Objavljen poziv „Dokazivanje inovativnog koncepta“ (referentni broj: C3.2.R3-I1.01)

Rok za dostavu projektnih prijedloga: 30. studenoga 2022.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje vezano uz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. - 2026. otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta“. Poziv se provodi u sklopu podkomponente C3.2. „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“, Reforme 3, Investicije 1 „Uvođenje funkcionalnijeg programskog okvira projektnog financiranja istraživanja, razvoja i inovacija“.
 
Predmet Poziva: Dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima te znanstvenim organizacijama za sufinanciranje predkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.
 
Cilj Poziva: Povećanje spremnosti za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta poduzeća i znanstvenih organizacija.
 
Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva.
 
Status: Dostava projektnih prijedloga dopuštena je najranije od 1. rujna 2022. godine, a krajnji rok dostave projektnih prijedloga je 30. studenoga 2022. godine.
 
Način podnošenja projektnih prijedloga: Projektni prijedlozi podnose se isključivo elektroničkim sustavom Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca. 
 
Prihvatljivi prijavitelji:
 
  • mikro, malo ili srednje poduzeće, sukladno Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014 ili
  • istraživačka organizacija koja zadovoljava definiciju organizacije za istraživanje i širenje znanja, sukladno Uredbi 651/2014, članku 2., točki 83., što znači subjekt (kao što su: sveučilišta, istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji, fizičke osobe ili virtualni kolaborativni subjekti usmjereni na istraživanje), bez obzira na njegov pravni status (ustrojstvo na temelju javnog ili privatnog prava) odnosno način financiranja, čiji je glavni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost uz predavanja, objavljivanje ili prijenos znanja.

Partnerstvo: Prijavitelji koji su poduzeća projekt provode samostalno. Prijavitelji koji su javne istraživačke organizacije projekt provode u obveznom partnerstvu s prepoznatim centrom. Prijavitelji koji sami imaju status prepoznatog centra provode projekt samostalno. 

Uloga projektnog partnera je svojom stručnom ekspertizom pomoći korisniku prilikom upravljanja inovacijskim ciklusom. Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije izvršili su odabir prihvatljivih prepoznatih centara. Lista odabranih prepoznatih centara koji će provoditi program „Dokazivanje inovativnog koncepta“ u suradnji s Korisnikom nalazi se na poveznici.

Ukupna raspoloživa sredstva: Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava Poziva je 36.165.000,00 HRK. Najniži iznos za pojedini projekt iznosi 200.000,00 HRK, a najviši 500.000,00 HRK.
 
Dokumentacija Poziva C3.2.R3-I1.01 „Dokazivanje inovativnog koncepta“: 

Upute za prijavitelje
Obrazac 2. Izjava prijavitelja
Obrazac 3. Izjava partnera
Obrazac 4. Skupna izjava prijavitelja
Obrazac 5. Zahtjev za državnom potporom
Obrazac 6. Izjava o neekonomskim aktivnostima
Obrazac 7. DNSH obrazac
Obrazac 8. Završno izvješće
Obrazac 9. Doprinos Strategiji pametne specijalizacije 2029.
Prilog 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava
Prilog 2. Sadržaj Sporazuma o partnerstvu
Prilog 3. Opći uvjeti
Prilog 4. Ugovor
Prilog 5. Minimalni sadržaj garancije za predujam
Prilog 6. Pravila za NOJN
Prilog 7. Pravila o financijskim korekcijama
Prilog 8. Smjernice o državnim potporama
Prilog 9. Izračun standardne veličine jediničnog troška za poduzeća
Prilog 10. Izračun standardne veličine jediničnog troška za istraživačke organizacije
Prilog 11. Indikativni sadržaj početne ankete
Prilog 12 KL za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja, partnera i projekta
Prilog 13 KL za ocjenu kvalitete i provjeru prihvatljivosti troškova.