Potpore studentima


U sklopu sredstava za rad javnih visokih učilišta Republika Hrvatska u državnom proračunu osigurava i novčana sredstva za radni i životni standard studenata i to za:

  • poslove utvrđivanja kriterija za financiranje smještaja,
  • prehrane,
  • životnog i kulturnog standarda studenata,
  • poslove utvrđivanja kriterija za dodjelu državnih stipendija i
  • potpora programima i projektima studenata.
Studentska prehrana
Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (NN, broj 120/13, 8/14 i 113/22) utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na potporu Ministarstva nadležnog za visoko obrazovanje za pokriće troškova prehrane studenata, vođenje evidencije korisnika potpore, uvjeti za pružanje usluge te obveze davatelja usluge prehrane studenata.

Sukladno članku 7. stavku 3. podstavku 2. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata korisnicima potpore koji imaju prebivalište ili boravište u mjestu koje je slabo prometno povezano s mjestom studiranja dodjeljuje se na temelju prijedloga studentskoga zbora i matičnoga visokog učilišta ova razina prava i to posebnom odlukom Ministarstva koja se primjenjuje od 1. 10. 2017. godine.

Dokumenti

Studentski smještaj
Studentsko predstavljanje
Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - Odluka i Rješenje USRH, 60/15 - Odluka USRH)  članka 88. stavak 1. student ima pravo na sudjelovanje u radu studentskih organizacija.

Studenti sudjeluju u radu studentskih zborova, podružnica studentskih zborova i studentskih udruga.

Rad studentskih zborova na sveučilištima, veleučilištima i visokim školama, Hrvatskog studentskog zbora i studentskih udruga reguliran je odredbama Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama koji je Hrvatski sabor donio 21. lipnja 2007. godine (Narodne novine br.: 71/2007.).
 
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom (Narodne novine, broj 114/2023.)
5. listopada 2023.

U svrhu dodjele novčane potpore za pokriće dijela troškova prijevoza studenata s invaliditetom objavljen je novi Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom u Narodnim novinama pod brojem 114/2023.
Odluka o visini iznosa novčane potpore za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom za akademsku godinu 2023./2024.
U skladu s člankom 12. stavkom 1. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom (Narodne novine, broj 114/2023.) ministar znanosti i obrazovanja donosi Odluku o visini iznosa novčane potpore za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom za akademsku godinu 2023./2024.
 
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
 
KLASA: 402-02/23-01/00274
URBROJ: 533-04-23-0001
 
Zagreb, 12. listopada 2023.
 
Na temelju članka 12. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom (Narodne novine, broj 114/2023), ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs donosi
 
ODLUKU
o visini iznosa novčane potpore za pokriće dijela troškova prijevoza
za studente s invaliditetom za akademsku godinu 2023./2024.
 
I.
 
Ovom odlukom utvrđuje se visina mjesečnog iznosa novčane potpore za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom za akademsku godinu 2023./2024. u iznosu od 250,00 eura.
 
II.
 
Sredstva za novčanu potporu za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom osigurana su u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (Narodne novine, broj 145/2022 i 63/2023), Razdjel 080 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glava 08005, a teretit će Aktivnost A621058 - Program poboljšanja studentskog standarda, Konto 372 - Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna. 
 
III.
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs

Ocijenite

Dodajte komentar