Učenički domovi

Učenički domovi su odgojno-obrazovne ustanove u djelatnosti srednjeg školstva u kojima se u sklopu odgojno-obrazovnog programa za učenike osiguravaju primjereni boravak (smještaj i prehrana) tijekom pohađanja srednjoškolskog obrazovanja.

Učenički dom nije ustanova jednaka školi.

Učenički dom ima posebnu organizaciju i tehnologiju rada koja se ostvaruje različitim programima rada - temeljnim, posebnim i interesnim (izbornim). U programiranju rada polazi se od humanističko-razvojne paradigme te individualnih potreba i interesa učenika. Programi rada rezultat su suradničkih odnosa, uzajamnog uvažavanja i podržavanja, otvorene humanističke komunikacije i poštivanja osobnosti. Odgojno-obrazovni program u učeničkom domu potpora je i pomoć učeniku i roditelju u postizanju što kvalitetnijeg ukupnog razvoja i obrazovanja učenika, odnosno mladog čovjeka.

Program realiziraju nastavnici - odgajatelji te različiti stručnjaci kao što su pedagozi, psiholozi, zdravstveni djelatnici i drugi, koje po potrebi u svoj rad s učenicima uključuje učenički dom.
Tko može koristiti učenički dom?
Ako srednju školu polazite izvan mjesta stalnog boravka, za vrijeme školovanja možete stanovati u učeničkom domu.

Uslugama odgojnih aktivnosti, smještaja i prehrane učeničkoga doma mogu se koristiti redoviti učenici srednjih škola u Republici Hrvatskoj koji se školuju izvan mjesta stalnoga boravka i koji su hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država, djeca državljana iz država članica Europske unije te strani državljani iz zemalja izvan Europske unije.

Učenički dom prima učenike strane državljane iz zemalja izvan Europske unije ako imaju reguliran status boravka sukladno zakonu kojim je uređen status stranaca, uz suglasnost osnivača.

Na nepopunjena mjesta učenički dom može primiti i studente hrvatskih visokih učilišta koji su hrvatski državljani ili Hrvati iz drugih država isključivo s liste prvenstva koju utvrde studentski centri te polaznike drugih škola, seminara i tečajeva, ako to ne ometa redoviti odgojni rad i život u učeničkome domu.

Sa svakim učenikom učenički dom sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama. Učenički dom prima učenike strane državljane iz zemalja izvan Europske unije uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Na nepopunjena mjesta učenički dom može primiti i studente hrvatskih visokih učilišta koji su hrvatski državljani ili Hrvati iz drugih država isključivo s liste prvenstva koju utvrde studentski centri te polaznike drugih škola, seminara i tečajeva, ako to ne ometa redoviti odgojni rad i život u učeničkome domu.
Kako i kada se obavlja prijem u dom?
Učenički domovi svake godine u lipnju javno objavljuju natječaj za prijem učenika u učenički dom u kojem javno oglašavaju broj slobodnih mjesta i uvjete za prijem u dom za sljedeću školsku godinu.

Učenici se mogu koristiti uslugama učeničkog doma za vrijeme trajanja upisanog programa obrazovanja pod uvjetom da uspješno i redovito završavaju upisane razrede te poštuju pravila doma i odredbe sklopljenog ugovora, o čemu odlučuje odgajateljsko vijeće učeničkog doma nakon temeljite stručne analize o ponašanju i uspjehu svakog učenika.

Zbog nepoštivanja pravila doma i ugovora, učenički dom može i tijekom nastavne godine isključiti učenike iz doma, u skladu sa statutom doma i odredbama sklopljenog ugovora.
 
Natječaj za prijam učenika u učenički dom u kojem se oglašavaju broj slobodnih mjesta i uvjeti za prijam učenika prvih razreda srednjih škola javno objavljuju učenički domovi na svojim mrežnim stranicama i oglasnim pločama tijekom lipnja.
 
Učenici prvih razreda srednjih škola prijavljuju se i upisuju u učenički dom elektroničkim načinom preko mrežne stranice Informacijskog sustava prijava i upisa u učenički dom (u daljnjem tekstu: ISPUUD) domovi.e-upisi.hr, a na temelju natječaja za upis koji raspisuju i objavljuju učenički domovi.
 
Učenici prvih razreda srednje škole prijavljuju se za prijam i upis u učeničke domove u ljetnome i jesenskome upisnom roku.
 
U svakome upisnom roku kandidat može prijaviti najviše četiri (4) odabira učeničkih domova.
 
Na temelju javne objave konačnih ljestvica poretka učenika u ISPUUD-u, učenik ostvaruje pravo upisa u učenički dom.
 
Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) dostupnom na mrežnoj stranici domovi.e-upisi.hr, koji je dužan dostaviti osobno ili elektroničkim putem učeničkom domu u rokovima utvrđenim Odlukom.
 
Nakon što učenik dostavi upisnicu i liječničku potvrdu svoga obiteljskog liječnika o nepostojanju kontraindikacija za smještaj u učeničkom domu, roditelj/skrbnik učenika dužan je potpisati ugovor o međusobnim pravima i obvezama s učeničkim domom u rokovima utvrđenim Odlukom.
 
Dostava potpisanoga ugovora može se obaviti:
 
 • dolaskom u učenički dom na propisani datum,
 • elektroničkim putem uz obveznu dostavu originala zemaljskom poštom te presliku važeće identifikacijske isprave (osobne iskaznice, putovnice).
   
Sustav prijava i upisa u učenički dom je dostupan na mrežnoj stranici domovi.e-upisi.hr, a u sustav se može prijaviti koristeći AAI podatke (@skole.hr) ili elektronički identitet @upisi.hr.
Koja su mjerila za prijem u učenički dom?

Pravo izravnoga prijma u učeničke domove ostvaruju:
 
 • učenici kojima su oba roditelja preminula;
 • učenici na temelju članka 126. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 121/2017, 98/2019, 84/2021 i 156/2023) - djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeca nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i djeca hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, ako im redoviti novčani mjesečni prihodi po članu kućanstva za razdoblje od prethodna tri mjeseca ne prelaze 60 % proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj.
   
Za ostvarivanje prava učenik je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju nadležnih tijela ili dati privolu da se navedeni podaci mogu provjeriti u dostupnim bazama podataka nadležnih državnih tijela.
 
 • Za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učenički dom, osim učenika iz članka 5. ove Odluke, prijavljenom kandidatu vrednuje se zajednički i dodatni element vrednovanja. Ljestvica poretka kandidata utvrđuje se na osnovi bodovanja zajedničkog i dodatnog elementa vrednovanja. 
 • Zajednički element vrednovanja za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učenički dom čine prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja pomnožen s koeficijentom petnaest (15). 
   
Dodatni element vrednovanja kandidata:
 
 • učenik koji je upisao program obrazovanja u školi koja u svom sastavu ima učenički dom u koji se učenik prijavljuje ostvaruje dodatnih petnaest (15) bodova za upis u taj učenički dom;
 • učenik koji je upisao program obrazovanja za deficitarno zanimanje u županiji u kojoj se prijavljuje za upis u učenički dom, a sukladno Preporukama HZZ-a za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja, ostvaruje dodatnih petnaest (15) bodova;
 • učenik na temelju članka 126. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji - djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeca nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i djeca hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, ako ne udovoljavaju uvjetima za izravan smještaj u učeničke domove, i djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru, ostvaruju dodatnih deset (10) bodova;
 • učenik na temelju članka 48.e Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, broj 33/1992, 57/1992, 77/1992, 27/1993, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 94/2001, 103/2003, 148/2013 i 98/2019) - djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. ovoga Zakona, djeca civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 8. ovoga Zakona i djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100 % oštećenja organizma, ako im redoviti novčani mjesečni prihodi po članu kućanstva za razdoblje od prethodna tri mjeseca ne prelaze 60 % proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj, ostvaruje dodatnih deset (10) bodova;
 • učenik čiji je roditelj mirnodopski vojni ili civilni invalid rata koji ima oštećenje organizma veće od 50 %, ostvaruje dodatnih pet (5) bodova;
 • učenik koji živi u otežanim uvjetima obrazovanja ostvaruje dodatnih deset (10) bodova po jednoj od osnova:
   
  • ako učenik ima tešku bolest ili ako živi uz jednoga i/ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti, što dokazuje liječničkom potvrdom o svojoj težoj bolesti, odnosno potvrdom o dugotrajnoj težoj bolesti jednoga i/ili obaju roditelja;
  • ako učenik ima teškoće u razvoju, što dokazuje rješenjem o primjerenom programu obrazovanja;
  • ako je učenikov roditelj preminuo, što dokazuje preslikom smrtovnice;
  • ako živi uz jednoga i/ili oba roditelja koji su osobe s invaliditetom upisani/evidentirani u Hrvatskom registru osoba s invaliditetom;
  • ako živi uz nezaposlena oba roditelja, u smislu članka 10. Zakona o tržištu rada (»Narodne novine«, broj 118/2018, 32/2020 i 18/2022), što dokazuje potvrdom o nezaposlenosti obaju roditelja za razdoblje od najmanje prethodna tri mjeseca iz područnoga ureda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje;
  • ako živi uz samohranoga roditelja (roditelj koji živi sam s djetetom, sam skrbi o njemu i sam ga uzdržava) korisnika socijalne skrbi, u smislu članka 15. točaka 1. i 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 18/2022, 46/2022 i 119/2022), što dokazuje potvrdom o korištenju socijalne pomoći, rješenjem ili drugim upravnim aktom Hrvatskoga zavoda za socijalni rad ili nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja u statusu socijalne skrbi koje su izdale ovlaštene službe u zdravstvu, socijalnoj skrbi i/ili za zapošljavanje;
  • ako živi bez odgovarajuće roditeljske skrbi (učenik smješten u institucije i u udomiteljske obitelji) što dokazuje potvrdom Hrvatskoga zavoda za socijalni rad;
    
 • učenik koji je u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja osvojio jedno od prvih triju mjesta na državnome i/ili međunarodnome natjecanju iz znanja i/ili natjecanju školskih sportskih društava ostvaruje dodatnih šest (6) bodova;
 • učenik koji je u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja imao ocjenu iz vladanja uzorno ostvaruje dodatnih pet (5) bodova;
 • učenik čiji se brat, odnosno sestra (ili više njih) redovito školuje i stanuje izvan mjesta stalnog prebivališta ostvaruje dodatnih pet (5) bodova po broju braće i sestara.
   
Za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka učenik je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju nadležnih tijela ili dati privolu da se navedeni podaci mogu provjeriti u dostupnim bazama podataka nadležnih državnih tijela.
 
Vrednuju se državna natjecanja iz znanja prema Katalogu natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, a koja je odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja te međunarodna natjecanja koja verificira Agencija za odgoj i obrazovanje, i to u posljednja četiri razreda osnovne škole.
 
Vrednuju se natjecanja školskih sportskih društava u posljednja četiri razreda osnovne škole koja su ustrojena prema Propisniku Državnog prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske pod nadzorom natjecateljskog povjerenstva Hrvatskoga školskoga sportskog saveza.
Ako je učenik sudjelovao na nekoliko natjecanja ili na natjecanjima iz više područja, vrsta i razina, boduje mu se najpovoljniji rezultat.
 
Potpora za sufinanciranje smještaja i prehrane osigurana je za redovite učenike koji su hrvatski državljani i imaju stalno prebivalište u Republici Hrvatskoj te djecu državljana država članica Europske unije na temelju članka 45. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Učenici koji su hrvatski državljani bez stalnog prebivališta u Republici Hrvatskoj te državljani zemalja izvan Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije, plaćaju ekonomsku cijenu smještaja i prehrane u učeničkom domu, osim ako to nije drukčije uređeno međudržavnim ugovorom.