Europski poslovi

Hrvatska kao država članica Europske unije sudjeluje u izradi zakonodavnih i nezakonodavnih akata EU-a radom u pripremnim tijelima Vijeća.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sudjeluje u radu sljedećih radnih skupina i odbora pri Vijeću EU-a: 
 


Nacrti akata koje izrađuju radne skupine i odbori usvajaju se na sastancima Vijeća EU-a koje se
sastaje u deset različitih „sastava“ ovisno o temi o kojoj se raspravlja.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sudjeluje na sastancima
Vijeća za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (ECYS) i Vijeća za konkurentnost (COMPET).

Instrumenti za provedbu navedenih akata su programi EU-a.

Sredstva za njihovu provedbu osiguravaju se iz članarina svih država članica EU-a, a sudjelovanje je obvezno.