Objavljen Poziv „Podrška transferu tehnologije“ (referentni broj: C3.2. R3-I1.02)

Rok za dostavu projektnih prijedloga: 31. prosinca 2023. godine ili do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Podrška transferu tehnologije“ u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026. Poziv se provodi u sklopu podkomponente C3.2. „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“, Reforme 3, Investicije 1 „Uvođenje funkcionalnijeg programskog okvira projektnog financiranja istraživanja, razvoja i inovacija“.
 
Predmet Poziva: Program „Podrška transferu tehnologije“ podržava istraživačke organizacije u provođenju projekata transfera tehnologije. Program je dio paketa komplementarnih programa i mjera kojemu je cilj  povećanje broja procesa transfera tehnologije u istraživačkim organizacijama u Republici Hrvatskoj.
Program podržava provedbu istraživačko-razvojnih aktivnosti u svrhu razvoja ili daljnjeg unaprjeđenja razvijenih rješenja i tehničke validacije, prije faze komercijalizacije. Na Poziv se samostalno može prijaviti istraživačka organizacija koja u svojoj strukturi ima organizacijsku jedinicu koja obavlja aktivnosti ureda za transfer tehnologije i znanja. Istraživačka organizacija koja u svojoj strukturi nema organizacijsku jedinicu za transfer tehnologije i znanja prijavljuje se na Poziv zajedno s partnerom, koji je zasebni pravni subjekt u kojem je ustrojena jedinica koja obavlja aktivnosti transfera tehnologije i znanja ili zasebni pravni subjekt ustrojen kao ured za transfer tehnologije i znanja.
 
Cilj Poziva: Povećanje broja procesa prijenosa tehnologija na visokoobrazovnim institucijama i znanstvenim organizacijama.
 
Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva.
 
Status: Dostava projektnih prijedloga dopuštena je najranije od 14. travnja 2023. godine, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2023. godine ili do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava.
 
Način podnošenja projektnog prijedloga: Projektni prijedlog podnosi se isključivo elektroničkim sustavom Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca. 
 
Prihvatljivi prijavitelji: 
 
  • je privatna ili javna istraživačka organizacija, odnosno organizacija za istraživanje i širenje znanja čiji je cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost, putem predavanja, objavljivanja ili prijenosa znanja, sukladno Okviru Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2022/C 414/01), poglavlju 1.3., točki 16. (ff);
  • u trenutku prijave ima uspostavljene procedure i usvojenu dokumentaciju koja se odnosi na minimalno sedam zahtjeva sukladno kontrolnoj listi Procedura i dokumentacije vezanih za transfer tehnologije, koja je dio Nacionalnih smjernica za transfer tehnologije i znanja (Obrazac 8.).
 
Ako će Prijavitelj prijaviti i provoditi projekt samostalno, odnosno kada u projektu nije predviđeno partnerstvo, Prijavitelj dodatno mora dokazati da:
 
  • u svom sastavu ima organizacijsku jedinicu koja djeluje kao jedinica odgovorna za aktivnosti transfera tehnologije i znanja te koja obavlja aktivnosti ureda za transfer tehnologije i znanja, odnosno ispunjava minimalno šest zahtjeva sukladno kontrolnoj listi Aktivnosti ureda za transfer tehnologije, koja je dio Nacionalnih smjernica za transfer tehnologije i znanja (Obrazac 9.).

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu.
Uloga projektnog partnera je svojom stručnom ekspertizom pomoći prijavitelju prilikom upravljanja inovacijskim projektom, pri čemu partner treba posjedovati kapacitete i iskustvo u provedbi aktivnosti u procesu zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom i transferom tehnologije.
 
Prihvatljiv partner: 
 
  • privatna ili javna istraživačka organizacija, odnosno organizacija za istraživanje i širenje znanja čiji je cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost, putem predavanja, objavljivanja ili prijenosa znanja, sukladno Okviru Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2022/C 414/01), poglavlju 1.3., točki 16. (ff).
Osim toga, partner mora dokazati da: 
 
  • obavlja aktivnosti ureda za transfer tehnologije i znanja, odnosno ispunjava minimalno šest zahtjeva sukladno kontrolnoj listi Aktivnosti ureda za transfer tehnologije, koja je dio Nacionalnih smjernica za transfer tehnologije i znanja (Obrazac 9.); 
  • i u trenutku prijave nije niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano Uputama.
 
Ukupna raspoloživa sredstva: Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava Poziva je 4.505.939,35 €. Najniži iznos za pojedini projekt iznosi 65.000,00 €, a najviši 200.000,00 €.
 
Dokumentacija Poziva „Podrška transferu tehnologije“ (referentni broj: NPOO.C3.2.R3-I1.02):
 
Upute za prijavitelje
Obrazac 2. Izjava prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele (Izjava prijavitelja)
Obrazac 3. Izjava partnera o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele (Izjava partnera)
Obrazac 4. Obrazac usklađenosti projektnog prijedloga s načelom „ne nanosi bitnu štetu“
Obrazac 5. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a
Obrazac 6. Životopis
Obrazac 7. Članovi istraživačkog i projektnog tima
Obrazac 8. Kontrolna lista Procedura i dokumentacije vezanih za transfera tehnologije
Obrazac 9. Kontrolna lista Aktivnosti ureda za transfer tehnologije
 
Prilog 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava
Prilog 2. Sadržaj sporazuma o partnerstvu
Prilog 3. Opći uvjeti Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
Prilog 4. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
Prilog 5. Postupci nabave za NOJN
Prilog 6. Pravila o financijskim korekcijama
Prilog 7. Izračun standardne veličine jediničnog troška za javne istraživačke organizacije
Prilog 8. Izračun standardne veličine jediničnog troška za privatne istraživačke organizacije
Prilog 9. Indikativni sadržaj početne ankete
Prilog 10. Smjernice za korisnike vezane uz primjenu pravila o državnim potporama
Prilog 11. KL za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja, partnera i projekta
Prilog 12. KL za ocjenu kvalitete i provjeru prihvatljivosti troškova
 
 
Detalji Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Podrška transferu tehnologije“ dostupni su OVDJE.

Dokumenti