Upisnik znanstvenika i umjetnika


Ministarstvo znanosti i obrazovanja vodi Upisnik znanstvenika i umjetnika. 

Ministar pravilnikom uređuje ustroj i način vođenja Upisnika znanstvenika i umjetnika te postupak upisa u ovaj upisnik. Do stupanja na snagu Pravilnika o Upisniku znanstvenika i umjetnika, ostaje na snazi Pravilnik o Upisniku znanstvenika (NN br. 72/2004 i 82/2010).

Znanstvenik je osoba sa stečenim akademskim stupnjem doktora znanosti odnosno magistra znanosti te osoba upisana na doktorski studij.

Umjetnik je osoba sa stečenim akademskim stupnjem doktora umjetnosti, osoba upisana na doktorski studij ili magistar umjetnosti te osoba koja se bavi umjetničkom djelatnošću u svrhu obavljanja poslova u visokom obrazovanju.
Zahtjev za upis u Upisnik znanstvenika i umjetnika

Zahtjev za prvi upis osobe u Upisnik podnosi se na potpisanom Obrascu za upis u Upisnik znanstvenika (u prilogu - pod DOKUMENTI) koji sadrži podatke iz članka 7. stavka 1. Pravilnika o Upisniku znanstvenika.
 
Uz obrazac potrebno je priložiti:
 
  1. dokaz (preslika potvrde, uvjerenja, diplome ili rješenja ) o stečenom doktoratu (odnosno magisteriju) znanosti ili umjetnosti
  2. odluku o izboru na radno mjesto odnosno odluku o izboru u naslovnog znanstvenika i nastavnika
  3. ugovor o radu (za suradnička, znanstvena, znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna radna mjesta)
 
Obrazac s navedenim prilozima dostavlja se u elektroničkom obliku na:
pisarnica@mzo.hr ili u fizičkom obliku na adresu Ministarstva.
 
U Upisnik se upisuju podaci iz članka 7. stavka 1. točke 1-16. Pravilnika o Upisniku znanstvenika.
 
Upis promjene podataka iz članka 7., stavka 1., točke 1-16. Pravilnika o Upisniku znanstvenika provodi se na temelju zahtjeva za upis promjene podataka koji podnosi podnositelj zahtjeva na isti način kao i kod upisa u Upisnik, dostavom odgovarajućeg dokumenta koji dokazuje promjenu.
Izvod iz Upisnika znanstvenika i umjetnika

Ovjereni izvod iz Upisnika izdaje se temeljem pisanog zahtjeva osobe upisane u Upisnik te se sukladno članku 4. Pravilnika o Upisniku znanstvenika, dostavlja podnositelju zahtjeva.

Zahtjev za izdavanje Izvoda iz Upisnika znanstvenika treba sadržavati sljedeće podatke o podnositelju zahtjeva:
ime i prezime, matični broj znanstvenika, adresu na koju se Izvod dostavlja te svrhu za koju je traženi Izvod potreban.

Zahtjev za izdavanje Izvoda iz Upisnika znanstvenika dostavlja se poštom na adresu Ministarstva ili elektronički na e-mail adresu:
upisnik_znanstvenika@mzo.hr.