Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.


Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. - 2020. (usvojen 18. prosinca 2014.) je plansko-programski dokument kojim su definirane prioritetne osi, investicijski prioriteti i specifični ciljevi koji propisuju prihvatljive aktivnosti za financiranje iz Europskog socijalnog fonda.

Osnovni cilj Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali jest pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj. Njegova ukupna vrijednost iznosi 1,85 milijardi eura, od čega se 1,58 milijardi financira iz proračuna Europske unije, uključujući 66 milijuna eura iz Inicijative za zapošljavanje mladih.

Prioritetne osi vezane uz investicijske prioritete koji će se financirati u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. - 2020. su:

Prioritetna os 1: Zapošljavanje i mobilnost radne snage
Prioritetna os 2: Socijalno uključivanje
Prioritetna os 3: Obrazovanje i cjeloživotno učenje
Prioritetna os 4: Dobro upravljanje
Prioritetna os 5: Tehnička pomoć

Više informacija o pojedinim prioritetnim osima dostupne su na poveznici http://www.esf.hr/europski-socijalni-fond/razdoblje-2014-2020/.

Prioritetna os 3: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Prioritetna os 3 sastoji se od tri investicijska prioriteta:

Investicijski prioritet 10ii

Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti tercijarnog i ekvivalentnog obrazovanja pristupa njemu radi povećanja sudjelovanja u njemu i njegova stjecanja, posebno za skupine u nepovoljnom položaju

  • Specifični cilj 10.II.1. - Poboljšanje kvalitete, relevantnosti i učinkovitosti visokog obrazovanja
  • Specifični cilj 10.II.2. - Povećanje stope završnosti u visokom obrazovanju
  • Specifični cilj 10.II.3. - Poboljšanje uvjeta za hrvatske istraživače

Investicijski prioritet 10iii

Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju sve dobne skupine u formalnom, neformalnom i informalnom okruženju, unapređenje znanja, vještina i kompetencija radne snage, promicanje fleksibilnih načina učenja, između ostalog profesionalnim savjetovanjem i potvrđivanjem stečenih kompetencija

  • Specifični cilj 10.III.1. - Unapređenje pristupa kvalitetnom obrazovanju za učenike u nepovoljnom položaju
  • Specifični cilj 10.III.2. - Promicanje pristupa cjeloživotnom učenju unapređenjem ključnih kompetencija te primjenom informacijsko-komunikacijskih tehnologija u poučavanju i učenju
  • Specifični cilj 10.III.3. - Unapređenje kvalitete i relevantnosti sustava obrazovanja odraslih te vještina i kompetencija odraslih osoba

Investicijski prioritet 10iv

Poboljšanje značaja sustava obrazovanja i osposobljavanja za tržište rada, olakšavanje prijelaza iz škole na posao, jačanje sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja njihove kvalitete, između ostalog mehanizmima za predviđanje vještina, prilagodbom nastavnih planova i programa te uvođenjem i razvojem sustava učenja koji se temelje na radu, uključujući dualne sustave učenja i programe naukovanja

  • Specifični cilj 10.IV.1. - Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete radi povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje

Provedba aktivnosti u okviru Prioritetne osi 3 doprinosi procesu unapređenja odgojno-obrazovnog sustava s ciljem poboljšanja njegove kvalitete te usklađivanja s potrebama tržišta rada.

Za provedbu aktivnosti unutar investicijskih prioriteta i ciljeva do 2023. za Prioritetnu os 3 - Obrazovanje i cjeloživotno učenje na raspolaganju su sredstva u ukupnom iznosu od 529,4 milijuna eura (od čega 450 milijuna eura čini EU dio, a 79,4 milijuna eura nacionalni dio).

Koje vrste Poziva će se objavljivati?

Sve navedene aktivnosti u okviru Prioritetne osi 3 - Obrazovanje i cjeloživotno učenje provodit će se postupcima otvorenih ili izravnih poziva za dostavu projektnih prijedloga.

Pri odlučivanju o vrsti postupka dodjele bespovratnih sredstava uzimaju se u obzir sva obilježja projekata, posebice specifična priroda projekata i s njima povezanih nositelja, raspoloživa financijska omotnica, procijenjeni broj potencijalnih prijavitelja, broj očekivanih projektnih prijedloga te organizacijska uvjetovanost provedbe postupka dodjele.

Otvoreni postupak je vrsta postupka dodjele bespovratnih sredstava u kojemu se otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga pokreće javnom objavom Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP), ciljajući na što veći broj potencijalnih prijavitelja.

Postupak izravne dodjele bespovratnih sredstava jedan je od oblika ograničenog postupka dodjele bespovratnih sredstava koji se primjenjuje na projekte za čiju provedbu postoji samo jedan unaprijed određeni prijavitelj. Projekti kojima se mogu izravno dodijeliti sredstva jesu od ključne i strateške državne, regionalne ili sektorske važnosti ili su povezani s javnim uslugama čiji nositelji imaju isključivu nadležnost u području djelatnosti ili područja na koje se odnosi projekt.

Svi relevantni dokumenti objavljeni su i dostupni na stranicama Europskih strukturnih i investicijskih fondova i Europskog socijalnog fonda.