Visoka učilišta i studijski programi

Visoka učilišta
Visoko učilište osniva se kao javno ili privatno visoko učilište.
  • Javno visoko učilište osniva Republika Hrvatska pri čemu se javno sveučilište osniva zakonom, a javno veleučilište uredbom Vlade Republike Hrvatske. Javni fakultet, odnosno javna umjetnička akademija osnivaju se odlukom sveučilišta, odnosno tijela državne uprave nadležnog za poslove obrane, unutarnje poslove te vanjske i europske poslove.
  • Privatno visoko učilište osniva fizička ili pravna osoba.

Prema Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti visoka učilišta su ustanove koje mogu biti sveučilište, fakultet, umjetnička akademija i veleučilište. Iznimno, javno visoko učilište osnovano za potrebe vojnog, visokog i diplomatskog obrazovanja može biti ustrojeno kao ustrojstvena jedinica nadležnog tijela državne uprave.

Sveučilište je visoko učilište koje obavlja djelatnost visokog obrazovanja, znanstvenu djelatnost odnosno umjetničku i stručnu djelatnost u najmanje dva znanstvena područja ili u znanstvenom i umjetničkom području te u najmanje tri polja. Sveučilište kao sastavnicu s pravnom osobnosti može osnovati fakultet ili umjetničku akademiju. Unutarnji ustroj sveučilišta i njegovih sastavnica uređuje se statutom sveučilišta.

Veleučilište obavlja djelatnost visokog obrazovanja i stručnu djelatnost, a može obavljati znanstvenu djelatnost odnosno umjetničku i drugu u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i statutom. Veleučilište ne može biti osnivač drugog visokog učilišta.
Vrste studija
Vrste i razine studija koje se izvode na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj propisane su člancima 57. do 64. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.

Sveučilišni studiji ustrojavaju se i izvode na sveučilištu te obuhvaćaju:
  • sveučilišni prijediplomski studij
  • sveučilišni diplomski studij/sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij
  • sveučilišni specijalistički studij
  • doktorski studij.

Stručni studiji ustrojavaju se i izvode na veleučilištima i sveučilištima te obuhvaćaju:
  • stručni kratki studij
  • stručni prijediplomski studij
  • stručni diplomski studij.

Združen studij je studij koji zajednički izvode najmanje dva domaća visoka učilišta ili najmanje jedno domaće i jedno inozemno visoko učilište. Iznimno, združeni doktorski studij mogu zajednički izvoditi najmanje jedno visoko učilište i javni znanstveni institut. Ustroj, izvedba, završetak, mjesto izvođenja, nositelj i način izdavanja završne isprave združenog studija te nositelj akreditacijskog postupka združenog studija utvrđuje se ugovorom između visokih učilišta, odnosno visokog učilišta i javnog znanstvenog instituta.
Upisi na studije
Uvjete upisa na sveučilišni prijediplomski studij, odnosno stručni odlukom utvrđuje visoko učilište poštujući odredbe Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i na način da jamči ravnopravnost svih pristupnika.

Upis na studij provodi visoko učilište na temelju javnog natječaja objavljenog na mrežnim stranicama visokog učilišta najkasnije 1. svibnja tekuće godine. Javni natječaj sadrži broj upisnih mjesta, uvjete upisa, rok za prijavu na natječaj te podatke o postupku upisa i ispravama potrebnim za upis.