Smjernice


  • Smjernice za vrednovanje procesa učenja i ostvarenosti ishoda u osnovnoškolskome i srednjoškolskome odgoju i obrazovanju

18. veljače 2020.

Vrednovanje procesa učenja i ostvarenosti ishoda označava postupke prikupljanja i analiziranja informacija te donošenja profesionalnih procjena o učeničkome učenju i rezultatima učenja.
Učiteljima vrednovanje predstavlja složen proces koji se zasniva na poznavanju i razumijevanju:
 
  • kurikulumima definiranih odgojno-obrazovnih ciljeva, ishoda i očekivanja
  • mogućnosti, dosega i ograničenja pojedinih pristupa, oblika i metoda vrednovanja
  • procesa učenja, konteksta učenja i osobitosti učenika.

Budući da se na temelju rezultata vrednovanja donose važne odluke za učenika, vrednovanje zahtijeva puni profesionalni integritet učitelja i korištenje objektivnim informacijama o učenju i učeničkim postignućima.

I učenicima vrednovanje predstavlja izrazito osjetljivo područje koje može značajno odrediti njihovu motivaciju za učenje, pristup učenju, pa čak i voljnost za sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu.
Roditeljima vrednovanje učenika pomaže u razumijevanju postignuća njihove djece te im daje smjernice o tome kako ih podržati i usmjeravati.

Usklađujući se s ciljevima, vrijednostima i načelima cjelovitoga kurikulumskog sustava, Smjernice za vrednovanje procesa i ostvarenosti ishoda u osnovnoškolskome i srednjoškolskome odgoju i obrazovanju stavljaju naglasak na:
 
  • procese učenja
  • ostvarivanje napretka i unaprjeđivanje učenja
  • suradnju i jačanje odgovornosti svih sudionika odgojno-obrazovnoga procesa
  • olakšan prolazak učenika odgojno-obrazovnim sustavom
  • osiguravanje jednakih mogućnosti za sve učenike.

Zbog toga se Smjernicama predlaže usko povezivanje vrednovanja s odgojno-obrazovnim ishodima određenima u kurikulumskim dokumentima te prikupljanje informacija o njihovoj ostvarenosti u različitim područjima učenja i vremenskim točkama tijekom školske godine.
Jasno je naglašena usklađenost vrednovanja i učenja te poučavanja, čime se podrazumijeva korištenje različitim pristupima i metodama vrednovanja, ovisno o svrsi vrednovanja, vrsti znanja i vještina koje se vrednuju, korištenim pristupima poučavanja i učenja, kontekstu učenja i potrebama učenika.

Smjernicama se zagovara komplementarnost i uravnoteženost upotrebe vrednovanja naučenoga s pristupima usmjerenim sustavnomu praćenju i procjenjivanju ostvarenosti ishoda i očekivanja.
Ti pristupi vrednovanju, poznati kao vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje, usmjereni su na poticanje stjecanja uvida o učenju i poučavanju, na prepoznavanje snaga i manjkavosti u učenju te na planiranje budućega učenja i poučavanja.
Za razliku od vrednovanja naučenoga, ti pristupi ne rezultiraju ocjenama, već povratnim informacijama i razmjenom iskustava o procesima učenja i usvojenosti znanja i vještina u odnosu na postavljene odgojno-obrazovne ishode.

Cjeloviti dokument Smjernice za vrednovanje procesa učenja i ostvarenosti ishoda u osnovnoškolskome i srednjoškolskome odgoju i obrazovanju objavljen je na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i i obrazovanja na ovoj poveznici.
 
14. prosinca 2017.
Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave: