Posebne mogućnosti u sustavu srednjoškolskog odgoja i obrazovanja

Daroviti učenici u srednjim školama
Škola provodi uočavanje, praćenje i poticanje darovitih učenika te im organizira dodatni rad prema njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima. Program za darovite učenike te način uočavanja, školovanja, praćenja i poticanja darovitih učenika propisuje ministar.

Učenik koji se ističe znanjem i sposobnostima ima pravo završiti školu u kraćem vremenu od propisanog. U tijeku jedne školske godine učenik može završiti dva razreda. Uvjete i postupak pod kojima učenik može završiti školu u kraćem vremenu propisuje ministar.

Škola je obvezna sustavno tijekom školske godine identificirati darovite učenike, raditi s njima po posebnome programu, pratiti njihov napredak te o tome sastaviti izvješće na temelju prosudbe školskog stručnog tima.

Rad s darovitim učenicima provodi se programima različite težine i složenosti kao diferencirani nastavni program u razrednome odjelu ili odgojno-obrazovnim skupinama, kreativnim i/ili istraživačkim radionicama, putem izbornih programa, grupnih ili
individualnih, u posebnim izvannastavnim aktivnostima, usporednim, produbljenim programima ili omogućavanjem pristupa izvorima specifičnog znanja.

Darovitome učeniku škola može iznimno odobriti odsutnost s nastave dužu od propisane te potrebama takvih učenika prilagoditi način ispitivanja i ocjenjivanja.

Program rada s darovitim učenicima obuhvaća:
 
 • povećan rad učitelja s darovitim učenicima,
 • nabavu potrebne nastavne opreme i literature,
 • pristup posebnim izvorima znanja,
 • državna i međunarodna natjecanja darovitih učenika u organizaciji nadležnog ministarstva za obrazovanje i drugih subjekata koji za to imaju odobrenje ministarstva nadležnog za obrazovanje te
 • poticajna sredstva učenicima za stipendije, nagrade i drugo.
Učenici s teškoćama u srednjim školama
Pravilnikom o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju utvrđene su vrste teškoća na temelju kojih učenici s teškoćama u razvoju ostvaruje pravo na primjerene programe i oblike školovanja te primjerene oblike pomoći tijekom školovanja.

Primjereni programi i oblici odgoja i obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju ostvaruju se uz programsku i profesionalnu potporu te pedagoško-didaktičku prilagodbu.

Programska potpora obuhvaća različite vrste primjerenih programa odgoja i obrazovanja, dodatne odgojno-obrazovne i rehabilitacijske programe te privremene oblike odgoja i obrazovanja koji se provode u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja, a sukladno Mreži školskih ustanova ili uz suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje.

Primjerene programe odgoja i obrazovanja, dodatne odgojno-obrazovne i rehabilitacijske programe utvrđuje Stručno povjerenstvo Ureda u postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta/učenika.

Primjereni program odgoja i obrazovanja je nastavni plan i program i/ili kurikulum koji omogućava odgojno-obrazovno napredovanje učenika s teškoćama u razvoju poštujući specifičnosti njegove utvrđene teškoće, specifičnosti njegova funkcioniranja i njegove odgojno-obrazovne potrebe.

Primjereni programi odgoja i obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju su:
 
 • redoviti program uz individualizirane postupke,
 • redoviti program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke,
 • posebni program uz individualizirane postupke.

Primjereni programi odgoja i obrazovanja ostvaruju se u primjerenim oblicima školovanja odnosno u:
 
 • redovitome razrednom odjelu,
 • posebnome razrednom odjelu.

Dodatni odgojno-obrazovni i rehabilitacijski programi koji se određuju kao dio primjerenoga programa odgoja i obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju su:
 
 • program edukacijsko-rehabilitacijskih postupaka,
 • program produženoga stručnog postupka,
 • rehabilitacijski programi.

Primjereni program odgoja i obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju u školi ostvaruje se u razrednim odjelima strukturiranim prema dobi učenika i vrsti primjerenoga programa odgoja i obrazovanja.

Privremeni oblici odgoja i obrazovanja su:
 
 • nastava u kući,
 • nastava na daljinu i
 • nastava u zdravstvenoj ustanovi.

Nastava u kući, nastava na daljinu i nastava u zdravstvenoj ustanovi

Za učenike koji zbog većih motoričkih teškoća ili kroničnih bolesti ne mogu polaziti nastavu, škola, uz odobrenje Ministarstva, organizira nastavu u kući, odnosno zdravstvenoj ustanovi ako se učenik nalazi na dužem liječenju te omogućava polaganje predmetnog ili razrednog ispita. Nastava se može provoditi i u obliku nastave na daljinu, korištenjem sredstava elektroničke komunikacije. Škola u okviru raspoloživih sredstava osigurava učenicima odgovarajuća pomagala za provođenje nastave na daljinu.

Učenici s teškoćama u učenju, problemima u ponašanju i emocionalnim problemima:

su učenici koji zbog različitih problema proizašlih iz međudjelovanja učenika i odgojno-obrazovnog okruženja imaju ograničenu mogućnosti napredovanja i trebaju odgojno-obrazovnu podršku.

Za učenike u riziku za razvoj problema u ponašanju i učenike s problemima u ponašanju provodi se u školskim ustanovama odgojno-obrazovna podrška i stručni tretman. Način i oblik provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana propisuje ministar pravilnikom.
 
Učenici s teškoćama uvjetovanim odgojnim, socijalnim, ekonomskim, kulturalnim i jezičnim čimbenicima:

su učenici koji se nalaze u nepovoljnom položaju zbog socioekonomskih, kulturnih ili jezičnih čimbenika, a njihova potreba za odgojno-obrazovnom podrškom proizlazi iz potrebe za kompenzacijom nepovoljnih čimbenika. To mogu biti učenici koji su bili zanemarivani i/ili zlostavljani, učenici koji žive u teškim socijalnim i ekonomskim uvjetima, odnosno u siromaštvu, učenici koji su se susreli s nekim nenadanim, nepovoljnim životnim okolnostima ili su na bilo koji način socijalno isključeni te učenici koji ne znaju ili nedovoljno poznaju hrvatski kao drugi ili strani jezik.