Upisnik studijskih programa


Zakonska i podzakonska regulativa

Ustroj i način vođenja Upisnika studijskih programa (u daljnjem tekstu: Upisnik), postupak upisa i brisanja studijskog programa iz Upisnika te druga pitanja značajna za upis propisani su Pravilnikom o Upisniku studijskih programa koji na temelju Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti donosi ministar znanosti i obrazovanja.

Način vođenja Upisnika

Upisnik studijskih programa, kao evidenciju akreditiranih studija na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u elektroničkom obliku.

Postupak upisa studijskog programa u Upisnik

Upis novog i izmijenjenog studija u Upisnik provodi Ministarstvo na temelju dopusnice za izvođenje studija koju je izdala Agencija za znanost i visoko obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija) u skladu s propisima koji uređuju osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti.

Zahtjev za upis u Upisnik

Postupak upisa novog studija u Upisnik pokreće se zahtjevom visokog učilišta koji se podnosi Ministarstvu i koji mora sadržavati:

a. Obrazac za upis studija u Upisnik,
b. Dopusnicu za izvođenje studija.

Postupak upisa izmjena podataka o postojećem studiju u Upisniku pokreće se zahtjevom visokog učilišta koji se podnosi Ministarstvu i koji mora sadržavati:

a. Obrazac za upis izmjena podataka o studiju u Upisnik
b. Dopusnicu za izvođenje prethodno odobrenog studija
c. Odluku visokog učilišta o izmjenama podataka o studiju.
 
Visoko učilište obvezno je bez odgode, a najkasnije u roku od 15 dana, izvijestiti Ministarstvo o promjeni podataka studija iz članka 3. Pravilnika podnošenjem navedene dokumentacije.

Upis u Upisnik

Ministarstvo upisuje studij u Upisnik u roku od 15 dana od zaprimanja urednog zahtjeva. Izdavanjem rješenja o upisu studija u Upisnik, visoko učilište stječe pravo na početak izvođenja studija.

Brisanje iz Upisnika

Postupak brisanja studija iz Upisnika, u slučaju da se studij više ne izvodi odlukom visokog učilišta, pokreće se zahtjevom visokog učilišta koji se podnosi Ministarstvu. U tom slučaju, visoko učilište uz zahtjev za brisanje studija dostavlja obrazac za brisanje studija iz Upisnika.

Postupak brisanja studija iz Upisnika kojemu je za izvođenje studija ukinuta dopusnica pokreće se po zahtjevu Agencije koji se podnosi Ministarstvu.

Pravilnik o Upisniku studijskih programa
Upisnik studijskih programa