Objava otvorenog Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola“

Rok: 6. kolovoza 2024. u 23.59 sati

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavljuje otvoreni Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola“ (Referentni broj: C3.1. R1-I3.1)
 
Predmet (opći cilj): Ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje srednjih škola kako bi se povećao obuhvat gimnazijskim programima
 
Svrha (specifični cilj): Osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje obuhvata gimnazijskim programima
 
Vrsta postupka dodjele: Otvoreni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava
 
Status: Otvoren od 29. svibnja 2023. do 6. kolovoza 2024. u 23.59 sati
 
Način podnošenja projektnih prijedloga
 
Projektni prijedlozi podnose se isključivo u elektroničkom sustavu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca. Podnošenje projektnih prijedloga dopušteno je najranije od 3. lipnja 2024. godine.
 
Prijavitelji
 
  • jedinice regionalne (područne) samouprave na području Republike Hrvatske prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Grad Zagreb prema Zakonu o Gradu Zagrebu (NN br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20), kao osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost srednjeg obrazovanja sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20).
 
Partnerstvo
 
Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu s jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili javnom ustanovom čiji je osnivač jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili Republika Hrvatska, a čije će se postojeće građevine ili zemljište koristiti za povećanje obuhvata gimnazijskih programa. 
 
Sažetak:
 
Gimnazijske programe kojima je svrha daljnji nastavak obrazovanja pohađa oko 30% učenika u Hrvatskoj, što je među najnižim udjelom u odnosu na prosjek država članica EU-a od 52%. S ciljem poboljšanja općeg srednjeg obrazovanja te modernizacije strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, planirane su reformske intervencije koje obuhvaćaju:
 
  • veću stopu sudjelovanja u gimnazijskim programima, što će posljedično pozitivno utjecati na stopu završetka visokog obrazovanja koja je također niska u odnosu na prosjek EU-a
  • optimizaciju, racionalizaciju i prilagodbu strukovnih obrazovnih programa razvojnim potrebama gospodarstva, odnosno smanjivanje suficitarnih strukovnih programa.
 
Ukupna raspoloživa sredstva:
 
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u sklopu ovog Poziva je 75.253.832,00 eura osiguranih u Državnom proračunu RH iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu NPOO-a. Zadržava se pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u sklopu ovog Poziva.
 
  • Dokumenti:
Dokumentacija Poziva C3.1. R1-I3.1 Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola:

Upute za prijavitelje
 
Obrasci:
 
Obrazac 1. - Izjava prijavitelja/partnera o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele
Obrazac 2. - Izjava ovlaštenog projektanta
Obrazac 3. - Izjava o imenovanju voditelja projekta
Obrazac 4. - Izjava prijavitelja/partnera o povratu PDV-a
Obrazac 5. - Izjava o nepromijenjenim okolnostima
Obrazac 6. - Izjava o odricanju od prava na prigovor potpisana od strane prijavitelja (ako je primjenjivo)
Obrazac 7. - Izjava o broju odjela i učionica
 
Prilozi:
 
Prilog 1. Opći uvjeti Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
Prilog 2. Posebni uvjeti Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
Prilog 3. Sadržaj Sporazuma o partnerstvu
Prilog 4. Pravila o financijskim korekcijama
Prilog 5. Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi
Prilog 6. Kriteriji odabira i bodovanje
Prilog 7. Kontrolna lista za administrativnu provjeru
Prilog 8. Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti prijavitelja/partnera
Prilog 9. Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti projekta i aktivnosti
Prilog 10. Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti izdataka
Prilog 11. Kontrolna lista za provjeru sukoba interesa
Prilog 12. Kontrolna lista za provjeru dvostrukog financiranja
Prilog 13. Postotak upisnosti gimnazijskih programa
Prilog 14. Podaci za kriterij odabira br. 1

Dokumentacija Poziva C3.1. R1-I3.1