Pregled javnih rashoda za znanost, tehnologiju i inovacije


Cilj projekta „Pregled javnih rashoda za znanost, tehnologiju i inovacije“ je ponuditi sveobuhvatan pregled javnih rashoda za znanost, tehnologiju i inovacije (STI područje) u Hrvatskoj te analizu i vrednovanje javnih politika u STI području uz naglasak na njihovu funkcionalnost, efikasnost i mehanizme upravljanja.

Rezultati projekta uključuju primjere dobre prakse, strukturna rješenja te preporuke za poboljšanje efikasnosti javnih ulaganja, kao i adresiranje specifičnih problema. Analiza omogućuje metodološki utemeljeno i promišljeno oblikovanje te implementaciju budućih javnih politika u IRI području kako bi se ostvario glavni cilj unaprjeđenja utjecaja javnih potpora za znanost, tehnologiju i inovacije na produktivnost i gospodarski rast.

Projekt se provodi u pet komponenti:
 
  1. „Kvaliteta i usklađenost javnih politika“
  2. „Analiza funkcionalnosti i upravljanja“
  3. „Praćenje i vrednovanje provedbe programa/projekata financiranih kroz OPRK 2007. - 2013. i OPKK 2014. - 2020.“
  4. „Srednjoročno vrednovanje Strategije pametne specijalizacije“
  5. „Naknadno vrednovanje Strategije pametne specijalizacije“.

1. „Kvaliteta i usklađenost javnih politika“

Rezultat provedene prve komponente je analitički izvještaj „Analiza kvalitete i usklađenosti programskog okvira“ koji pruža detaljan uvid u mjere financiranja znanosti, tehnologije i inovacija u Hrvatskoj te koliko one odgovaraju na potrebe zemlje. Izvještaj čine tri dijela: „Procjena potreba“, „Programski okvir“ i „Preporuke“. „Procjena potreba“ ispituje potražnju za inovacijama identificirajući potrebe gospodarstva te analizira okruženje i vanjske faktore važne za oblikovanje i implementaciju politika u STI području s fokusom na prepoznavanje snaga i slabosti sustava. „Programski okvir“ sadrži informacije o svim javnim potporama za znanost, tehnologiju i inovacije, identificira glavna područja i mehanizme intervencije te ocjenjuje u kojoj mjeri oni odgovaraju na potrebe sustava. Posljednji dio, „Preporuke“, identificira područja intervencije nužna za unaprjeđenje upravljanja politikama u STI području, jačanje kapaciteta za istraživanje te poticanje inovacija. Navedeni izvještaj završen je u prosincu 2019. godine.

2. „Analiza funkcionalnosti i upravljanja“

Vezano uz nalaze analitičkog izvještaja prve komponente, drugi izvještaj u sklopu druge komponente „Analiza funkcionalnosti i upravljanja“ pruža detaljan uvid u sve prepreke i nedostatke s kojima se Hrvatska suočava tijekom procesa planiranja, provedbe i upravljanja IRI projektima, kao i preporuke za rješavanje prepreka u inovacijskome sustavu. Na temelju provedene analize dane su preporuke koje su podijeljene u šest prioritetnih područja: „Upravljanje i koordinacija među politikama“, „Dizajn programa“, „Interakcije s korisnicima“, „Proces odabira“, „Dizajn, provedba i učenje u sustavu praćenja i vrednovanja“ i „Ljudski potencijali“. Izvještaj je završen u kolovozu 2020. godine.

3. „Praćenje i vrednovanje provedbe programa/projekata financiranih kroz OPRK 2007. - 2013. i OPKK 2014. - 2020.“

Treća komponenta, „Praćenje i vrednovanje provedbe programa/projekata financiranih kroz OPRK 2007. - 2013. i OPKK 2014. - 2020.“, u sklopu koje su definirani instrumenti za ocjenu napretka i evaluaciju odabranih programa/projekata, sastoji se od dva elementa: Analiza teorije promjena i okvira rezultata i Analiza rezultata i ishoda.

Prvi izvještaj treće komponente, „Analiza teorije promjena i okvira rezultata“, ima cilj poboljšati okvir za praćenje i vrednovanje programa javne potpore znanosti, tehnologiji i inovacijama u Hrvatskoj. Izvještaj daje preporuke za poboljšanje okvira praćenja i vrednovanja za 42 programa potpore istraživanjima i inovacijama u Hrvatskoj. Za potrebe projekta razvijena je Teorija promjene (ToC) koja ilustrira „putove promjena“, povezujući prve vrijednosti koje ulaze u projekt (poput financiranja, ljudskih resursa i vremena) za provođenje različitih aktivnosti i daje preporuke što se treba realizirati da bi aktivnosti dale očekivani ishod i učinak. Prvi izvještaj treće komponente završen je u listopadu 2020. godine.

Drugi izvještaj treće komponente, „Analiza rezultata i ishoda“, sastoji se od dva dijela. Cilj prvog dijela izvještaja je kvantificirati odnos između rezultata i ishoda na temelju dostupnih podataka i informacija, uključujući i procjenu kvalitete pruženih usluga. U drugom dijelu izvještaja formiran je izvještaj o napretku operacija u IRI području vezano uz pitanje definiranih ishoda, kao što su kvaliteta publikacija/ istraživanja, citiranje, kontinuitet suradnje, razvijeni prototipovi, intelektualno vlasništvo (softver, patenti, licenciranje), prenesene tehnologije i stupanj komercijalizacije, a kvalitativni i kvantitativni podaci za izradu izvještaja prikupljeni su tijekom provedbe projekata i analizom anketa korisnika sredstava. Drugi izvještaj treće komponente završen je u siječnju 2021. godine.

Za svaki program napravljena je analiza pokazatelja (neposrednih pokazatelja i pokazatelja rezultata), identificirani su ključni problemi koji otežavaju ostvarenje cilja programa te su dane preporuke za poboljšanje okvira za praćenje i vrednovanje svakog od programa. Također, razvijen je Okvir rezultata (Results Framework) za svaki program koji ima cilj identificirati i definirati pokazatelje koji podupiru Teoriju promjene. Predloženi pokazatelji usuglašeni su u svim usporedivim programima i to desegregacijom, pokazatelji su lako mjerljivi i jasno definirani te će samim time biti osnova u izradi i reviziji sustava praćenja i vrednovanja.

4. „Srednjoročno vrednovanje Strategije pametne specijalizacije“

Četvrta komponenta „Srednjoročno vrednovanje Strategije pametne specijalizacije“, u sklopu koje je napravljena dubinska analiza S3 i doprinos instrumenata ukupnim ciljevima strategije, sastoji se od tri elementa: Analiza logičkog okvira S3,  instrumenta i rezultata pokazatelja, Analiza sustava upravljanja S3 te Izvještaj o pametnim vještinama. 

Prvi izvještaj četvrte komponente „Analiza logičkog okvira S3, instrumenta i rezultata pokazatelja“ analizira intervencijsku logiku Strategije pametne specijalizacije 2016. - 2020. godine (S3). Intervencijska logika je skup pretpostavki o tome kako djelovanje politika dovodi do željenih rezultata, a temelji se na povezivanju i analizi dostupnih podataka o provođenju aktivnosti i s tim povezanih očekivanih rezultata. Analiza predstavljena u izvještaju koristi Teoriju promjene (ToC) kao metodologiju za izradu intervencijske logike, uz pomoć koje se procjenjuje jasnoća i logička povezanost između glavnih, specifičnih i sektorskih ciljeva, instrumenata i pokazatelja kako je definirano u S3. Izvještaj čine tri dijela; prvi dio razrađuje analitički okvir koji se koristi za analizu S3 intervencijske logike, drugi dio predstavlja rezultate analize, detaljno analizirajući svaki element intervencijske logike i veze među njima, te treći dio daje preporuke za poboljšanje intervencijske logike. Cilj analize je identificirati mogućnosti za poboljšanje dizajna, provedbe i praćenja te na taj način poboljšati koherentnost i učinkovitost politika prilikom izrade nove S3. Navedeni izvještaj završen je u ožujku 2021. godine.

Drugi izvještaj 4. komponente, „Analiza sustava upravljanja S3“, pruža procjenu usklađenosti instrumenata i politike S3 kao cjeline i daje preporuke za eventualnu izmjenu ciljeva, kombinaciju instrumenata i pokazatelja za povećanje koherentnosti sa S3. Izvještaj omogućuje pregled napretka S3 pokazatelja i identificira nedostatke za posebne ciljeve i podciljeve. Također, pruža detaljan pregled uloga, odgovornosti i funkcioniranja tijela uključenih u S3 s posebnim fokusom na djelotvornost i uspješnost postavljanja upravljačke strukture. Vrednovanje je bilo usmjereno na proces donošenja odluka u organizacijama, kao i na organizacijsku strukturu i lanac za donošenje odluka između organizacija. Navedeno je omogućilo procjenu učinkovitosti upravljačke strukture i njezine pravodobne provedbe politike uz odgovarajuću raspravu, donošenje odluka, dostavu i nadzor nad instrumentima. Poseban fokus bio je stavljen na ispitivanje uzimaju li se prijedlozi TIV-ova u obzir pri donošenju odluka. Analitičko izvješće pruža procjenu snaga i slabosti u sustavu, njezinu provedbu i institucionalnu sposobnost te preporuke za poboljšanje. Navedeni izvještaj završen je u travnju 2021. godine.

U sklopu četvrte komponente izrađen je i „Izvještaj o pametnim vještinama“ (Report on smart skills). Izvještaj analizira potrebe za vještinama u Hrvatskoj tj. potražnju te daje pregled transverzalnih vještina koje se primjenjuju u različitim sektorima, odnosno digitalnih, zelenih i mekih („soft“) vještina kao i  potrebe za vještinama u specifičnim područjima S3. Izvještaj daje i pregled pristupa obrazovanju i osposobljavanju (od školskog obrazovanja do cjeloživotnog učenja), predstavlja dokaze o hrvatskim temeljnim razinama vještina, transverzalnim vještinama uključujući digitalne, socio-emocionalne i upravljačke vještine te identificira nedostatke vještina. Također, daje pregled sustava razvoja vještina u formalnom obrazovnom sustavu i sustavima učenja odraslih i naglašava neke nedostatke u politici te pregled nadolazećih strategija za razvoj vještina. Završno poglavlje Izvještaja identificira nedostatke u vještinama, predlaže okvir politike i potencijalne reforme. Navedeni izvještaj završen je u listopadu 2022. godine.

5. „Naknadno vrednovanje Strategije pametne specijalizacije“

Posljednja, peta komponenta analizira uspješnost rezultata, postizanja ciljeva i pokazatelja Strategije pametne specijalizacije 2016. - 2020. u izvještaju o „Naknadnom vrednovanju Strategije pametne specijalizacije“.
 
Prvi dio analize koristi različite analitičke alate za vrednovanje rezultata odabranih S3 instrumenata. Analiza pokriva sedam S3 programa, koji predstavljaju proračun veći od 400 milijuna eura te uključuje anketu prijavitelja, analizu prije i poslije te protučinjeničnu procjenu učinka odabranih ishoda. Drugi dio vrednovanja analizira rezultate u odnosu na pokazatelje praćenja i ciljeve definirane u S3 te daje pregled evolucije i kvalitete upravljanja S3. Analiza pokazatelja praćenja S3 i strukture upravljanja uzima u obzir rezultate povezane sa S3 u usporedbi s postavljenim ciljevima bez pokušaja uspostavljanja uzročne veze između to dvoje. Također, izvješće daje pregled napredaka u upravljanju S3 od prethodnoga srednjoročnog vrednovanja 2021. godine. Završno, analiza pruža općenite informacije o strukturnoj potpori istraživačima i tvrtkama te preporuke za provođenje budućih vrednovanja, praćenja i strukture upravljanja Strategije pametne specijalizacije. Navedeni izvještaj završen je u prosincu 2023. godine.

Analitičke izvještaje 1., 2., 3., 4. i 5. komponente možete preuzeti na sljedećim linkovima: