Kutak za studente


S obzirom na činjenicu da je nastava licem u lice najpoželjniji i najkvalitetniji oblik nastave te da je prelazak na virtualne oblike nastave imao negativan utjecaj na kvalitetu nastave i studentskoga života, kao i činjenicu da je tijekom pandemije dosegnut maksimalni postotak prijenosa klasične nastave u virtualno okruženje pa bi svako daljnje povećanje tog postotka dovelo u pitanje relevantnost izvođenja pojedinoga studijskog programa vezano uz njegovu akreditaciju, Ministarstvo znanosti i obrazovanja pozvalo je sva visoka učilišta da se vrate na klasičan, kontaktni oblik izvođenja nastave, u skladu s akreditiranim studijskim programima, a prema epidemiološkim mjerama i uputama Stožera civilne zaštite RH, Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Na temelju članka 1. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), a u vezi s člankom 4. stavkom 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine, br. 79/07., 113/08., 43/09., 130/17., 114/18., 47/20. i 134/20.) te Odlukom ministra zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 (KLASA: 011-02/20-01/143, URBROJ: 534-02-01-2/6-20-01, od 11. ožujka 2020.), Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 2. rujna 2021. Odluku o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama kao i na visokim učilištima te obavljanju rada u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u uvjetima epidemije bolesti COVID-19.

Visoka učilišta dužna su u akademskoj godini 2021./2022. postupati sukladno preporukama za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19, uz primjenu protuepidemijskih mjera Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo. Čelnici visokih učilišta, u skladu s autonomijom sveučilišta i akademskom samoupravom, slobodni su organizirati rad ustanova na način da se nastava nesmetano održava.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama kao i na visokim učilištima te obavljanju rada u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u uvjetima epidemije COVID-19 (Narodne novine, broj 99/20.).

Nadalje, Preporukama za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera za akademsku godinu 2021./2022. propisano je da se boravak na visokom učilištu organizira tako da se osigura potrebna međusobna fizička udaljenost (distanca) svih sudionika, kao i odgovarajuća higijena ruku i prostora.