Osnivanje i prestanak rada odgojno-obrazovnih ustanova / programa

Osnivanje dječjeg vrtića

Uvjeti za početak obavljanja djelatnosti dječjeg vrtića su:

 • odobren program rada,
 • potreban broj odgojitelja, stručnih suradnika i ostalih zaposlenika,
 • osiguran prostor i oprema za trajno obavljanje djelatnosti, sukladno standardima i normativima rada propisanim Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe iz članka 6. ovoga Zakona,
 • osigurana novčana sredstva za osnivanje i početak rada dječjeg vrtića,
 • dokaz o ispunjavanju drugih uvjeta propisanih zakonom i na temelju zakona donesenim propisima.

Ispunjavanje uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa utvrđuje se rješenjem ureda državne uprave u županiji, odnosno gradskog ureda Grada Zagreba.


Dječji vrtić osniva se aktom o osnivanju koji donosi osnivač sukladno odredbama Zakona o ustanovama (Narodne novine br.: 76/1993, 29/1997, 47/1999 i 35/2008) i Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br.: 10/1997, 107/2007, 94/2013 i 57/2022).

Akt o osnivanju dječjeg vrtića sadrži odredbe propisane Zakonom o ustanovama i odredbe o:

 • programu rada dječjeg vrtića te načinu i uvjetima njegova ostvarivanja,
 • odgojiteljima i stručnim suradnicima,
 • uvjetima i načinu osiguranja prostora i opreme,
 • ovlastima ravnatelja dječjeg vrtića.

Nakon što Ministarstvo donese rješenje o ocjeni sukladnosti akta o osnivanju sa zakonom i suglasnost na program rada, osnivač podnosi zahtjev za početak rada županijskom uredu odnosno gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove odgoja i naobrazbe, koji donosi rješenje o početku obavljanja djelatnosti dječjeg vrtića.

Osnivanje i prestanak rada osnovnih škola, srednjih škola, umjetničkih škola te učeničkih domova

Školska ustanova osniva se aktom o osnivanju sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i odredbama Zakona o ustanovama (Narodne novine br.: 76/1993, 29/1997, 47/1999 i 35/2008). Osnivač je dužan prije osnivanja školske ustanove, kao i prije donošenja odluke o statusnoj promjeni, pribaviti prethodno pozitivno mišljenje Ministarstva o opravdanosti osnivanja školske ustanove, a uzimajući u obzir programsku opravdanost, zahtjeve dostupnosti, racionalnosti i drugih relevantnih pokazatelja opravdanosti osnivanja školske ustanove. Ako ustanova nije započela s radom u roku od dvije godine od dana davanja prethodnog pozitivnog mišljenja, osnivač je dužan zatražiti novo mišljenje. Iznimno, prije osnivanja školske ustanove čija se djelatnost, odnosno izvođenje ni u kojem dijelu ne financira iz državnog proračuna, osnivač školske ustanove nije dužan pribaviti prethodno pozitivno mišljenje.
Na zahtjev Ministarstva, školska ustanova dužna je dostaviti dokaze o ispunjenosti sljedećih uvjeta o:

 • izvođenju obrazovnog programa za koji je školska ustanova dobila odobrenje,
 • upisu učenika u odobreni obrazovni program najkasnije nakon isteka dvije godine od dobivanja rješenja o početku rada,
 • potrebnom broju stručnih osoba te
 • odgovarajućem prostoru i opremi, tehničkim, zdravstvenim i ekološkim uvjetima.

Aktom o prestanku školske ustanove određuje se rok i način prestanka rada školske ustanove. Aktom o prestanku određuje se završetkom koje školske godine školska ustanova prestaje s radom. U slučaju prestanka školske ustanove, osnivač je dužan zatečenim učenicima osigurati završetak obrazovanja u drugoj školskoj ustanovi pod istim uvjetima pod kojim su se učenici upisali. Na prestanak rada školske ustanove primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama.

Ako utvrdi da ne postoji potreba za školskom ustanovom, Ministarstvo će predložiti osnivaču da donese odluku o statusnoj promjeni pripajanjem školske ustanove drugoj školskoj ustanovi uz suglasnost osnivača druge školske ustanove, ili da donese odluku o prestanku školske ustanove.

Umjetnička škola osniva se aktom o osnivanju sukladno odredbama Zakona o umjetničkom obrazovanju, zakona kojim se uređuje djelatnost osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja i zakona o ustanovama. Odjele osnovnih umjetničkih programa može imati osnovna škola koja u skladu s ovim Zakonom i provedbenim propisima, o tome pribavi rješenje za početak rada.
Umjetnička škola, kao i odjel umjetničkog programa u sastavu osnovne škole može započeti s radom nakon što su pribavili rješenje o početku rada koje donosi ministarstvo nadležno za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Osnivanje ustanova za obrazovanje odraslih

Ustanova za obrazovanje odraslih osniva se aktom o osnivanju koju donosi osnivač sukladno odredbama Zakona o ustanovama (Narodne novine, br. 76/1993., 29/1997., 47/1999., 35/2008. i 127/2019.) i Zakona o obrazovanju odraslih (Narodne novine, br. 17/2007.).

Ustanovu za obrazovanje odraslih može osnovati Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te druga pravna i fizička osoba.

Osnivač ustanove za obrazovanje odraslih podnosi Ministarstvu zahtjev za ocjenu sukladnosti akta o osnivanju sa zakonom uz koji se prilaže: 
 • dva primjerka akta o osnivanju koji je potpisao osnivač
Akt o osnivanju ustanove za obrazovanje odraslih mora sadržavati odredbe propisane člankom 13. Zakona o ustanovama (Narodne novine, br. 76/1993., 29/1997., 47/1999., 35/2008. i 127/2019.).

Nakon što Ministarstvo donese rješenje o ocjeni sukladnosti akta o osnivanju sa zakonom, osnivač podnosi trgovačkom sudu prijavu za upis ustanove za obrazovanje odraslih u sudski registar.

Nakon što trgovački sud donese rješenje o upisu ustanove za obrazovanje odraslih u sudski registar, osnivač podnosi Ministarstvu zahtjev za odobrenje izvođenja programa obrazovanja odraslih uz koji se prilaže dokumentacija sukladno članku 43. Pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (Narodne novine, br. 129/2008., 52/2010.). 
 • rješenje o ocjeni sukladnosti osnivačkog akta sa zakonom i izvadak iz sudskog registra
 • program obrazovanja izrađen u skladu s odredbama članka 20. Pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (Narodne novine, br. 129/2008., 52/2010.) s pisanim mišljenjem o programu od Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
 • podatke o nastavnicima koji će sudjelovati u izvedbi programa i o voditelju obrazovanja odraslih
 • podatke o prostoru u kojem će se izvoditi nastava te opremi, nastavnim sredstvima i drugim materijalnim uvjetima potrebnim za izvođenje programa
 • rješenje o zadovoljavanju minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora
Ispunjenost uvjeta za izvođenje programa obrazovanja odraslih utvrđuje se na osnovi dokumentacije i očevidom. Očevid provodi povjerenstvo koje imenuje ministar nadležan za obrazovanje te utvrđuje ispunjava li ustanova za obrazovanje odraslih propisane uvjete za izvođenje programa slijedom čega Ministarstvo donosi rješenje kojim se ustanovi za obrazovanje odraslih odobrava početak izvođenja programa.
Osnivanje visokih učilišta
Visoko učilište osnovano prema Zakonu i propisima, koji se odnose na osnivanje ustanova, može započeti obavljanje djelatnosti i izvođenje određenih studija nakon upisa u Upisnik visokih učilišta i registar ustanova pri trgovačkom sudu. Upis u Upisnik obavlja se na temelju dopusnice kojom se utvrđuje da visoko učilište ispunjava uvjete za početak djelatnosti i odobrava upis u Upisnik te početak rada visokog učilišta. Dopusnicu izdaje ministar nadležan za obrazovanje po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje. Dopusnica se visokom učilištu izdaje i za početak izvođenja novog studija te za osnivanje ili izvođenje studija izvan svoga sjedišta.

Zahtjev za upis podnosi se ministru koji u roku od mjesec dana traži mišljenje Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje. Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje očituje se o zahtjevu u roku od tri mjeseca a ministar izdaje dopusnicu u roku od mjesec dana. U slučaju da ministar nije suglasan s mišljenjem Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje i zatraži njegovo novo očitovanje, rok dovršenja postupka se jednokratno produžava za tri mjeseca.

Dopusnica će se izdati visokom učilištu koje ima:
 
 1. studijski program za sveučilišne odnosno stručne studije kvalitetom sukladan standardima država Europske unije,
 2. potreban broj nastavnog i drugog osoblja s odgo­varajućom znanstvenom i stručnom kvalifikacijom, u skladu sa standardnim opterećenjem nastavnih obveza utvrđenih kolektivnim ugovorom za visoko obrazovanje, pri čemu ima zaključen ugovor o radu s punim radnim vremenom s najmanje polovicom potrebnog broja nastavnika u slučaju sveučilišta, odnosno s najmanje jednom trećinom u slučaju veleučilišta i visokih škola. Sve­uči­lištu koje nema u radnom odnosu najmanje polovicu potrebnog broja nastavnika a veleučilištu i visokoj školi najmanje jednu trećinu može se izdati dopusnica uz uvjet da u razdoblju od pet godina ravnomjerno zapošljava nastavnike do potrebnog broja i o tome jednom godišnje izvještava ministra,
 3. osiguran odgovarajući prostor i opremu, u skladu s brojem studenata koje visoko učilište namjerava upisati i potrebama kvalitetnog studiranja,
 4. osigurana potrebna novčana sredstva za svoj rad, uklju­čivši i osigurano jamstvo prema stavku 8. ovoga članka.