Javni poziv za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u RH u šk. god. 2022./2023.

Rok: 30. ožujka 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 016-01/23-01/00076
URBROJ: 533-07-23-0001
Zagreb, 14. veljače 2023.
 
Na temelju Odluke o raspisivanju Javnoga poziva za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2022./2023.  (KLASA: 016-01/23-01/00074, URBROJ: 533-07-23-0001, od 3. veljače 2023. godine), a sukladno Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu (Narodne novine, broj 145/2022) i odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15, 37/21), Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje
 
JAVNI POZIV
 
I. Predmet Javnoga poziva
 
Predmet ovoga Javnog poziva za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2022./2023. (u nastavku teksta: Javni poziv) je prikupljanje pisanih prijedloga programa udruga i ustanova nacionalnih manjina koje organiziraju i provode posebne oblike nastave za potrebe učenika pripadnika nacionalnih manjina. Sredstva za provedbu Javnoga poziva osigurana su u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu (Narodne novine, broj: 145/2022), Razdjel 080 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glava 05 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Program 3701 – Razvoj odgojno-obrazovnog sustava, Aktivnost 577137 – Posebni programi obrazovanja za provođenje programa nacionalnih manjina, konto 3811 u ukupnome iznosu do 119.450,53 EUR (stodevetnaesttisućačetirstopedeseteurapedesettricenta) / 900.000,00 HRK (devetstotisućakuna)
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja iz sredstava u Državnome proračunu za 2023. godinu sufinancira provedbu posebnih oblika nastave za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (prijevoz, putno osiguranje, smještaj i prehranu sudionika, kao i potrebnu didaktičku opremu te banner ili roll-up) s maksimalno 199,08 EUR / 1.500,00 HRK po učeniku.
 
II. Prihvatljivi prijavitelji
 
Na Javni poziv svoje programe mogu prijaviti udruge koje su registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) i ustanove koje su registrirane prema Zakonu o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) te čije je primarno djelovanje usmjereno na područje odgoja i obrazovanja učenika pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.
 
Kako se može ostvariti financiranje programa i tko ima pravo prijave na Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.
 
Svaki prijavitelj ima pravo na Javni poziv podnijeti jednu (1) prijavu.
 
III. Rokovi i način prijave programa 
 
Javni poziv otvoren je danom objave na mrežnoj stranici Ministarstva.
 
Prijave na Javni poziv podnose se do 30. ožujka 2023. godine. Kao datum podnošenja prijave uzimat će se datum poštanskoga pečata na poslanoj prijavi, a koji ne može biti kasniji od 30. ožujka 2023. godine. Ako se prijava dostavlja osobno u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, mora biti dostavljena najkasnije do 30. ožujka 2023. godine do kraja radnog vremena pisarnice (16 sati), a prijavitelju će biti izdana potvrda o točnom vremenu prijma pošiljke.
 
Prijedlozi programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja (mzo.gov.hr).
 
Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučenom poštom, preko dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenome uredu) na sljedeću adresu:
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za nacionalne manjine 
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb
 
Na vanjskome dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja uz napomenu:
 
PRIJAVA NA JAVNI POZIV - Javni poziv za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2022./2023. - NE OTVARATI
 
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, ocjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom, kao i indikativni kalendar provedbe Poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za dodjelu sredstava udrugama nacionalnih manjina koje provode posebne oblike nastave za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.
 
Sva pitanja u vezi Javnog poziva mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: posebni-programi@mzo.hr, najkasnije sedam dana prije isteka Javnoga poziva (do 23. ožujka 2023.).
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs


Prilog: