Upisnik visokih učilišta


Zakonska i podzakonska regulativa

Ustroj i način vođenja Upisnika visokih učilišta (u daljnjem tekstu: Upisnik), postupak upisa i brisanja visokog učilišta iz Upisnika, sadržaj obrasca za podnošenje zahtjeva za upis i potvrde iz Upisnika te druga pitanja značajna za upis propisani su Pravilnikom o Upisniku visokih učilišta koji na temelju Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti donosi ministar znanosti i obrazovanja.

Način vođenja Upisnika

Upisnik visokih učilišta vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u elektroničkom obliku.

Postupak upisa visokog učilišta u Upisnik

Postupak upisa visokog učilišta u Upisnik provodi Ministarstvo na temelju dopusnice za rad visokog učilišta koju izdaje Agencija za znanost i visoko obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija) u skladu s propisima koji uređuju osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja i znanosti.

Zahtjev za upis u Upisnik

Upis visokog učilišta u Upisnik pokreće se zahtjevom za upis koji se podnosi Ministarstvu i koji mora sadržavati:

a. Obrazac za upis visokog učilišta u Upisnik
b. Dopusnicu za rad visokog učilišta.
 
Upis promjena podataka o visokom učilištu u Upisniku pokreće se zahtjevom koji se podnosi Ministarstvu i koji mora sadržavati:

a. Obrazac o promjenama visokog učilišta
b. Dopusnicu za rad visokog učilišta i/ili
c. Rješenje o promjenama podataka visokog učilišta iz sudskog registra ustanova pri trgovačkom sudu.

Visoko učilište obvezno je bez odgode, a najkasnije u roku od 15 dana, izvijestiti Ministarstvo o promjeni podataka o visokom učilištu iz članka 3. Pravilnika.

Upis u Upisnik

Ministarstvo na temelju dostavljene dopusnice za rad visokog učilišta kojom se utvrđuje da visoko učilište ispunjava uvjete za početak djelatnosti upisuje visoko učilište u Upisnik i o tome izdaje rješenje o upisu u Upisnik.

Brisanje iz Upisnika

Ministarstvo provodi brisanje visokog učilišta iz Upisnika na temelju zahtjeva za brisanje koji Agencija na temelju rješenja o ukidanju dopusnice za rad visokog učilišta dostavlja Ministarstvu. Brisanje visokog učilišta može se provesti i na temelju zahtjeva osnivača koji mora sadržavati odluku o prestanku rada te rješenje o brisanju visokog učilišta iz sudskog registra ustanova pri trgovačkom sudu.

O brisanju visokog učilišta iz Upisnika Ministarstvo izdaje rješenje.

Pravilnik o Upisniku visokih učilišta
Upisnik visokih učilišta