i, u iznimnim slučajevima, mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije), na razini Unije i na međunarodnoj razini na putu od ideja do tržišta.

Europsko vijeće za inovacije ima sljedeće instrumente:

 • Tragač (Pathfinder) - za najranije faze razvoja visokorizičnoga znanstvenog  istraživanja i potencijalno radikalnih inovativnih tehnologija sutrašnjice.
 • Tranzicija (Transition) - za olakšavanje izrade plana za komercijalni razvoj, npr. demonstracijske aktivnosti i studije izvedivosti za procjenu potencijalnih poslovnih modela.
 • Akcelerator (Accelerator) - za poduzeća koja namjeravaju razviti svoje revolucionarne inovacije, uvesti ih na tržište Unije i međunarodna tržišta te ostvariti brzi rast.

Važno je naglasiti kako je 70% proračuna EIC-a usmjereno na MSP-ove.

2. EUROPSKI INOVACIJSKI EKOSUSTAVI

Unija i države članice moraju nastojati razviti ekosustave koji, osim inovacija u privatnim poduzećima, podupiru i društvene inovacije te inovacije u javnom sektoru. Potrebno je poboljšati koordinaciju između nacionalnih i regionalnih inovacijskih programa i inovacijskih aktivnosti u sklopu programa Obzor Europa, posebno uključujući EIC i EIT, kako bi se potaknule operativne sinergije te izbjeglo preklapanje.

3. EUROPSKI INSTITUT ZA INOVACIJE I TEHNOLOGIJU (EIT)

Neovisno je tijelo Europske unije osnovano 2008. godine s ciljem jačanja europske sposobnosti za inovacije. Njegova misija je pridonijeti održivome gospodarskom rastu i konkurentnosti Europske unije jačanjem njezina inovacijskog kapaciteta. Podupire stvaranje dinamičnih i dugotrajnih partnerstava između vodećih kompanija, istraživačkih laboratorija i institucija visokog obrazovanja koja se nazivaju „zajednice znanja i inovacija“ (ZZI) i posvećena su specifičnim globalnim izazovima te okupljaju više od 1 500 partnera.

Popis ZZI-jeva:
 
 • Climate
 • Digital
 • Food
 • Health
 • InnoEnergy
 • Manufacturing
 • Raw Materials
 • Urban Mobility.

 • Nacionalne osobe za kontakt:

  Europsko vijeće za inovacije (EIC) i Europski inovacijski ekosustavi

  Marija Galeković
  marija.galekovic@hamagbicro.hr
  +385 1 4891 842

  Tanja Ivanović                                                                     
  tanja.ivanovic@hamagbicro.hr                                                                                   
  +385 1 5494 738

  Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)

  Zorana Barišić                                                               
  koordinacija.obzoreuropa@mzom.hr                                                                           
  +385 1 4594 134
   


 • Korisne poveznice:
 
Širenje sudjelovanja i jačanje europskoga istraživačkog prostora

Horizontalan dio strukture okvirnog programa koji podupire ciljeve vezane uz jačanje europskoga istraživačkog prostora. Europska unija poznata je po znanstvenim i tehnološkim dostignućima svjetskoga glasa, ali njezin potencijal za istraživanje i inovacije nije u potpunosti iskorišten. Cilj ovog dijela Programa je jačanje suradničkih veza diljem Europe i otvaranje europskih mreža za istraživanje i inovacije, doprinos poboljšanju kapaciteta za upravljanjem istraživanjima u zemljama širenja, potpora reformama nacionalnih politika te iskorištavanje potencijala baze talenata Unije ciljanim djelovanjima.

1. Širenje sudjelovanja i izvrsnosti

Cilj dijela Programa Širenje sudjelovanja i izvrsnosti teži smanjenju razlika u području istraživanja i inovacija među državama članicama, a kako bi osigurale konkurentan položaj u globalnim lancima vrijednosti i omogućile potpuno iskorištavanje potencijala u Uniji. Osnovne aktivnosti usmjerene prema zemljama širenja, među kojima je i Republika Hrvatska, uključuju: uspostavu novih centara izvrsnosti ili nadogradnju postojećih (teaming), povezivanje sveučilišta ili istraživačkih organizacija s međunarodnim vodećim istraživačkim institucijama iz drugih država članica ili pridruženih zemalja (twinning), katedre EIP-a za potporu sveučilištima ili istraživačkim organizacijama u privlačenju i zadržavanju visokokvalitetnih ljudskih resursa (ERA chairs), europsku suradnju u znanosti i tehnologiji (COST), aktivnosti usmjerene na poboljšanje kvalitete prijedloga pravnih subjekata iz zemalja koje ostvaruju niske rezultate u području istraživanja i inovacija te uspostavu aktivnosti u svrhu poticanja „cirkulacije mozgova” među istraživačima svih dobi i na svim razinama diljem europskoga istraživačkog prostora.

2. Reforma i jačanje europskoga sustava istraživanja i inovacija

Reforme politika istraživanja i inovacija na nacionalnoj razini uzajamno će se ojačavati i nadopuniti razvojem inicijativa politika na razini Europske unije. Potpora međunarodnoj suradnji putem bilateralnih, multilateralnih i biregionalnih političkih dijaloga s trećim zemljama, regijama i međunarodnim forumima olakšat će uzajamno učenje i utvrđivanje prioriteta. Cilj je postići Uniju u kojoj se znanje i visokokvalificirana radna snaga slobodno kreću, rezultati istraživanja dijele brzo i učinkovito, a istraživačima nude privlačne karijere s osiguranom ravnopravnošću spolova.


 • Nacionalne osobe za kontakt:

dr. sc. Sandra Begonja
sandra.begonja@ampeu.hr
+385 1 5556 756

dr. sc. Lucijano Jakšić
lucijano.jaksic@ampeu.hr
+385 1 5557 859

Ivan Munjin
ivan.munjin@ampeu.hr
+385 1 5556 892

 


 • Korisne poveznice:

Širenje izvrsnosti i sudjelovanja
Widening participation and spreading excellence
Reforma i jačanje sustava za istraživanje i inovacije
Reforming and enhancing the European Research and Innovation system

Europska suradnja u znanosti i tehnologiji (COST)

COST (engl. European Cooperation in Science and Technology)


COST (engl. European Cooperation in Science and Technology) predstavlja najstariji europski program, uspostavljen 1971. godine, koji promiče suradnju među znanstvenicima, razvoj novih ideja i inicijativa te uspostavu mreža između znanstvenika, ali i nevladinih organizacija, kao i malih i srednjih poduzeća. COST program danas čini ukupno 38 zemalja te jedna pridružena zemlja. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske koordinira aktivnostima COST programa u Hrvatskoj uz pomoć nacionalnog COST koordinatora te COST delegata.

COST program stavlja naglasak na aktivno uključivanje istraživača iz svih zemalja Europske unije, kao i uključivanje istraživača iz svih susjednih i međunarodnih partnerskih zemalja. Misija COST programa jest pružiti mogućnosti umrežavanja znanstvenika i inovatora s ciljem jačanja europske perspektive za rješavanje znanstvenih, tehnoloških i društvenih izazova. Upravo misija COST programa podrazumijeva i tri strateška prioriteta:

 1. Promicanje i širenje izvrsnosti
 2. Poticanje interdisciplinarnih istraživanja
 3. Osnaživanje mladih istraživača i inovatora.

Također, COST podrazumijeva stvaranje istraživačkih mreža - COST akcija, a karakterizira ih bottom up pristup, interdisciplinarnost i otvorenost. COST akcije omogućuju istraživačima i inovatorima dijeljenje ideja, znanja i iskustva, a to je moguće ostvariti sudjelovanjem u radnim grupama, treninzima, kratkim znanstvenim posjetima, konferencijama te seminarima. Sudjelovanje u akcijama otvoreno je svim dionicima u Republici Hrvatskoj koji ispunjavaju uvjete propisane predmetnom akcijom i nacionalnim pravilima o postupku provedbe nominacija. Nacionalni postupak nominiranja članova u COST akcije u ingerenciji je Republike Hrvatske kao države članice COST programa. S ciljem najboljega mogućeg odabira nacionalnih predstavnika u akcije COST programa, Ministarstvo je propisalo načela postupka prilikom odabira hrvatskih delegata u Upravni odbor COST akcija.

Informacije o COST programu te aktivnostima u sklopu njega, novoodobrenim akcijama i/ili načinima prijave moguće je zatražiti na e-mail adrese: cost_CNC@mzom.hr ili Doris.Jozic@mzom.hr.

Sve informacije o COST programu moguće je pronaći na cost.eu portalu, kao i na hrvatskome portalu Okvirnoga programa EU-a za istraživanja i inovacije - Obzor Europa.
 

 • Nacionalna osoba za kontakt - Europska suradnja u znanosti i tehnologiji (COST)

Doris Jozić
Doris.Jozic@mzom.hr
+385 1 4594 485

cost_CNC@mzom.hr

Europska partnerstva

Europska partnerstva u sklopu programa Obzor Europa povezuju Europsku komisiju i privatne i/ili javne partnere kako bi se zajedničkim naporima rješavali neki od najvažnijih europskih izazova i prioriteta uz provedbu zajedničkih inicijativa u području istraživanja i inovacija. Partnerstva će tako biti ključna za ubrzavanje zelene i digitalne tranzicije.

Partnerstva su podijeljena u pet područja:
 
 • Zdravlje
 • Digitalizacija, industrija i svemir
 • Klima, energija i mobilnost
 • Hrana, biogospodarstvo, prirodni resursi, poljoprivreda i okoliš
 • Multidisciplinarne teme.

Mogući su sljedeći modeli partnerstva:
 
 • Suprogramirana partnerstva (co-programmed)
 • Sufinancirana partnerstva (co-financed)
 • Institucionalizirana partnerstva (institutionalized).

 • Korisne poveznice:
 
EURATOM

EURATOM program za istraživanje i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju za razdoblje 2021. - 2025. čini dio zakonodavnog paketa programa Obzor Europa.

Opći cilj petogodišnjeg Euratom programa je nastaviti nuklearna istraživanja i osposobljavanja uz stalno poboljšanje nuklearne zaštite, sigurnosti i zaštite od zračenja te biti komplementaran u ostvarivanju ciljeva programa Obzor Europa, među ostalim i u kontekstu energetske tranzicije.

Specifični ciljevi programa su:
 
(a) poboljšati i podržati nuklearnu zaštitu, sigurnost, zaštitne mjere, zaštitu od zračenja, sigurno gospodarenje istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom te razgradnju, uključujući sigurno korištenje nuklearne energije i druge primjene ionizirajućeg zračenja,
(b) održavanje i daljnji razvoj stručnog znanja i kompetencija u EU,
(c) poticanje razvoja energije fuzije kao potencijalnoga budućega energetskog izvora za proizvodnju struje i doprinos provedbi Europskog plana za fuziju,
(d) potpora politici EU-a i njezinim državama članicama u stalnom poboljšanju nuklearne sigurnosti, zaštitnih mjera i osiguranju.

Jedna od novosti ovog Programa odnosi se i na mogućnost sudjelovanja istraživača u nuklearnom sektoru u programima izobrazbe i osposobljavanja kao što su djelovanja Marie Skłodowska-Curie u svrhu održavanja potrebnih znanja u EU.
 
 • Nacionalne osobe za kontakt

Fisija i fuzija
Monika Brač Jugović
mbrac@mup.hr
+385 1 6122 111

Katarina Čop
kcop@mup.hr
+385 1 6122 111


 • Korisne poveznice:
 
Nacionalni sustav podrške za provedbu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije - Obzora Europa

Nacionalni sustav podrške sudjelovanju u programu Obzor Europa pomaže u njegovoj  uspješnoj provedbi u Republici Hrvatskoj, a koordinira ga Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Ministarstvu podršku pružaju Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (SRCE) i Ministarstvo unutarnjih poslova.

Dionike nacionalnog sustava podrške čine:

 • Koordinatori nacionalnih osoba za kontakt
 • Nacionalne osobe za kontakt
 • Članovi programskog odbora
 • Međuresorna radna skupina za program Obzor Europa
 • Referentne skupine.

Ministarstvo imenuje dionike nacionalnog sustava podrške, uključujući koordinatora nacionalnih osoba za kontakt koji koordinira nacionalnim sustavom podrške u svrhu operativne dosljednosti i doprinosa uspješnom funkcioniranju programa Obzor Europa.

Mreža nacionalnih osoba za kontakt predstavlja sustav podrške, što je ključna komponenta u uspješnoj provedbi Okvirnog programa. Nacionalne osobe za kontakt  kao ambasadori Obzora zadužene su za diseminaciju informacija i pružanje podrške i savjetovanja hrvatskoj istraživačko-inovacijskoj zajednici u procesu sudjelovanja u Programu.

Službeno imenovani predstavnici Republike Hrvatske u programskom odboru zaduženi su za praćenje provedbe Programa te predstavljaju ključne posrednike između Europske komisije i dionika u nacionalnom sustavu podrške.

Referentne grupe

Savjetodavne grupe sastoje se od stručnjaka iz javnog i privatnog sektora te iz različitih područja djelovanja koja su obuhvaćena pojedinim sastavima odbora. Pružaju stručnu potporu Ministarstvu i članovima odgovarajućeg sastava programskog odbora.
 

 
 • Korisne poveznice:

Nova Odluka o mjerama za jačanje nacionalnog sudjelovanja u programima Europske unije u području istraživanja, inovacija i svemira (objavljeno 14. 6. 2024.)


Odluka o mjerama za jačanje nacionalnog sudjelovanja u programima Europske unije u području istraživanja, inovacija i svemira (ažurirano 13. lipnja 2022.)


Smjernice za rad dionika nacionalnog sustava podrške (.pdf)

Nacionalne osobe za kontakt:

 • Nacionalni koordinatori nacionalnih osoba za kontakt


Doris Jozić
doris.jozic@mzom.hr
+385 1 4594 485

Zorana Barišić
zorana.barisic@mzom.hr
+385 1 4594 330

koordinacija.obzoreuropa@mzom.hr
 

 • Pravna i financijska pitanja


Martina Kožul Kolarić
martina.kozul.kolaric@ampeu.hr
+385 1 5556 883

Ana Ključarić
ana.kljucaric@ampeu.hr
+385 1 5005 961
 

 • Europsko istraživačko vijeće


Imenovanje u tijeku.
koordinacija.obzoreuropa@mzom.hr
+385 1 4594 485
 

 • Djelovanja Marie Skłodowska-Curie


Sandra Vidović
sandra.vidovic@ampeu.hr  
+385 1 5005 954

Ivan Makovec
ivan.makovec@ampeu.hr   
+385 1 5005 644
 

 • Istraživačke infrastrukture


Jelena Ilić Dreven
jelena.ilicdreven@mzom.hr
+385 1 4594 541
 

 • Zdravlje


Imenovanje u tijeku.
koordinacija.obzoreuropa@mzom.hr
+385 1 4594 485
 

 • Kultura, kreativnost i uključivo društvo


dr. sc. Sandra Begonja
sandra.begonja@ampeu.hr
+385 1 5556 756

dr. sc. Lucijano Jakšić
lucijano.jaksic@ampeu.hr
+385 1 5557 859
 

 • Civilna sigurnost za društvo


Ana Knežević
ana.knezevic@ampeu.hr
+385 1 5557 852
 

 • Digitalizacija, industrija i svemir


Mirjana Vuk (svemir)
mirjana.vuk@ampeu.hr 
+385 1 5557 851

Vlatko Grabovica (digitalizacija)
vlatko.grabovica@srce.hr 
+385 1 616 5518

Ana Knežević (industrija)
ana.knezevic@ampeu.hr
+385 1 5557 852
 

 • Klima, energija i mobilnost


Tea Sabol
tea.sabol@ampeu.hr 
+385 1 5005 958

Žana Počuča
zana.pocuca@ampeu.hr
+385 1 5005 668
 

 • Hrana, biogospodarstvo, prirodni resursi, poljoprivreda i okoliš


Tea Sabol
tea.sabol@ampeu.hr
+385 1 5005 958

Žana Počuča
zana.pocuca@ampeu.hr
+385 1 5005 668
 

 • Zajednički istraživački centar


Sandra Vidović
sandra.vidovic@ampeu.hr
+385 1 5005 954

Ivan Makovec
ivan.makovec@ampeu.hr
+385 1 5005 644
 

 • Europsko vijeće za inovacije (EIC) i Europski inovacijski ekosustavi


Marija Galeković
marija.galekovic@hamagbicro.hr
+385 1 4891 842

Tanja Ivanović
tanja.ivanovic@hamagbicro.hr
+385 1 5494 738
 

 • Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)


Zorana Barišić
koordinacija.obzoreuropa@mzom.hr
+385 1 4594 134
 

 • Širenje sudjelovanja i Europski istraživački prostor


dr. sc. Sandra Begonja
sandra.begonja@ampeu.hr
+385 1 5556 756

dr. sc. Lucijano Jakšić
lucijano.jaksic@ampeu.hr
+385 1 5557 859

Ivan Munjin
ivan.munjin@ampeu.hr
+385 1 5556 892
 

 • Europska suradnja u znanosti i tehnologiji (COST)


Doris Jozić
doris.jozic@mzom.hr
+385 1 4594 485

cost_CNC@mzom.hr
 

 • Fisija


Monika Brač Jugović
mbrac@mup.hr
+385 1 6122 111

Katarina Čop
kcop@mup.hr
+385 1 6122 111
 

 • Fuzija


Monika Brač Jugović
mbrac@mup.hr
+385 1 6122 111

Katarina Čop
kcop@mup.hr
+385 1 6122 111