Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO)


Hrvatski kvalifikacijski okvir (engl. Croatian Qualifications Framework) instrument je uređenja sustava kvalifikacija u Republici Hrvatskoj koji osigurava jasnoću, pristupanje stjecanju, pouzdano stjecanje, prohodnost i kvalitetu kvalifikacija kao i povezivanje razina kvalifikacija u Republici Hrvatskoj s razinama kvalifikacija Europskoga kvalifikacijskog okvira (EKO) i Kvalifikacijskog okvira Europskoga prostora visokog obrazovanja (QF-EHEA) te, posredno, s razinama kvalifikacija kvalifikacijskih okvira u drugim zemljama.

HKO ima reformsku ulogu u sustavu obrazovanja što uključuje: obrazovne programe temeljene na ishodima učenja i usklađene s potrebama tržišta rada, transparentne kriterije ocjenjivanja ishoda učenja, razvoj kriterija i procedura za vrednovanje i priznavanje ishoda neformalnog i informalnog učenja, osnaživanje i daljnji razvoj cjeloživotnog učenja te osiguranje kvalitete stjecanja svih kvalifikacija.

Osnovni su ciljevi HKO-a, između ostalog, osiguravanje uvjeta za kvalitetno obrazovanje i učenje u skladu s potrebama gospodarskog razvoja, socijalne uključivosti i ravnomjernog razvoja, jačanje konkurentske prednosti hrvatskog gospodarstva koja se temelji na ljudskim potencijalima, osiguravanje uvjeta za jednaku dostupnost obrazovanju tijekom cijelog života te jednostavnost prepoznavanja i priznavanja inozemnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj i hrvatskih kvalifikacija u inozemstvu.

S aktivnostima izrade HKO-a započelo se 2006. godine unutar tadašnjeg Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a nastavilo kroz aktivnosti i rad Povjerenstva za razvoj HKO-a i Operativnog tima za potporu Povjerenstvu te od 2010. godine Povjerenstva za provedbu HKO-a Vlade Republike Hrvatske i stručnog tima za potporu Povjerenstvu, u koje su bili uključeni socijalni partneri i dionici. Velik dio obrazovnih projekata pod nadležnošću Ministarstva znanosti i obrazovanja sufinanciranih iz programa IPA (Instrument pretpristupne pomoći) bili su namijenjeni razvoju i provedbi HKO-a (unutar IV komponente IPA, Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013.).

Jedan od važnijih zadataka HKO-a odnosi se na pouzdano povezivanje razina kvalifikacija stečenih u Republici Hrvatskoj s razinama EKO i QF-EHEA. Izvješće o povezivanju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO) s Europskim kvalifikacijskim okvirom (EKO) i Kvalifikacijskim okvirom Europskog prostora visokog obrazovanja (QF-EHEA) predstavljeno je na sastanku Savjetodavne skupine Europske komisije za provedbu Europskoga kvalifikacijskog okvira (engl. EQF Advisory Group) u ožujku 2012. godine. Riječ je o izvješću u kojem se predstavlja hrvatski obrazovni i kvalifikacijski sustav te se izvješćuje o procesu povezivanja razina kvalifikacija Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira s navedenim europskim metaokvirima u svrhu prepoznavanja kvalifikacija na europskom tržištu rada i pružanja podrške cjeloživotnom učenju i mobilnosti radi nastavka obrazovanja ili zapošljavanja.

Bitan preduvjet nastavka aktivnosti provedbe HKO-a je razvoj njegova zakonskog okvira. Ministarstvo 2011. godine pristupilo je izradi Nacrta prijedloga Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. U travnju 2012. godine imenovano je Povjerenstvo za izradu Nacrta prijedloga zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru te drugih propisa kojima se utvrđuje daljnji razvoj i provedba Hrvatskoga kvalifikacijskoga okvira. Zakonom se uspostavlja Hrvatski kvalifikacijski okvir i uređuje njegova provedba te utvrđuje povezivanje HKO-a s EKO-om i QF-EHEA-om te, posredno, s nacionalnim kvalifikacijskim sustavima drugih zemalja.

Sve informacije o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO) možete pogledati na zasebnim Internet stranicama Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO).