Znanstvena radna mjesta


Znanstvena radna mjesta su:
 
  • Znanstveni suradnik (ZS)
  • Viši znanstveni suradnik (ZVS)
  • Znanstveni savjetnik (ZSV)
  • Znanstveni savjetnik u trajnom izboru (ZSV-T)
Kriteriji za izbor na znanstveno radno mjesto

Na znanstveno radno mjesto može se zaposliti osoba koja je stekla akademski stupanj doktora znanosti odnosno doktora umjetnosti u znanstvenom odnosno umjetničkom području i polju, koja je upisana u Upisnik znanstvenika i umjetnika te koja ispunjava Nacionalne kriterije za izbor na znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, znanstveno i nastavno radno mjesto na sveučilištu i znanstvenom institutu te dodatne kriterije utvrđene općim aktom znanstvenog instituta.

Nacionalne sveučilišne, znanstvene i umjetničke kriterije za pojedina znanstvena područja ili polja na prijedlog Rektorskog zbora i nadležnoga matičnog odbora donosi Nacionalno vijeće.

Nacionalni sveučilišni, znanstveni i umjetnički kriteriji objavljuju se u „Narodnim novinama“. Dodatni kriteriji objavljuju se na mrežnim stranicama znanstvenog instituta na hrvatskom i engleskom jeziku.

Napomena:
Do stupanja na snagu Nacionalnih sveučilišnih, znanstvenih i umjetničkih kriterija primjenjuje se Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja („Narodne novine“, br. 28/17., 72/19., 21/21., i 111/22.).
Izbor na slobodno znanstveno radno mjesto

Na slobodno radno mjesto na javnom znanstvenom institutu znanstvenik se zapošljava u postupku pokrenutom javnim natječajem a odluku o raspisivanju natječaja donosi znanstveno vijeće. Sastavni dio odluke o raspisivanju javnog natječaja čini odluka o imenovanju stručnog povjerenstva.

Javni natječaj objavljuje se u „Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama znanstvenog instituta na hrvatskom jeziku te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora na engleskom jeziku.
Stručno povjerenstvo ocjenjuje ispunjavaju li kandidati prijavljeni na natječaj zakonske kriterije, Nacionalne sveučilišne, znanstvene i umjetničke kriterije i dodatne kriterije te obrazloženim mišljenjem u pisanom obliku predlaže znanstvenom vijeću najboljeg kandidata.
Znanstveno vijeće donosi odluku o usvajanju ili odbijanju mišljenja stručnog povjerenstva. Odluka o odbijanju mišljenja stručnog povjerenstva mora biti obrazložena. Odluku o usvajanju mišljenja stručnog povjerenstva znanstveni institut dostavlja nadležnom matičnom odboru.

Nadležni matični odbor odlukom utvrđuje ispunjava li predloženi kandidat Nacionalne sveučilišne, znanstvene i umjetničke kriterije najkasnije u roku od 60 dana od dostave odluke. Ako matični odbor ne donese odluku u propisanom roku, smatra se da kandidat ispunjava Nacionalne sveučilišne, znanstvene i umjetničke kriterije.
Nakon dostave odluke nadležnog matičnog odbora odnosno nastupom prethodnih pretpostavki, znanstveni institut s izabranim kandidatom sklapa ugovor o radu na neodređeno vrijeme, s obvezom provođenja reizbora ili izbora na više radno mjesto.
Izbor znanstvenika na radno mjesto provodi se na pet godina. Nakon isteka navedenog roka, znanstvenik se reizabire na postojeće radno mjesto ili se izabire na više radno mjesto. Izborom znanstvenika na radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom izboru okončan je postupak napredovanja odnosno reizbora.
Izbor na više znanstveno radno mjesto

Znanstvenik koji smatra da ispunjava kriterije za izbor na više radno mjesto obvezan je podnijeti zahtjev za izbor na više radno mjesto prije isteka roka na koji je izabran odnosno reizabran. Postupak izbora na više radno mjesto pokreće se odlukom znanstvenog vijeća po isteku roka na koji je znanstvenik izabran odnosno reizabran a sastavni dio odluke o pokretanju postupka izbora čini odluka o imenovanju stručnog povjerenstva.

U postupku izbora na više radno mjesto, znanstvenik je obvezan, u elektroničkom obliku, dostaviti dokaze o ispunjavanju kriterija za izbor na više radno mjesto. Stručno povjerenstvo ocjenjuje ispunjava li znanstvenik zakonske kriterije, Nacionalne sveučilišne, znanstvene i umjetničke kriterije i dodatne kriterije te podnosi znanstvenom vijeću obrazloženo mišljenje o ispunjavanju kriterija za izbor na više radno mjesto.

Znanstveno vijeće donosi odluku o usvajanju ili odbijanju mišljenja stručnog povjerenstva. Odluka o odbijanju mišljenja stručnog povjerenstva mora biti obrazložena.
Odluku kojom se utvrđuje kako znanstvenik ispunjava kriterije za izbor na više radno mjesto znanstveni institut dostavlja nadležnom matičnom odboru koji odlukom utvrđuje ispunjava li znanstvenik Nacionalne sveučilišne, znanstvene i umjetničke kriterije, najkasnije u roku od 60 dana od dostave odluke. Ukoliko matični odbor ne donese odluku u propisanom roku, smatra se da kandidat ispunjava Nacionalne sveučilišne, znanstvene i umjetničke kriterije.

Nakon dostave odluke matičnog odbora odnosno nastupom prethodne pretpostavke, znanstveni institut s izabranim kandidatom sklapa aneks ugovora o radu.

Ako se u postupku izbora na više radno mjesto utvrdi da znanstvenik ne ispunjava kriterije za izbor na više radno mjesto, pokreće se postupak reizbora na radno mjesto.
Reizbor na znanstveno radno mjesto

Reizbor na znanstveno radno mjesto pokreće se protekom pet godina od posljednjeg izbora odnosno reizbora ukoliko znanstvenik nije, prije isteka roka na koji je izabran odnosno reizabran, podnio zahtjev za izbor na više radno mjesto. Znanstvenik se reizabire na postojeće radno mjesto ako je od posljednjeg izbora odnosno reizbora ispunio polovinu Nacionalnih sveučilišnih, znanstvenih i umjetničkih kriterija a reizbor na radno mjesto provodi se na pet godina. Znanstveniku koji nije reizabran na postojeće radno mjesto prestaje radni odnos u skladu sa zakonom koji uređuje radne odnose.

Napomena:
Do stupanja na snagu Nacionalnih sveučilišnih, znanstvenih i umjetničkih kriterija primjenjuje se Odluka o minimalnim uvjetima radnih obveza za reizbor na znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta te o obliku izvješća stručnog povjerenstva o radu zaposlenika u postupku reizbora („Narodne novine“, br. 24/21.).