Objavljen Poziv „Podrška uredima za transfer tehnologije“ (referentni broj: C3.2. R3-I1.03)

Rok za dostavu projektnih prijedloga: 31. prosinca 2023. godine ili do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Podrška uredima za transfer tehnologije“ u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026. Poziv se provodi u sklopu podkomponente C3.2. „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“, Reforme 3, Investicije 1 „Uvođenje funkcionalnijeg programskog okvira projektnog financiranja istraživanja, razvoja i inovacija“.
 
Predmet Poziva: Program „Podrška uredima za transfer tehnologije“ podržava aktivnosti jedinica koje obavljaju aktivnosti ureda za transfer tehnologije u provođenju projekata transfera tehnologije. Program je dio paketa komplementarnih programa i mjera kojemu je cilj povećanje broja procesa transfera tehnologije u istraživačkim organizacijama u Republici Hrvatskoj.
Program podržava provedbu aktivnosti u svrhu poslovne validacije razvijenih rješenja, a prije faze komercijalizacije. Ako ured za transfer tehnologije djeluje u sastavu istraživačke organizacije, tada je istraživačka organizacija prijavitelj te provodi projekt samostalno. Ako je ured za transfer tehnologije ustrojen kao zasebni pravni subjekt, tada je ured za transfer tehnologije prijavitelj i obvezno je partnerstvo s istraživačkom organizacijom koja je vlasnik prava intelektualnog vlasništva, odnosno istraživačem/istraživačima čiji su rezultati istraživanja predmetom aktivnosti projekta.
 
Cilj Poziva: Povećanje broja procesa prijenosa tehnologija na visokoobrazovnim institucijama i znanstvenim organizacijama.
 
Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva.
 
Status: Dostava projektnih prijedloga dopuštena je najranije od 14. travnja 2023. godine, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2023. godine ili do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava.
 
Način podnošenja projektnog prijedloga: Projektni prijedlog podnosi se isključivo elektroničkim sustavom Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca. 
 
Prihvatljivi prijavitelji: 
Poziv je namijenjen prijaviteljima koji obavljaju funkcije podrške transferu tehnologije. To može uključivati:
 
  • organizacije koje su ustrojene kao uredi za transfer tehnologije i 
  • ustrojstvene jedinice u organizacijskim strukturama istraživačkih organizacija koje obavljaju funkcije podrške transferu tehnologije. 
 
U skladu s navedenim, prijavitelj mora dokazati da: 
 
  • je privatna ili javna istraživačka organizacija, odnosno organizacija za istraživanje i širenje znanja čiji je cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost, putem predavanja, objavljivanja ili prijenosa znanja, sukladno Okviru Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2022/C 414/01), poglavlju 1.3., točki 16. (ff);
  • obavlja aktivnosti ureda za transfer tehnologije i znanja, odnosno ispunjava minimalno šest zahtjeva sukladno kontrolnoj listi Aktivnosti ureda za transfer tehnologije, koja je dio Nacionalnih smjernica za transfer tehnologije i znanja (Obrazac 6.).
 
Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu.
U Uputama za prijavitelje dan je prikaz uvjeta prihvatljivosti prijavitelja i partnera, ovisno o tome provodi li prijavitelj projekt samostalno ili u partnerstvu.

Ukupna raspoloživa sredstva: Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava Poziva je 497.710,53 € Najniži iznos za pojedini projekt iznosi 10.000,00 € a najviši 26.500,00 €.
 
 
Dokumentacija Poziva „Podrška uredima za transfer tehnologije“ (referentni broj: NPOO.C3.2.R3-I1.03):
 
Upute za prijavitelje
Obrazac 2. Izjava prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele (Izjava prijavitelja)
Obrazac 3. Izjava partnera o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele (Izjava partnera)
Obrazac 4. Obrazac usklađenosti projektnog prijedloga s načelom „ne nanosi bitnu štetu“
Obrazac 5. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a
Obrazac 6. Kontrolna lista Aktivnosti ureda za transfer tehnologije
Obrazac 7. Kontrolna lista Procedura i dokumentacije vezanih za transfera tehnologije
Obrazac 8. Članovi projektnog tima
 
Prilog 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava
Prilog 2. Sadržaj sporazuma o partnerstvu
Prilog 3. Opći uvjeti Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
Prilog 4. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
Prilog 5. Postupci nabave za NOJN
Prilog 6. Pravila o financijskim korekcijama
Prilog 7. Izračun standardne veličine jediničnog troška za javne istraživačke organizacije
Prilog 8 Izračun standardne veličine jediničnog troška za privatne istraživačke organizacije
Prilog 9. Indikativni sadržaj početne ankete
Prilog 10. Smjernice za korisnike vezane uz primjenu pravila o državnim potporama
Prilog 11. KL za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja, partnera i projekta
Prilog 12. KL za ocjenu kvalitete i provjeru prihvatljivosti troškova
 
Detalji Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Podrška uredima za transfer tehnologije“ dostupni su OVDJE.

Dokumenti