Programi u obrazovanju odraslih


Obrazovanje odraslih u smislu Zakona o obrazovanju odraslih obuhvaća:
 
 • provedbu formalnih programa obrazovanja za stjecanje i vrednovanje skupova ishoda učenja/kurikuluma za stjecanje kvalifikacija na razinama 1, 2, 3, 4, 4.1 i 4.2. te na razini 5 Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira u dijelu koji se odnosi na strukovno specijalističko usavršavanje;
 
 • provedbu formalnih programa vrednovanja skupova ishoda učenja i dodjele kvalifikacija na razinama 1, 2, 3, 4, 4.1 i 4.2. te na razini 5 Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira u dijelu koji se odnosi na strukovno specijalističko usavršavanje, koji su stečeni formalnim i neformalnim obrazovanjem te informalnim učenjem.
 
Programi obrazovanja obuhvaćaju programe na razinama 1, 2, 3, 4, 4.1 i 4.2 te na razini 5 HKO-a u dijelu koji se odnosi na strukovno specijalističko usavršavanje, i to:
 
a) program obrazovanja za stjecanje i vrednovanje skupova ishoda učenja, uključujući skupove ishoda učenja temeljnih vještina
b) program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije i
c) program obrazovanja za stjecanje cjelovite kvalifikacije.
 
Programi obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije obuhvaćaju:
 
a) osposobljavanje − djelomične kvalifikacije koje se stječu na razini 2, 3 i 4 HKO-a, a pristupa im se najmanje s razine 1
b) usavršavanje − djelomične kvalifikacije koje se stječu na razini 4 HKO-a, a pristupa im se najmanje s iste razine
c) strukovno specijalističko usavršavanje djelomične kvalifikacije koje se stječu na razini 5 HKO-a u dijelu koji se odnosi na strukovno specijalističko usavršavanje, a pristupa im se najmanje s razine 4.1.
 
Sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih i provedbenim propisima, programe obrazovanja/programe vrednovanja mogu izvoditi ustanove registrirane za djelatnost obrazovanja odraslih.
 
Ustanova za obrazovanje odraslih može početi s izvođenjem programa obrazovanja/programa vrednovanja nakon izvršnosti rješenja kojim se odobrava početak rada, odnosno provedba programa.
 
Za izvođenje programa obrazovanja ili programa vrednovanja ustanova mora ispunjavati: 
 
 • uvjete propisane standardima i normativima za izvođenje programa obrazovanja/programa vrednovanja
 • materijalne i kadrovske uvjete za izvođenje programa obrazovanja ili programa vrednovanja koji se utvrđuju programom obrazovanja ili programom vrednovanja koji donosi ustanova
 • tehničke, zdravstvene i ekološke uvjete.
 
Postupak odobrenja za izvođenje programa obrazovanja/programa vrednovanja propisan je člankom 8. Zakona o obrazovanju odraslih. 
 
Zahtjev za početak rada i provedbu programa obrazovanja/programa vrednovanja ustanova podnosi Ministarstvu znanosti i obrazovanja te uz njega prilaže:
 
 • program obrazovanja/program vrednovanja koji predlaže ustanova
 • pozitivno stručno mišljenje Agencije
 • rješenje o sukladnosti osnivačkog akta sa zakonom
 • izvadak iz sudskoga registra
 • podatke o prostoru i opremi
 • dokaz o ispunjenosti materijalnih i kadrovskih uvjeta za provedbu programa obrazovanja ili programa vrednovanja
 • rješenje o ispunjenosti minimalnih tehničkih, zdravstvenih i ekoloških uvjeta koje na zahtjev ustanove donosi upravno tijelo županije u čijem su djelokrugu poslovi obrazovanja.
 
Dostupnu navedenu dokumentaciju Ministarstvo će pribaviti prema službenoj dužnosti, sukladno zakonu kojim se regulira sustav državne uprave i zakonu kojim se uređuje opći upravni postupak.