Regionalni centri kompetentnosti

Sukladno mjeri 2.4.16. Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, Vlada Republike Hrvatske donijela je dana 28. rujna 2016. godine Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016. - 2020. Programom je predviđena MJERA 1.4. Uspostavljanje regionalnih centara kompetentnosti.

Regionalni centri kompetentnosti su mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojima će se provoditi programi redovitog strukovnog obrazovanja, stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja kao i drugi oblici formalnog i neformalnog obrazovanja (učenje temeljeno na radu, natjecanja i prezentacije znanja i vještina i slično).

Kvalitetno srednjoškolsko i kontinuirano strukovno obrazovanje koje će se provoditi u centrima bit će usmjereno na učenike, odrasle polaznike, studente, nastavnike i mentore kod poslodavaca, zaposlene i nezaposlene kojima će se omogućiti stjecanje kompetencija te na osobe s invaliditetom i učenike s teškoćama posebno prilagođenim programima s ciljem njihova socijalnog uključivanja. Temeljna obilježja centara kompetentnosti su inovativni modeli učenja, izvrsnost nastavnika, predavača i mentora kod poslodavaca te visokokvalitetna infrastruktura, konstruktivna i kreativna suradnja sa socijalnim partnerima, javnim sektorom te gospodarskim subjektima i drugim zainteresiranim institucijama šire zajednice.

Ministarstvo znanosti i obrazovanje je na temelju odredbi Zakona o strukovnom obrazovanju izradilo i usvojilo dokument Mreža regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju i sukladno parametrima i kriterijima iz Mreže  provelo postupak imenovanja regionalnih centara kompetentnosti u prioritetnim pod (sektorima) strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Ukupno je imenovano 25 regionalnih centara kompetentnosti i korištenjem sredstava strukturnih fondova EU osigurat će se ciljana financijska potpora u rekonstrukciju, obnovu, dogradnju i adaptaciju imenovanih regionalnih centara kompetentnosti, nabavu specijalizirane opreme, razvoj kadrovskih i stručnih kapaciteta, razvoj i modernizaciju različitih vrsta programa koji će se provoditi na razini centara i druge aktivnosti koje su usmjerene k uspostavi organizacije rada i razvoja regionalnih centara kompetentnosti.