Upisi u odgojno-obrazovne ustanove

Upis djece u dječji vrtić
Upisi u dječje vrtiće provode se tijekom cijele pedagoške godine ako u dječjem vrtiću ima slobodnih mjesta za smještaj djece rane i predškolske dobi. Predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb svake godine priprema obavijest o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za svaku pedagošku godinu. Obavijest o upisu je, u pravilu, istaknuta na svim objektima dječjih vrtića i na mrežnoj stranici predstavničkog tijela. Uz obavijest izrađuje se i obrazac zahtjeva za upis.

U skladu s navedenom, svaki je vrtić dužan izraditi provedbeni propis kojim se uređuje postupak upisa djece u dječji vrtić, način organiziranja i ostvarivanja programa predškolskog odgoja, obrazovanja i socijalne skrbi djece predškolske dobi te prava i obveze roditelja odnosno skrbnika djece - korisnika usluga u dječjem vrtiću.

Prednost pri upisu djece u dječje vrtiće, koji su u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili u državnom vlasništvu, imaju djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata, djeca iz obitelji s troje ili više djece, djeca zaposlenih roditelja, djeca s teškoćama u razvoju, djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima, djeca u godini prije polaska u osnovnu školu i djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu. Način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić utvrđuje osnivač dječjeg vrtića svojim aktom.
 
Upis učenika u osnovnu školu
Upis djece u osnovnu školu provodi se prema planu upisa koji donosi ured državne uprave u županiji nadležan za poslove obrazovanja, odnosno Gradski ured za obrazovanje Grada Zagreba na temelju upisnih područja utvrđenih u skladu s odredbama članka 16. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

U prvi razred obveznoga osnovnog obrazovanja upisuju se djeca koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest godina života. Iznimno, a na zahtjev roditelja, sukladno rješenju ureda državne uprave, odnosno Gradskog ureda, u prvi razred može se upisati dijete koje do 31. ožujka tekuće godine nema navršenih šest godina života. Iznimno, a na zahtjev stručnog povjerenstva škole, sukladno rješenju ureda državne uprave, odnosno Gradskog ureda, djetetu se može odgoditi upis u prvi razred osnovne škole za jednu školsku godinu.

Dijete, odnosno učenik kojemu je zbog teškog oštećenja zdravlja onemogućeno redovito školovanje ili koje ima višestruke teškoće, a čiji su roditelji u skladu s posebnim propisima stekli pravo na status roditelja njegovatelja, odnosno dijete koje je s obzirom na vrstu, stupanj i težinu oštećenja steklo pravo na skrb izvan vlastite obitelji radi osposobljavanja na samozbrinjavanje u domu socijalne skrbi ili pravo na pomoć i njegu u kući, u sklopu kojeg se osigurava pružanje usluga psihosocijalne pomoći, može se privremeno osloboditi upisa u prvi razred osnovne škole, odnosno privremeno osloboditi već započetog školovanja. Za to dijete, odnosno učenika roditelj podnosi zahtjev uredu državne uprave, odnosno Gradskom uredu.

Prije redovitog upisa u prvi razred osnovne škole stručno povjerenstvo škole utvrđuje psihofizičko stanje djeteta. Psihofizičko stanje djeteta, odnosno učenika utvrđuje se i radi prijevremenog upisa, odgode ili privremenog oslobađanja od upisa u prvi razred osnovne škole, privremenog oslobađanja od već započetog školovanja i radi utvrđivanja primjerenog školovanja. Psihofizičko stanje djeteta, odnosno učenika utvrđuje stručno povjerenstvo ureda državne uprave, odnosno Gradskog ureda. Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, odnosno učenika te sastav stručnih povjerenstava propisuje ministar nadležan za obrazovanje, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove zdravlja.
 
Upis učenika u srednju školu i učeničke domove
Pravo upisa u prvi razred srednje škole, pod jednakim uvjetima, imaju svi učenici nakon završenog osnovnog obrazovanja, u okviru broja upisnih mjesta utvrđenih odlukom o upisu koji za svaku školsku godinu donosi ministar nadležan za obrazovanje.

Pod jednakim uvjetima u srednje škole upisuju se:
 
  • hrvatski državljani;
  • Hrvati iz drugih država te
  • djeca državljana iz država članica Europske unije.


U srednju školu može se upisati i redovito obrazovati i kandidat koji je strani državljanin iz zemlje izvan Europske unije.

Pravo upisa u prvi razred srednje škole imaju učenici koji do početka školske godine u kojoj upisuju prvi razred srednje škole navršavaju 17 godina.

Iznimno, uz odobrenje školskog odbora, u prvi razred srednje škole može se upisati učenik do navršenih 18 godina, a uz odobrenje ministarstva nadležnog za obrazovanje i kandidat stariji od 18 godina.

Svake godine donosi se odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole za sljedeću školsku godinu kojom se utvrđuje način upisa, broj mjesta u razrednim odjelima prvih razreda srednjih škola, potom okvirni broj, veličina i ustrojstvo razrednih odjela, rokovi za upis te ostali uvjeti i postupci za upis učenika u prvi razred srednje škole u sljedećoj školskoj godini.

Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN 49/2015),
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN 47/2017) i
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN 39/2022)
utvrđuju se zajednički, posebni i dodatni elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole.

Elementi i kriteriji propisani Pravilnikom koriste se i za upis u međunarodne programe.

Kandidati se elektronički prijavljuju i upisuju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) na mrežnoj stranici https://srednje.e-upisi.hr.

Sustav elektroničkih prijava i upisa u srednje škole omogućuje učenicima jednostavan, transparentan i brz upis u željenu srednju školu bez nepotrebnih administrativnih poslova koji se izbjegavaju korištenjem podataka iz sustava e-Matica - informacijskog sustava za upravljanje standardiziranim skupovima podataka iz sustava osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja. Jednostavnije rečeno, svrha aplikacije e-Matica jest sakupiti sve podatke o učenicima i djelatnicima škola na jednom mjestu u jedinstvenoj bazi podataka te na taj način olakšati krajnjim korisnicima unos podataka.

Istodobno, olakšava se i ubrzava pregled unesenih i ažuriranih podataka, čime se izbacila potreba za vođenjem evidencije na papiru.

Upis učenika u umjetničke škole
Pravo upisa u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila sedam godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.

Pravo upisa u prvi razred osnovnog plesnog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila devet godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.

U prvi pripremni razred srednje glazbene škole upisuju se učenici do navršenih 15 godina života, a u skladu s kriterijima propisanima kurikulumom umjetničkog obrazovanja.

U prvi pripremni razred srednje plesne škole upisuju se učenici do navršenih 17 godina života, a u skladu s kriterijima propisanima kurikulumom umjetničkog obrazovanja.

Iznimno, u prvi pripremni razred srednje glazbene škole za zanimanja glazbenik fagotist, glazbenik tubist i glazbenik kontrabasist mogu se upisati učenici do navršenih 18 godina života, a za zanimanje glazbenica pjevačica učenice do navršenih 20 godina života i glazbenik pjevač do navršene 22 godine života.

Pravo upisa u prvi razred srednje umjetničke škole imaju učenici nakon završenog osnovnog glazbenog ili plesnog obrazovanja ili pripremnog glazbenog ili plesnog obrazovanja za srednju školu te koji su zadovoljili kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja i položili prijamni ispit.
Učenici upisuju prvi razred srednje umjetničke škole do navršenih 17 godina života, a najkasnije do navršenih 18 godina života.

Iznimno, u prvi razred srednje glazbene škole za zanimanja glazbenik fagotist, glazbenik tubist i glazbenik kontrabasist mogu se upisati učenici do navršenih 20 godina života, a za zanimanje glazbenica pjevačica učenice do navršenih 22 godina života i glazbenik pjevač do navršene 24 godine života.

Iznimno, na temelju pokazane iznimne darovitosti, uz suglasnost učiteljskog/ nastavničkog vijeća, može se dopustiti upis u pripremni program srednje škole, odnosno prvi razred srednje glazbene ili plesne škole i učenicima koji ne ispunjavaju uvjete iz stavka 1. do 8. ovoga članka.
 
Upis polaznika u ustanove za obrazovanje odraslih
Polaznik obrazovanja odraslih može biti osoba koja ima navršenih petnaest godina života i ispunjava druge uvjete utvrđene programom. Status polaznika stječe se upisom u program.

Uvjeti za upis polaznika u programe osposobljavanja i usavršavanja su sljedeći: razina prethodnog obrazovanja (osnovno, srednje i visoko obrazovanje), godine života te ostali uvjeti koje određeni program zahtijeva (prethodno radno iskustvo i/ili liječničko uvjerenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova za koje se polaznik obrazuje). Također je potrebno unijeti i specifične uvjete koje određeni poslovi mogu zahtijevati (primjerice, vozačka dozvola, poznavanje rada na računalu).

Pri određivanju uvjeta upisa u program usavršavanja potrebno je precizno navesti prethodno obrazovanje polaznika koje mora biti iz istoga ili srodnoga strukovnoga područja.
 
Upis studenata na visoka učilišta
Upis na studij obavlja se na temelju javnog natječaja koji objavljuje sveučilište, veleučilište ili visoka škola koji provode studij najmanje šest mjeseci prije početka nastave. Natječaj za upis mora sadržavati: uvjete za upis, broj mjesta za upis, postupak, podatke o ispravama koje se podnose i rokove za prijavu na natječaj i upis.

Sveučilište, veleučilište ili visoka škola utvrđuju postupak odabira pristupnika za upis na način koji jamči ravnopravnost svih pristupnika bez obzira na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovinu, rođenje, društveni položaj, invalidnost, seksualnu orijentaciju i dob. Sveučilište, veleučilište ili visoka škola utvrđuju kriterije (uspjeh u prethodnom školovanju, vrsta završenog školovanja, uspjeh na klasifikacijskom ili drugom ispitu, posebno znanje, vještine ili sposobnosti i sl.) na temelju kojih se obavlja klasifikacija i odabir kandidata za upis.

Strani državljani upisuju se na studij pod jednakim uvjetima kao hrvatski državljani, ali se sukladno odluci nadležnoga državnog tijela ili visokog učilišta od njih može tražiti plaćanje dijela ili pune cijene studija. Stranim državljanima se upis može ograničiti ili uskratiti ako je riječ o studiju koji se odnosi na vojno ili policijsko obrazovanje ili drugi studij od interesa za nacionalnu sigurnost.

Od trenutka stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije studenti koji su državljani zemalja Europske unije imaju ista prava na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te se na studij upisuju pod jednakim uvjetima kao hrvatski državljani. Stranim državljanima se upis može ograničiti ili skratiti ako je riječ o studiju koji se odnosi na vojno ili policijsko obrazovanje ili drugi studij od interesa za nacionalnu sigurnost.

Cjelokupni proces prijave i upisa studenata na visoka učilišta odvija se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijave na visoka učilišta (NISpVU)koji služi kandidatima za prijavu na odabrane studijske programe, čime se određuju i ispiti državne mature koje moraju položiti. Sustavu se pristupa preko internetske adrese www.postani-student.hr.